مروچی : 26 آذر , 1396
 • دو جهانِ سردارِ‌ناما / شعر

  تم النشر في : 26 09 1396 ه.ش

  حمّد! په تو صدهزاراں سلام/ تئی همره ءُ جانثاراں سلام
  تئی بزمے پروانگاں ای رسول/ تئی دوست ءُ تئی بیلءُ یاراں سلام

  المزيد...

 • علمے پدا برو

  تم النشر في : 30 08 1396 ه.ش

  ٹگّیا بِلّ ؤ چست ببو، تو بُست ؤ برو په وانگا / هرکس که علما یات نگپت حیرانَ بیت چوں شوانگا

  المزيد...

 • گلباگ؛ آ کس که چه تو ترسیت، تو هں چه آئیا بترس

  تم النشر في : 27 08 1396 ه.ش

  هُرمزش جست گپت که زاناں تئی پتِ وزیراں چے کرتگت که تو گپت ؤ بند کرتنت؟

  المزيد...

 • «گُلباگ»؛ دراهیِ ارزشا، نادراه زانت

  تم النشر في : 16 08 1396 ه.ش

  بادشاهے گوں یک عجمی نوکرے بوجیگا/کِشتیا سوار بوتنت. نوکرا پیسرا زِر/دریا ندیستگت ؤ بوجیگِ سکّی نچکّاستگت (نیازموده بود). همے که سوار بوت گریوگ ؤ پریاتی سر دات ؤ جانی لرزگالگِّت. هرچے جی‌جانش کرت، آرام نگپت، بادشاهِ وشّی چه نوکرِ جاک ؤ سلواتاں، نه وشّ بوت، حیران اِتنت که چون کننت.

  المزيد...

 • «گُلباگ»؛ ظالمیں بادشاه وتی مُلکا هراب کنت

  تم النشر في : 05 06 1396 ه.ش

  ک عجمی بادشاهے قصه‌ئا یارنت که مردمانی مالِ نیمگا دسدراجی کرت ؤ مردمی ظلم ؤ آزار رسینتنت، هما اندازه‌یا که مردم چه آئیِ ظالمی رِپک ؤ مکراں دنیائا تچاں بوتنت ؤ چه آئیِ ظلمِ سکّیاں تهنائیِ راهش گپت.

  المزيد...

 • شعر؛ دو رۏچِ زندگی

  تم النشر في : 11 05 1396 ه.ش

  شعر چه واجه محمد روانبد؛ نہ اداں بهار جلیت نہ شپانی ماهکانی / تو مجں دو سالِ شورا کہ دو رۏچن زندگانی

  المزيد...

 • مثنوی معنوی؛ شیدائیں شاه

  تم النشر في : 15 04 1396 ه.ش

  ➖بشنوید ای دوستان این داستان / خود حقیقت نقد حال ماست آن
  دوستاں په شما اِے کِسّه یا گوشان وش دلگوش کنیت و اِے مئی هنوگیں حال بیان کنوک اِنت

  المزيد...

 • چه بادشاهانی تیزی ؤ ‌ترندیا وتا دور داراِت

  تم النشر في : ه.ش

  بادشاهیا شپے په کیف ؤ هَیش رۉچ کرتگت ؤ رند چه مَستیا گوشگت:
  ما را به جهان خوش‌تر از این یک دم نیست /*/ کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست
  ما را دنیاءِ تها وشترێں دمانے چه اِے دمانا نێست، ما را نێکی ؤ بدیِ پرواه نێست ؤ چه کسا غمے هں نێست.

  المزيد...

 • شعر؛ روچگِ ماه

  تم النشر في : 03 04 1396 ه.ش

  مروچی روچگ ء ماه انت /*/ په مومن گهترین راه انت

  المزيد...

 • «گُلباگ»؛ حسدّا دوا نیست

  تم النشر في : 03 02 1396 ه.ش

  سرهنگے زهگ من دیست که اِغلِمشِ (یک بادشاهے بوتگ) کلاتِ دپا اوشتاتگت. آئی سکّیں شیوار ؤ‌ زرنگے اَت. زانت ؤ سمجی چه توصیفا در اَت. چه هما گونڈیا، مزنی ؤ سرداریِ نشانی آئیِ پیشانیگا ظاهر اَت.

  المزيد...