مروچی : 15 تیر , 1396
 • 6090_6_daftare_avale_masnavi_40

  مثنوی معنوی؛ شیدائیں شاه

  تم النشر في : 15 04 1396 ه.ش

  ➖بشنوید ای دوستان این داستان / خود حقیقت نقد حال ماست آن
  دوستاں په شما اِے کِسّه یا گوشان وش دلگوش کنیت و اِے مئی هنوگیں حال بیان کنوک اِنت

  المزيد...

 • آرامگاه-سعدی

  چه بادشاهانی تیزی ؤ ‌ترندیا وتا دور داراِت

  تم النشر في : ه.ش

  بادشاهیا شپے په کیف ؤ هَیش رۉچ کرتگت ؤ رند چه مَستیا گوشگت:
  ما را به جهان خوش‌تر از این یک دم نیست /*/ کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست
  ما را دنیاءِ تها وشترێں دمانے چه اِے دمانا نێست، ما را نێکی ؤ بدیِ پرواه نێست ؤ چه کسا غمے هں نێست.

  المزيد...

 • image1

  شعر؛ روچگِ ماه

  تم النشر في : 03 04 1396 ه.ش

  مروچی روچگ ء ماه انت /*/ په مومن گهترین راه انت

  المزيد...

 • Saadiyeh 0

  «گُلباگ»؛ حسدّا دوا نیست

  تم النشر في : 03 02 1396 ه.ش

  سرهنگے زهگ من دیست که اِغلِمشِ (یک بادشاهے بوتگ) کلاتِ دپا اوشتاتگت. آئی سکّیں شیوار ؤ‌ زرنگے اَت. زانت ؤ سمجی چه توصیفا در اَت. چه هما گونڈیا، مزنی ؤ سرداریِ نشانی آئیِ پیشانیگا ظاهر اَت.

  المزيد...

 • strange-a-story-the-kal-ali

  بَتَل؛ «آپ به وتی آپ‌رندا روت»

  تم النشر في : 22 01 1396 ه.ش

  شروع گوں اللهِ ناما که نامی باز وَرّم ؤ زیباینت. مرچی منی خیالا بتلے آتک من آیرا په شما واجهیں براس ؤ هاتونیں گهاراں نبیسیں.

  المزيد...

 • Saadiyeh 0

  گلباگ؛ گرکِ زهگ آخرا گرکے بیت

  تم النشر في : 26 12 1395 ه.ش

  گرکِ زهگ آخرا گرکے بیت (عاقبت گرگ زاده گرگ شود)

  یک پاٹے عربی‌دُزّ کوهے سرا نشتگ اِتنت ؤ کاروانانی راهش بستگت. شهرانی مردم چه آیانی مکراں ترسناک اِتنت ؤ بادشاهِ لشکر هں مغلوب اَت.

  المزيد...

 • golestan3

  «گُلباگ»؛ قیمتِ بُرزی په بالاد نهنت

  تم النشر في : 26 10 1395 ه.ش

  بادشاهیا یک گونڈ ؤ پَٹَکّیں زهگے هستت، آ دگه براتی برز ؤ وش‌رنگ اِتنت، یکبرے پتا آئی گوں ناپسندی ؤ کم‌زانگیِ چمّا چارت.

  المزيد...

 • golestan

  «گُلباگ»؛ نیکی کن که نیکی پشت کپیت

  تم النشر في : 14 10 1395 ه.ش

  خراسانِ ‌بادشاهیا، محمودِ سبُکتَکین واب دیست که آئیِ تمامیں جسد ریزتگ ؤ‌ هاک بوتگ، بید چه چمّاں که انگت کاسگِ تها چهرش کرت ؤ چارتش، زانتکار چه اِے وابِ تعبیر ؤ پَچکنگا مَنتنت، گڈسرا یک درویشے گوشت: «هنوز نگران است که ملکش با دگرانست»؛ انگتا پریشان اِنت که ملکی گوں دگران اِنت.

  المزيد...

 • saadi-1-wiki

  «گُلباگ»؛ حکایتے چه گلستان سعدیا (1)

  تم النشر في : 01 10 1395 ه.ش

  یکبرے بادشاهیا په بندیگے (اسیرے) ‌کُشگا حکم کت، بزّگیں بندیگ هما ناامیتی هالتا بادشاهِ بد ؤ‌ بیراه گوشگا لگّ اِت.

  المزيد...

 • balochistan

  شعر؛ «ما بلوچیں»

  تم النشر في : 29 09 1395 ه.ش

  واجه مولانا عبدالله روانبدِ شعر:
  ما بلوچیں ما بلوچیں ما بلوچ/ ما بلوچستانِ نوکیْں ماه ؤ روچ

  المزيد...