مروچی : 16 اسفند , 1396
 • شعر؛ «دنیا»

  تم النشر في : 16 12 1396 ه.ش

  شعرے چه مرحوم ملا محمد کلمتي

  المزيد...

 • شعر؛ «چُکێں بلۆچانی»

  تم النشر في : 08 12 1396 ه.ش

  واجه عبدالمجید گوادری بے مَٹّێں لچّه/شعر «چُکێں بلۆچانی»

  المزيد...

 • عقیده‌یانی کتاب (1)

  تم النشر في : 02 12 1396 ه.ش

  عقیده‌یانی کتاب واجه مولانا ابراهیمِ دامنی رحمه‌اللهِ کتاب اِنت، واجها اے کتابِ تها اسلامی عقیده‌ په شعر ؤ لچه درآرتگنت که اولی بهری شما را پیش کنگ بیت

  المزيد...

 • «گُلباگ»؛ گوستگیں عُمر، پچ نترّیت (9)

  تم النشر في : 19 11 1396 ه.ش

  یکے چه عربی بادشاهاں سکّ نادراه اَت. ؤ هما پیری حالتا که دلی چه زندگیا ششتگ اَت، همے وهدی سوارے چه درا مان بوت ؤ بشارتی دات که ما فلان کلات په بادشاهِ حکومتیا گپت، دژمن تمامیں بندیگ کرتنت ؤ آ نیمگِ سپاه ؤ مردم تمامیں شمئی حکمِ منّوک بوتنت.

  المزيد...

 • دو جهانِ سردارِ‌ناما / شعر

  تم النشر في : 26 09 1396 ه.ش

  حمّد! په تو صدهزاراں سلام/ تئی همره ءُ جانثاراں سلام
  تئی بزمے پروانگاں ای رسول/ تئی دوست ءُ تئی بیلءُ یاراں سلام

  المزيد...

 • علمے پدا برو

  تم النشر في : 30 08 1396 ه.ش

  ٹگّیا بِلّ ؤ چست ببو، تو بُست ؤ برو په وانگا / هرکس که علما یات نگپت حیرانَ بیت چوں شوانگا

  المزيد...

 • گلباگ؛ آ کس که چه تو ترسیت، تو هں چه آئیا بترس (8)

  تم النشر في : 27 08 1396 ه.ش

  هُرمزش جست گپت که زاناں تئی پتِ وزیراں چے کرتگت که تو گپت ؤ بند کرتنت؟

  المزيد...

 • «گُلباگ»؛ دراهیِ ارزشا، نادراه زانت (7)

  تم النشر في : 16 08 1396 ه.ش

  بادشاهے گوں یک عجمی نوکرے بوجیگا/کِشتیا سوار بوتنت. نوکرا پیسرا زِر/دریا ندیستگت ؤ بوجیگِ سکّی نچکّاستگت (نیازموده بود). همے که سوار بوت گریوگ ؤ پریاتی سر دات ؤ جانی لرزگالگِّت. هرچے جی‌جانش کرت، آرام نگپت، بادشاهِ وشّی چه نوکرِ جاک ؤ سلواتاں، نه وشّ بوت، حیران اِتنت که چون کننت.

  المزيد...

 • «گُلباگ»؛ ظالمیں بادشاه وتی مُلکا هراب کنت (6)

  تم النشر في : 05 06 1396 ه.ش

  ک عجمی بادشاهے قصه‌ئا یارنت که مردمانی مالِ نیمگا دسدراجی کرت ؤ مردمی ظلم ؤ آزار رسینتنت، هما اندازه‌یا که مردم چه آئیِ ظالمی رِپک ؤ مکراں دنیائا تچاں بوتنت ؤ چه آئیِ ظلمِ سکّیاں تهنائیِ راهش گپت.

  المزيد...

 • شعر؛ دو رۏچِ زندگی

  تم النشر في : 11 05 1396 ه.ش

  شعر چه واجه محمد روانبد؛ نہ اداں بهار جلیت نہ شپانی ماهکانی / تو مجں دو سالِ شورا کہ دو رۏچن زندگانی

  المزيد...