مروچی :جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید، زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا:

انسانانی تمامیں آپت ؤ بلاه آیانی وتی اعمالِ برورد اَنت

انسانانی تمامیں آپت ؤ بلاه آیانی وتی اعمالِ برورد اَنت

واجه مولانا عبدالحمیدا اِے هپتگِ زاهدانِ جمعه‌یِ گپاں (3 دی 1395) مرچگیں آپت ؤ بلاهے که انسانانی سرا یهتگنت، آیانی وتی اعمال ؤ‌کردارِ ثمره ؤ برورد زانت ؤ په توبه ؤ استغفارا تاکید کرت.
په زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازِ هال‌رسانی سایتِ هالکاریا، مولانا عبدالحمیدا گوشت: چه قرآن مجیدِ آیات ؤ‌ پیغمبرِ احادیثا زانگ بیت که هر بدلّی‌یے که چاگرد ؤ جامعه‌یا پیش کئیت ؤ هر آپت و بلاهے که انسانِ سرا کئیت، تمام چه انسانِ وتی اعمالا ؤ کردارا اَنت.
مولانا عبدالحمیدا گوشت: اپسوز اِنت که انسان چه مهروانیں اللهِ داتگیں مهلت ؤ‌ موها، هراب بهر زورنت ؤ‌ په گناه ؤ ‌سِل‌کاریا گیشتر دلیر بنت، اِے دابیں انسان هیال کننت که آزات اَنت هر گناه ؤ معصیتے که لوٹنت بکننت. مرچگیں چاگرد ؤ جامعه یا هر وڑیں گناه عام بوتگ. امانت‌داری ؤ راستی نیستنت، مردم وتی وعده یانی سرا عمل نکننت، زنا، ربا، فساد ؤ الکلی مشروبانی ورگ جامعه تها رواج گپتگ. قیامتِ باور ؤ اللهِ عذابِ ترس مسلمانی درمیانا کمرنگ بوتگ.
واجه‌ئا دیما په گناهِ شومّیں اثر ؤ‌ هرابیاں اشاره کت ؤ گوشتی: وهدے که یک چاگرد ؤ جامعه اِے تها گناه ؤ سِل‌کاری عام بیت، آ ملکِ مردم گوں عذابا گرپتار بنت، اللهِ عذاب قسما قسم اِنت. مرچی مسلماناں گوں اِشی که خدا ؤ رسولِ سرا ایمانش هست ؤ قیامتش باور اِنت، اللهِ حق ؤ‌ حقوقا چیر پاد کننت ؤ انسانانی حقوقا دست دراجی کننت. مذهبی و گروهی درگیریانی تها کپتگنت، اِے هں عذاب اَنت.
دارالعلوم زاهدانِ مدیرا گوشت: وهدے که انسان گناه کننت، الله وتی ظاهری ؤ باطنی رحمتانا کهت کنت ؤ مرچی بازیں مردمے چه هورِ کهت بیگ ؤ نگوارگا پریشان اَنت، بازار کساد اَنت، اِے درو گناه ؤ غفلتِ برورد ؤ ثمره اَنت.
مولانا عبدالحمیدا په توبه ؤ استغفارِ ضرورتا تاکید کت ؤ‌ گوشتی: هریکے چه ما باید اللهِ رحمتانی کهتیا وتی عمل ؤ کردارِ نتیجه ؤ بر بزانت ؤ بیئت اللهِ بارگاها توبه بکنت. حدیثا یهتگ وهدے که یک بندگے چه دلِ جُهلانکیا توبه کنت، چو هما شکسا اِنت که هیچ گناهی نکرتگ ؤ تمامیں گناهی بکشگ بنت. اگه تمامیں انسان توبه کننت،‌گناهانی شومیں اثر چه بین روت.


چمشانک

تعليق واحد لـ : “انسانانی تمامیں آپت ؤ بلاه آیانی وتی اعمالِ برورد اَنت

  1. https://play.google.com/store/apps/details?id=kl.ime.oh بلوچی کیبورڈ په أنڈروېڈ مۏباېل ۏ ٹچ پڈاں

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *