مروچی : 12 مرداد , 1399
مولانا عبدالحمید مان زاهدان اعید قربانے دیوانا:

دولتا نتوانته اهل‌سنتانِ وشی ؤ رضایتا گیت

دولتا نتوانته اهل‌سنتانِ وشی ؤ رضایتا گیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید مان زاهدانِ اهل‌سنتے ٹوئین اعیدے دیوانا (جمعه 10 مرداد 1399) گو اے هبرے درشانا که مان دکتر روحانیءِ دو گشتے راجکماشیا نه تهنا اهل‌سنتان کارزانتان مان دولتے کابینه وا هور نبوتنگنت که هما پست مشاور ریاست جمهوری هم زورگ بوته، گوشته: «تدبیر ؤ امیدے دولتا نتوانته اهل‌سنتانِ وشی ؤ رضایتا گیت.»
په سنی‌آنلاین سرهالا به نکل شه اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانے بنجاه‌ئا شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: تدبیر ؤ امیدے دولتے آخری‌ئین سالانِ تهاوَن گو حسن روحانی راجکماشیا، بلین اهل‌سنتان شه حسن روحانی گلگ دارنت که من آ گلگ ؤ لوٹانَ شین ته ذمه‌واران بُشکننت ؤ پراوان چارگے گندنت.
مولانا عبدالحمید گوشت: گیش شه چهل سالنت که جمهوری اسلامی مان ایرانا پیروز بوته ؤ انقلاب اسلامی ملکے تها جاگیر بوته، اهل‌سنتان که ملکے تها دومی‌ئین بازیننت، اے درگتا هم گو نظام و انقلابا هور بوتگنت ؤ گرد جاها شه جنگ ؤ دیمپان شه ملکے سیمسران ته سیاسی‌ئین کاران، هر جا که وتی وظیفه‌ئش زانته، کرته‌ئش. اهل‌سنتے شهسسّائان شه اولِ انقلابا جهد کرته که گو اهل‌سنتے پگر ؤ باورا کارگرگ بَوَنت، هر چون که یکے شه قانون اساسی‌ئے بندان همےشنت که راجکماش بائد شه ملکے رسمی‌ئین مذهبا بیت، بزان اهل‌سنتَ نتوانت راجکماش بیت، البت امّا ره اے بندے سرا نگد هست ؤ باور دارن که ائشی جواب نداته ؤ بائد بدل گنگ بیت، بلین هچ جا شه قانون اساسیا نیاته که اهل‌سنتَ نتوانت وزیر، معاون وزیر، معاون راجکماش و استاندار ؤ سفیر بیت، قانون اساسی‌ئے تها شه دگه ذمه‌واریان په اهل‌سنتان مکن نبوته، البت اپسوزنت که اے چهل سالا شه اهل‌سنتانِ زانتکاران کارگرگ نبوته.
واجها درّائینت: واجه راجکماش ؤ وزیر خارجه‌ئا یک دو نفر سفیر شه اهل‌سنتان گچین کرت بلین ته انون معاون راجکماش ؤ وزیر ؤ معاون وزیر گچین نبوته، اگه کسّے را گچینش کرته شه کمین وختی پد درش کرته، همےرنگ شه انقلابے جاگیر بیگا پد اهل‌سنتین استاندارے ایرانے تها گچین نبوته.
واجها گیش کرت: ایرانے اهل‌سنت گلگ دارنت که گو ائشی که خب صحنه‌ئانِ تها آتنت ؤ گو یکویی‌ئا په روحانی رائش دات ته به وتی شهروندی ؤ قانونی‎ئین حقان رسنت ؤ رائانش هم تأثیر داشته ته جای که گردان زانت که اهل‌سنتان رائان سوب بوتنت که روحانی مان گچینکاریا پیروز بیت. بلین یازدمی ؤ دوازدمی گشتان شه روحانیءِ دولتا هاسین پیشامدے نبوت ؤ هما پست مشاور ریاست جمهوری که دیمترا اتت هم زورگ بوت.
واجها درشان کرت: مئی باور همےشنت که اگه شه اهل‌سنتان زانتکاران مان وزارتان تها و چنکه نفر مان دولت کابینه وا کارگرگ بوتیننت په جمهوری اسلامی ؤ روحانیت شیعه‌وا که کارانِ برزگاونت، په درین ایرانے السان ؤ په درین شیعه وان که مئے جان ؤ دلنت ؤ ما آوانَ دوست دارن، په ائشان ٹوئین عزتےوت ؤ چیدگےوت شه روحانیتے مزنین دیدانکا. پراهین دیدانک ؤ دورچارگ هر مذهب ؤ الس ؤ پگرےءِ تها که بیت عزت ؤ شرفے سوبَ بیت.


پچے مزن رهشونے نامه‌وی اثر به دولت ؤ حکومتے تها ودی نبوت
واجه روحانی اهل‌سنتانِ کارزانتانِ کارنگرگے سوبانَ‌َ درا کنت

مولانا عبدالحمید دیمترا به مزن رهشونے پسه‌ئا به وتی نامه‌ئا اشاره کرت ؤ گوشته: نامه‌ے که من په مزن رهشونا لکت ته په دولتا مددے بیت ؤ گو مزن رهشونے حکما کار په دولتا آسان بیت. مزن رهشونا هم به آ نامه‌وی پسه‌ئا پرمان دات که گرد راج ؤ مذهبانِ نیاما دگریءِ مبیت ؤ گرد یک راز دیستگ بینت. واجها درائنت: مئے باورت که رهشونے پرمان په ذمه‌واران فصل الخطابے، بلین اپسوز که نزانن پچے به آ پرمانا مان دولت ؤ گردِ نظامے تها عمل نبوت ؤ آیی اثر جای دیستگ نبوت؟! ما نزانن که رهشونے نامه گجا شت ؤ چونےنان وانت ؤ چونےنان نوانت؟!
زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وی پیشنمازا گوشت: واجه روحانی ما ته انونَ نزانن که شمئے اهل‌سنتین دینی ؤ وطنی‌ئین برات و گهارانِ مشکلے بندات گجائنت؟ آیا په اهل‌سنتان مان هاسین جای سیاستَ هلّنت؟ شه گجا په اهل‌سنتان ائرگین سیاستَ هلنت که گجام اگده به اهل‌سنتان دیگ بَیَنت و گجام دیگ مَبَینت؟ اے یک چاچای که اهل‌سنتانِ مشکل شه گجاوَنت؟
واجها گوشت: ما شه دکتر روحانیَ لوٹن که اگر باور داریت که اهل‌سنتانِ زانتکار بائد دولت ؤ وزارتجاهان تها هور ببنت، بلین شه دگه جای دیمگیریَ بیت، گڑا آوانَ گُها کنت ته ما گو آوان هبر کنن و شه منبران سرا آوانَ گوشن. ما گو کسّے جنگ ؤ جیڑه ندارن بلین حق دارن که سؤج کنن اهل‌سنت که شه ایرانے اصلی‌ئین نندوکاننت ؤ په انقلاب ؤ ملکے سرا کشته بوتگنت ؤ هر جائان هور بوتگنت آوانِ شهروندی ؤ قانونی ؤ عرفی‌ئین حق داته نبوتگنت. پچے هنکه مان اهل‌سنتان حقے تها ظلم بیت که آوانَ تهنایی ؤ مؤٹویی‌ئے مارشتَ بیت؟


اهل‌سنت قدرتے پدا نَوَنت، هاس حرمت و مڑاءَ لوٹنت
مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دیمترا گوشت: اے چهل سالے درگتا ؤ روحانیءِ دولتے دو گشتا، آرگئن دگریءِ په هزمت ؤ عمرانی کاران مان منطقه‎‌وانِ نیاما نبوته، مان سیستان ؤ بلوچستانا هم ٹوئین کار په درور گازے لوله‌کشی ؤ راه‌آهن بیگنت، اگه کمیءِ هست مچ جا هست، بلین اهل‌سنتانِ ٹوئین لوٹ آوانِ حرمت و مڑایی‌ئے ساتتننت. اگه ما لوٹن که ملکے کارانِ تها هور بیَن په همےشی‌ئنت که مئی مڑا دارگ بیت.
مولانا عبدالحمید جار دات: ما وتی ملکے سیمسر ؤ حدودانِ سرا آزگ‌سمائن ؤ نَلوٹن که چنت گلی ؤ جیڑه و ترندی جوڑ بیت، ما گپ ؤ تران ؤ منطقے واهندن، وتی حقا لوٹن ؤ گیشَ نلوٹن. ما را امیت هست که دولتے واجه‌کاران ؤ راجکماشا که مردمان په دل آیرا گچین کرته، بدلی‌ئے مان سیاستانِ تها بیارنت.
زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وی پیشنمازا وتی هبرانِ گڈسرا درشان کرت: شه ملکے ڈنّا مئے سرا بیر ؤ دژمنی‌ئنت، ما لوٹن که ملکے تها یکویی داشته بیَن. واجه راجکماش هرچنکه به اهل‌سنتان دلگوش کنت ؤ آوانَ وتی دولتے کابینه ؤ وزارتجاهان هور کنت به ایرانے عزت ؤ یکویی‌ئا مددِ کرته.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *