مروچی : 16 اردیبهشت , 1397
 • شعبان عبادتِ ماه اِنت

  تم النشر في : 16 02 1397 ه.ش

  یکّے چه با فضیلت و با برکتێں ماهاں شعبانِ ماه اِنت. اِے ماه یک ٹۆهێں فرصتے په اِشی که په رمضانِ مبارکێں ماها مردم تیاری بگریت. شعبانِ رۆچگ و عبادت مردما په رمضانِ گێشتر بهر زورگا تیار کنت.

  المزيد...

 • ﺍﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﻻﻧﯽ، ﻫﻤﺎ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺁسا ﻧﺴۆﺗﮏ!

  تم النشر في : 05 01 1397 ه.ش

  ﺍﺳﻮﺩ ﻋﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﺩﺭۆغ‌بندﮮ ﺍَﺕ ﮐﻪ ﯾﻤﻦِ ملکا پیغمبریِ ﺩﺍﻭﺍﯾﯽ ﮐﺖ. ﺍﮮ ﻣﺮﺩا ﺍﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﻻﻧﯽ لۆﭨﺎئێنت ؤ ﺟﺴﺘﯽ ﮐﺖ: بارێں ﺗﻮ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺌﮯ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪِ پیغمبر ﺍِﻧﺖ؟

  المزيد...

 • پند و نصیحت

  تم النشر في : 29 12 1396 ه.ش

  لهتے چه استاد مفتی خالد دهواری حفظه الله ءِ سوج و پند و نصیحتاں

  المزيد...

 • حلالیں روزیگ ءِ اثر ماں انسانا

  تم النشر في : 16 12 1396 ه.ش

  بهرے چه استاد واجه مفتی خالد دهواری ءِ مرچیگیں دیوان ءِ دُرّیں گشتانک که ماں عین العلوم گشت ءِ دارالافتا ءِ تها برجَم دارگ بوت.

  المزيد...

 • ده وصیت په نفسِ اصلاح ؤ‌ پاکیا

  تم النشر في : 02 12 1396 ه.ش

  واجه مفتی محمدقاسم قاسمی دارالعلوم زاهدانِ فقه ؤ حدیثِ استادا گوشیت: په نفسِ اصلاح ؤ‌ پاکیا ده کار کنگ ضروری انت.

  المزيد...

 • واجه شیخ‌الحدیث مولانا محمدیوسف حسین‌پور رحمه‌اللهِ غیرت

  تم النشر في : 24 11 1396 ه.ش

  یکبرے دو نفر واجهِ خدمتا یهتنت، اِشاں یک زمینے سرا جێڑه اِے هستت، مدّعی [دعوا کنۆکا] شاهد نێستت ؤ آئیِ طرفا شاهد هست اَت، پمشا په همائیا که شاهدی هست اَت، فیصله کنگ بوت.

  المزيد...

 • نوکیں زمانگِ فتنه ؤ تبه‌کاری ؤ سیره نبویِ سَر ؤ سوج

  تم النشر في : 17 11 1396 ه.ش

  مرجی مسلمانانی درمیان وڑوڑیں تمدّن ؤ دود ؤ ربیدگ جاه کپتگ ؤ دژمناں کوشست کننت که آیانا چه وتی بنیادی ؤ اصولی درس ؤ فرهنگا دور دارنت.
  دژمناں روچ په روچ کوشست کننت که اسلامِ دود ؤ ربیدگا زیان بکننت ؤ آییِ بدلا وتی شومیں فرهنگا شنگ بکننت.

  المزيد...

 • کتابِ وانگ ترا گوں دنیا آشنا کنت

  تم النشر في : 15 11 1396 ه.ش

  گوں کتابِ وانگا گوستگیں مردمانی تاریخ ؤ تجربه زانگ بنت. چه تاریخ ؤ کتابِ وانگا مردمِ فکر ؤ هوش ؤ دینی ؤ دنیائی زانت بالا روت.

  المزيد...

 • دینی مدرسه‌یانی وَتواجهی/استقلال

  تم النشر في : 10 11 1396 ه.ش

  دینی وانَگجاهاں اسلامِ تاریخِ دراجیا، ٹوهین ؤ بنیادی وظیفه ؤ زمه‌واری آیانی میارا بوتگ. اولی دینی مدرسه چه هما وهدی بن‌رد گرگ بوت که انسانانِ مزنیں معلّم ؤ استاد حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم، ئا صفّه‌یِ کاپارِ چیرا اصحاب صفه ایمان ؤ‌ اعتقادِ درس دات ؤ آئی په جهانِ رهشونیا تیار کرتنت. چه همے وانگجاها انچیں صحابی جوڑ بوت که پیگمبرا گوشت: منی صحابی چو استارا اَنت، شما هرکجامیِ رندگیری کرت، هدایت بئیت.

  المزيد...

 • ائمه کرام

  تم النشر في : 07 11 1396 ه.ش

  چه بزرگوارێں صحابه کراما -رضوان‌الله علیهم أجمعین- رند اِے امتِ تها دگه یک طبقه‌اِے پاداهت که آیاں صحابه کرامِ زرتگ ؤ آورتگێں دین زرت ؤ وتی زندگیِ بنمال قرار دات ؤ اشی دنیایا تالان کنگِ خاطرا هما کار کرت که آیاں چه صحابه کراما دیستت ؤ کرتت ؤ‌ زرتت

  المزيد...