مروچی :دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ نمازجمعه ءِ دیوان ءَ:

ایران ءِ استمان ءِ آگاهی پیروزی ءُ دێمروی ءِ بنگێج انت

ایران ءِ استمان ءِ آگاهی پیروزی ءُ دێمروی ءِ بنگێج انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نمازجمعه ءِ دیوان ءَ (24 شهریور 1402/ 15سپتمبر 2023) گوشت که ایران ءِ استمان آگاه بوتگ ءُ نون راجی ءُ مذهبی تعصباتاں استمان ءِ میانجین ءَ‌کم بوتگ انت. واجه ءَ همێشرا پیروزی ءُ دێمروی ءِ بنگێج زانت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید گوشت: مرۆچی ما باز په گل ءُ وشال اێں که ایران ءِ استمان آگاه بوتگ. سکی ءُ مشکلاں سبب بوتگ انت که ایران ءِ استمان آگاه بیت. وهدے استماناں آگاه بےانت اے آوانی پیروزی ءُ دێمروی ءِ چێدگ انت.

واجه ءَ گێش کرت: ایران ءِ استمان ءِ آگاهی ءِ ٹوهترێں چێدگ همێش انت که آوانی میانجین ءَ بےپوکێن راجی ءُ مذهبی تعصباں کم بوتگ انت ءُ مرۆچی پێش ءِ جاور نه انت. مرۆچی ایران ءِ رنگ‌رنگێں پاٹیان شه هر راج ءُ مذهب ءَ گۆں وت مهر ءُ محبت دار انت ءُ یکے بوتگ انت که باز ٹوهێن دادے انت. چیزے که پێسر ءَ ما را باز دلسیاه کرت ات همے راجی ءُ مذهبی تعصب ات انت. بےپوکێں راجی ءُ مذهبی تعصب مردم ءَ گنۆک کنت ءُ سبب بیت که مردم دگرانی حق ءَ پادمالی کنت ءُ همےچیز مردم ءَ به جهندم ءَ بارت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ درشان کرت: اے په ایران ءِ استمان ءَ مستاگی ءِ که آگاهی ءِ نێمگ ءَ شتگ ءُ شه اے بابت ءَ هچ گڑتی ءِ نێست که دشمن لۆٹ ایت استمان ءِ میانجین ءَ جنگ ءُ جێڑه جۆڑ کنت. اگه یک ترندێن اهل‌سنتے لۆٹ ایت شیعه ءِ بدگوشی ءَ کنت اهل‌سنتانی جند آیی دێم ءَ گر انت ءُ اگاں شیعه ءِ اهل‌سنتانی بےشرپی ءَ کنت شیعه ئان شه آیی بد اش کێت ءُ آیرا گَلّێن انت. مرۆچی ماں ایران ءَ راجی ءُ مذهبی جێڑهاں هچ جایے نه دار انت ءُ همے رۆشنائێں آیۆکے چێدگ انت.

🔹 ایران ءِ استمان په آمید ءَ تُنگ انت ءُ شه نابرابری ءَ ژند بوتگ

مولانا عبدالحمید درشان کرت: مرۆچی ایران ءِ استمان په آمید ءَ‌ تنگ انت. ایران ءِ استمان ءِ کوکار ماں ملک ءِ تها ءُ ڈن ءَ همێش انت که «آمید» ءُ آزاتی» ءَ لۆٹ انت ءُ شه نابرابری ءَ ژند بوتگ انت. سال 57 ءِ آشوب هم په آمید ءُ آزاتی ءَ ات. ایران ءِ استمان شرعی ءُ کانودی آزاتیانی لۆٹۆک انت. ایران ءِ استمان لۆٹ ایت که هالتاک‌نبیس ءُ شرگدار آزات بیت.

واجه ءَ گێش کرت: مردمَ لۆٹ انت که ملک ءِ راه برگے تها بودناکی بیت ءُ آوان که کار ءَ زور انت بائد بودناک ءُ لائق بے انت تاں هم الله ءُ هم مردمانی وشنودی ءَ کٹ انت. مردمانی ناوشنودی ءِ منانک همێش انت که بودێن ءُ زانتکاراں شه ملک ءَ جی انت ءُ بازێنے گسانی تها نشتگ انت ءُ نابوداں ملک ءَ راه بر انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ درشان کرت: مردم شه تهے ءُ ڈنے سیاستانَ نال انت ءُ گوش انت که اے سیاستان 44 سال انت که جواب نه داتگ، بائد ٹگلێنگ بےانت. مرۆچی دنیا ءِ جاور بدل بیان انت ما هم بائد جاور ءِ رد ءَ دێم ءَ برو اێں ءُ مردمانی وشنودی ءَ کٹ اێں تاں آوانی مشکل حل بےانت.

واجه ءَ گێش کرت: یکے شه ٹوهێن مشکلاں که مردمانی سرێن ءَ را پرۆشتگ همے رۆزیگی مشکل انت. ایران ءِ زر بےارزشت بوتگ ءُ مردم هم امێتے به جۆڑ بیگے نه دار انت. مردمانی باور اێش انت که اگه تهے ءُ ڈنے سیاستاں جۆڑ بےانت ءُ کار بودێنانی دست ءَ کپ ایت مشکل هم کم بےانت.

🔹 «آمید» ءُ «آزاتی» امنیت ءِ ضامن انت

مولانا عبدالحمید گوشت: مهسا امینی که په حجابے خاطر ءَ دزگر بوت ءُ پد ءَ لاش ئِے آیی لۆگمان ءَ دیگ بوت مردم تپرکه بوت انت، پچےکه جنێنے که بس سر ئِے لوچ بوتگ کسے را نه کشتگ ئِے پچے بائد کشگ بیت یا آوان که ماں پرایمنێن زهرشانیاں بهر زۆرتگ که بنیادی کانود ءَ هم آوانَ اے حق ءَ را داتگ، پچے بائد کشگ بےانت یا چم اش کۆر بیت ءُ ٹپی بےانت. هچ واکے چشێن کارے ءِ حق ءَ نه دار ایت. ماں دنیا ءِ دگه جاهاں هم زهرشانیَ بیت بلێن هچ جا مردمانَ نه کش انت.

واجه ءَ سکّ سۆگه کرت: مردم که «آمید» ءَ جار جن انت لۆٹ اش اێش انت که وهدے کسے مامورے را جنت یا کشگ بیت یا بندیگ بیت، آمید ءِ رد ءَ اگه کسے را مامورے جت هم بائد سزا دیگ بیت، بلێن اێرنگ نه کن انت. زاهدان ءِ هۆنێن جمعه ءِ باروا هم مردمانی لۆٹ همێش انت ءُ سک وتی هبرے سر ءَ اۆشتاتگ انت. اگه کسے که مهسا امینی ءُ آیی لۆگمان ءِ سر ءَ زۆراکی کرتگ ات سزا دیگ بوتێن یا هۆنێن جمعه ءِ کشۆکاں قصاص بوتێن انت مردمانی دل تسلا بوت.

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: مردم په آمید ءَ وشنود بےانت. آمید ءُ آزاتی امنیت ءِ ضامن انت. اگه کسے هبرے دنت یا چیزے نبیس ایت آیرا مۆکل دےات. هالتاک‌نبیس ءُ سیاسی بندیگان آزات کن ات. وهدےکه دل‌پراهی بیت مردم تسلا بےانت ءُ اے په مچان زبر انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: ما گوش اێں اگه حکومت یک سال وخت داشته بیت ءُ هما یک سال ءَ آمید ءَ اێر دار ایت سابکێن صد سال حکومت ئِے کرتگ، بلێں اگه صد سال حکومت کنت ءُ آمید ءَ اێر مه دار ایت ءُ استمان شه آیی ناوشنود بےانت گڑا آیی پایدگ چےانت؟

🔹 ماموراں زهرشانی کنۆکانَ سگ انت ءُ مردمانَ مه جن انت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی دێمتر ءَ گوشت: منی دلسۆچی ءُ خێرلۆٹی ئێں لۆٹ همێش انت که گێشتری مردمانی لۆٹانَ دلگۆش کن ات ءُ گۆں استمان ءَ مدارا کن ات. ایران ءِ استمان باز هاسێن استمانے. کارمستراں مردمانی هبرانَ بُشکن انت. من پێسر ءَ هم گوشتگ که منی جند ءَ هچ رنگێں لۆٹے نێست، مئے لۆٹاں هما مردمانی لۆٹ انت.

واجه ءَ درشان کرت: منی سۆگه به تیوگێں ماموراں همێش انت که پرایمنێن زهرشانیان سگ انت ءُ مردمانَ مه جن انت. آ ایران ءِ مردم انت ءُ شما هم همے استمان ءِ زهگ ات. اے استمان شمے ءُ تیوگێن کارمسترانی داد ءِ واهند انت. پارلمان ءُ سرکار ءُ مچێن کارمستراں هرچی دار انت شه همے استمانے نێمگ ءَ انت. گۆں اے مردماں چۆ وتی پس ءُ ماس ءُ براس ءُ گهار ءَ رفتار کن ات.

🔹  کارمستران بندر کلاهی ءُ تیابدپی ڈیهانی مردمانی مشکلانَ رندگیری کن انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ ماں دگه بهرے شه وتی هبراں گوشت: مکران ءِ تیابدپانی توسعه شه هما چیزان انت که ڈیه ءِ مردمانی تکانسری ءِ سبب بوتگ. دێمتر ءَ اشکنگَ بوت که گۆں اے رهبند ء اێر دارگ ءَ بیت‌کنت که بازێن مردمے شه گهنگێں هلکاں ءُ شه وتی پسءُپیرۆکی ڈگاراں په زۆر لڈێنگ بےانت. آوانی بدل ءَ مزن‌گردنێں شرکتاں هزاراں هکتار شه آوانی ڈگارانَ واهندی کن انت ءُ آ مردماں که رنج ءُ سکیانَ سگ اتگ ءُ راجدپتر ءِ دراجی ءَ شه اے ڈگاراں پهازگ اش کرتگ ءُ کشگ بوتگ انت، ڈرانڈیه بےانت. شه کارے که مرۆچی بیگ انت همے چیز زانگ بیت. الله پاک ءُ سالمێں زرد اے چیز ءَ نه منّ انت.

واجه ءَ گوشت: چنکه بر انت که بندرکلاهی ءِ مردماں گۆں مشکلاں آماچ انت. گوستگێں پێشامد ءَ مردمانی بازێں قایقے سُهتگ ءُ مردماں باز نقصان دیستگ. استمان گشنگ ءُ وازمندگ انت. آ مردماں که تێل‌بری کن انت شه لاچاری ءَ اے کار ءَ کن انت پچےکه هچ عاقلێں مردمے نه لۆٹ ایت وتی جان ءَ خطرے تها پرێن ایت. ما را امێت انت که بندرکلاهی ءُ آدگه مردمانی حقاں دلگۆش بےانت پچےکه اگه اۆدا مردمانی حق پادمالی بیت گڑا مردماں زهرشانی کن انت.

🔹  پاگواجه ءُ اسپےریش ءُ پهکانی حرمت ساتگ بیت

مولانا عبدالحمید گڈسر ءَ گوشت:  اے رۆچاں ماں فضای مجازی ءَ بدگوشی بیگ انت. مئے چاگرد ءَ یکویی ءُ تپاک پکار انت، اگه بدگوشی بیت گڑا انسی ءُ جنی ئێں شیطان کاینت ءُ مردمانَ شه همدگر  ءَ دور کن انت. منی سۆگه اێش انت که هچ کسے را چه آیی کردار شما را وش بیت یا نه، بدگوشی مه کن ات. پهکێں مردمانی حرمت ءُ هاس پاگواجه ءُ اسپےریشانی حرمت ساتگ بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *