مروچی :چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید ماﮞ زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

ایران ءِ استمان پاهو ءَ نه منّ ایت

ایران ءِ استمان پاهو ءَ نه منّ ایت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماﮞ زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۷ بهمن ۱۴۰۱/ 27 جنوری 2023) سک سۆگه کرت که ایران ءِ استمان گۆﮞ پاهو ءَ مخالف انت، پمیشا ما لۆٹ اێں پاهو مکن بیت.

🔹ملک ءِ تهے ءُ ڈنے ایرانیاﮞ یک لۆگمان ءِ مردم انت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ایران ءِ مردمانی تپاک ءِ باروا گوشت: مرۆچی ایران ءِ مردمانی میانجین ءَ انچێن تپاک ءُ یکویی ءِ جۆڑ بوتگ که په هم دگر ءَ دلسۆچی ءُ گۆﮞ وت مهر کن انت. اے چیز ماﮞ ایران ءَ پێسر ءَ کمتر گندگ بوتگ. اے مردمانی مرۆچی ئێں تپاک بےجۆڑه ئێں چیزے. په منی هیال ءَ گهترێں درور همێش انت که اے مردماں چۆ یک لۆگمانے انت؛ ایران ءِ مزنێں لۆگمان. ايران ءِ تهے ءُ ڈنے مردماں انچش گۆں وت همگرنچ بوتگ انت ءُ انچش همدرد ءُ گموار انت که چۆ یک لۆگمان ءِ مردمان انت. واجه ءَ گوشت چشێن یکویی ءُ ملکی تپاکی ءِ ملک ءِ ٹگار ءُ سیمسرانَ سات ایت ءُ هچ دشمنے نه توانت مئے ملک ءِ نێمگ ءَ چار ایت.

🔹مرۆچی هم مردم هما 57 ءِ انقلاب ءِ لۆٹانَ جار جن انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گۆں اشاره به مردمانی لۆٹاں ماں نونێن زهرشانیاں که هما 57 ءِ انقلاب ءِ لۆٹ انت، گوشت ئِے: ایران ءِ مردماں که ماں 57 ءِ انقلاب ءَ گۆں وت تپاک بوت انت ءُ په آزاتی ءُ آمید ءُ حقانی لۆٹگ ءَ زهرشانی اش کرت که ملک سۆبێن بیت ءُ ملکے هنتکان ڈن ءَ هرچ مه بےانت، باج‌بر بوت انت. نون هم هما رۆچ انت ءُ مرۆچی هم مردم هما چیزان جار جن انت، ایران ءِ مردماں بازێن چیزے نه لۆٹ انت، بلکه آمید ءُ آزاتی لۆٹ انت. ایران ءِ مردماں مرۆچی گۆں فقر ءُ ناداری ءَ آماچ انت.

🔹پچے ايران ءِ زر اێنکس بے ارزش بیت؟! مردم دێمرئوکێں ملکے لۆٹ انت

مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به زرے بےارزشی ءَ درشان کرت: مرۆچی یک دلار 45 هزار تومن بوتگ. مردم نمد نبیس انت که ما چۆن زند گوازێن اێں؟ لهتے نه توانت یک شانه آمۆرگ یا یک مرگے گر انت، انچێن لۆگمان انت که نه توان انت نان گر انت. پچے بائد مئے ملکے جاور اے رنگ بیت؟ مردم شه همے بابت ءَ دلگران انت. ملکے که شه داد ءُ زر ءَ سررێچ انت ءُ دگه ملکانی استمان هم توان انت شه همد ءَ سێر بےانت، پچے چشێن بدێن جاورے داشته بیت؟!

واجه ءَ مردمانی لۆٹانَ حقێن لۆٹ زانت ءُ آوانی لۆٹانی دلگۆش کنگ ءَ لۆٹۆک بوت ءُ گوشت ئِے: ایران ءِ مردماں وتی حق زان انت که آمید ءُ آزاتی اێر دارگ بیت ءُ نبیسۆک ءُ گشتانک دئۆکاں آزات بےانت ءُ مردم توان انت وسی ئێں کارمسترانَ په ملکے راه برگ ءَ گچێن کن انت.

🔹پاگواجهانی حرمت ءَ سات ات

مولانا عبدالحمید گوشت: ایران ءِ استمان ءِ سر ءَ بزگ بیت. ایران ءِ استمان په ملک ءِ مزنێں واجه کارانی لبز ءَ شه دنیا ءِ جوانێن استمانان انت. اے استمان بائد دلگۆش بیت ءُ لۆٹان اش منگ بےانت. امێتوار اێں الله پاک خێر بیار ایت ءُ کارمستراں هم مردمانی تواران دلگۆش کن انت. مرۆچی ملک ءِ تها انچێن جاوری هست که اگاں مردم گند انت آمید اێر دارگ بیت پهکان وشال بےانت ءُ اگاں گند انت ظلم بیت پهکان دلگران بےانت.

🔹مرۆچی ایران ءِ مردم سهل لۆٹ انت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ درشان کرت: مرۆچی ایران ءِ مردم سهل لۆٹ انت ءُ باور دار انت که ماں درے ملکاریاں جێڑهاں زورگ بےانت  ءُ ایران ءِ ملک سهلے جا بیت، ایران ءِ مردمان شه سهل ءَ ماں هرجا پله‌مرزی کن انت. ما پهکان بائد تیوگێن مردم ءُ بلکه گنگدامانی سر ءَ هم بزگ کن اێں. ما بائد تیوگێن مردمانی فکر ءَ به اێں، پچےکه مئے باور همێش انت که پهکێن انسانان یکے انت ءُ ما بائد په پهکان دلسۆچی کن اێں.

🔹ما نه لۆٹ اێں که ماں هچ کنڈے شه دنیا ءَ پاهو بیت

مولانا عبدالحمید ایران ءِ استمان ءَ را «سهلے کلۆهار» گوشت ءُ سک سۆگه ئِے کرت که: ایران ءِ استمان پاهو ءَ نه منّ ایت ءُ نه لۆٹ ایت که ماں هچ جائے شه دنیا ءَ پاهو بیت. اگاں پاهو ماں چین ءِ ملک ءَ هم بیت ایران ءِ استمان آیرا نه منّ ایت. اگاں کسے ردی ءِ کرت دگه وڑے سزا دیگ بیت. واجه ءَ گوشت ما مردمانی دۆزواه اێں ءُ اے ایران ءِ مزنێں لۆگمان ءِ کلۆه همێش انت که دگه ملکانی سرکاراں هم پاهو ءَ مکن کن انت.

🔹په مسیت مکی ءِ بندگ ءَ شه هچ ملک ءُ سرکارے ءِ زراں کارمرز نه بوتگ

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈسر ءَ گوشت: په مسیت مکی ءِ بندگ ءَ شه هچ ملک ءُ سرکارے ءِ نێمگ ءَ یک ریالے هم مدت نه بوتگ. ما شه وتی ملک ءِ بیت‌المال ءَ هم ادا هرچ نه کرتگ. اے مسیت گۆں وڑوڑێں مردمانی کمک ءُ مدت ءَ جۆڑ بوتگ. واجه ءَ همےرنگ گوشت: مسیت ءِ گڈی کاراں بیگان انت، شما درێں مردم اے مسیت ءَ دلگۆش کن ات.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *