مروچی : ۹ مرداد , ۱۴۰۱
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

دین ءُ مذهبانی مقدساتانی بےشرپی کنگ بےدۆدێں مردمانی کار انت

دین ءُ مذهبانی مقدساتانی بےشرپی کنگ بےدۆدێں مردمانی کار انت

 🔷 مئے شیعه ئێں براسانی سوگ ءِ دیوانانی امنیت ماں هر کنڈے شه دنیا ءَ ساتگ بیت

سنی‌آنلاین| شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (7 مرداد 1401) گۆں اشاره به محرم ءِ ماه ءَ په دین ءُ مذهبانی مقدساتانی حرمتانی ساتگ ءَ سکّ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے مردمانی آزاتی ماں عمل به وتی اعتقادی مسائلاں ماں میان‌استمانی منگنامه ئان ٹک آتگ انت، شه اے بابت ءَ مئے سۆگه اێش انت که شیعه ئێں براسانی سوگ ءِ دیوانانی امنیت ماں دنیا ءِ وڑوڑێں ڈیهاں ساتگ بیت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: کم ذاتێں مردماں ماں راج‌دپترے دراجی ءَ چه جنایت کرتگ ءُ چه مظلوم ءُ پاکێں هۆن چۆ سیدنا عثمان ءُ سیدنا عمر رضی‌الله‌عنهما ءِ هۆنانَ رێتگ اش. واجه علی ماں رمضان ءِ ماه ءَ ءُ واجه عثمان ماں ذی‌الحجه ءُ واجه عمر ماں ذی‌الحجه ءِ گڈی رۆچ ءُ محرم ءِ اول ءَ ماں مسجدالنبی ءِ محراب ءَ شهید کنگ بوت انت.

واجه ءَ به مهتر حسین ءِ شهادت ءَ ماں محرم ءِ دهمی رۆچ ءَ اشاره کرت ءُ گوشت ئِے: ماں محرم ءِ ماه ءَ لهتے مسلمان نمائێں مردماں ٹوهێں جنایتے کرت ءُ لائکێں مردے را چۆ مهتر حسین رضی‌الله‌عنه ءَ که واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ نماسگ ءُ واجه علی ءُ بی‌بی فاطمه رضی‌الله‌عنهما ءِ زهگ ات، شهید اش کرت.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی دێمتر ءَ گوشت: اهل‌بیتاں، هاس مهتر علی ءُ مهتر حسین تیوگێں مسلمان ءُ دنیا ءِ آزاتێں مردمانی انت. تیوگێں مسلماناں گۆں اهل‌بیتاں محبت دار انت. تیوگێں مسلماناں ءُ دنیا ءِ آزاتێں مردماں مهتر حسین ءُ آیی قیام ءِ پد ءَ گام زور انت.

واجه ءَ گوشت: مئے باور اێش انت که دنیا ءِ پهکێں مردماں ماں وتی اعتقادی مسائلاں آزات بےانت. اے رد انت که مردمانی اعتقادی مسائلانَ مکن کن اێں، چه شیعه بےانت یا چه اهل‌سنت. وهدے پهکاں یک میان‌استمانی منگنامه ءِ را منّتَگ که مردمانی اعتقادی ءُ مذهبی مسائلانی تها دخالت مه بیت، بائد آیی سر ءَ عمل بیت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ خطیب ءَ گوشت: منی ائولی ئێں سۆگه اێش انت که مئے شیعه ئێں براتاں که به محرمے سوگ ءَ اعتقاد دار انت، وتی سوگ ءِ دیوانانَ ماں دنیا ءِ هر کنڈے برجم دار انت ءُ آوانی امنیت ساتگ بیت. منی دۆمی سۆگه اێش انت که وتی حرمت ءَ سات اێں ءُ هچ کس آدگرے مقدساتانَ بےشرپی مه کنت. دگرانی مقدساتانی بےشرپی کنگ باز ردێں کردارے. مزن‌شأنێں قرآن ءَ مسلمانانَ سۆگه کرتگ که دگرانی باطلێں معبودانَ بےشرپی مه کن ات تاں مباد ءَ آوان هم به الله پاک ءَ بےشرپی کن انت.

واجه ءَ تچکاتچک گوشت: بائد تیوگێں دین ءُ مذهبانی مقدساتانی حرمت ساتگ بیت. بےشرپی ناواننده ءُ بےدۆدێں مردمانی کار انت. ماں هچ دین ءُ مذهبے بےشرپی روا نه انت.

🔹امێتوار اێں گۆں نونێں هورانی گوارگ ءَ سیستان ءُ زاهدان ءِ کم‌آپی دور بیت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈی سر ءَ گۆں اشاره به سیستانءُبلوچستانے هورانی گوارگ گوشت ئِے: ما بائدانت که الله ءِ شکر ءَ کن اێں که وتی رحمتانَ اێر آورت ءُ اے هوراں سبب بوت انت که چمّگاں تچ انت ءُ بنداں شه آپ ءَ پر بےانت. البت اے هوراں کمے نقصان هم داشتگ که منی سۆگه اێش انت که ما گۆں وتی همکاری ءَ اے تاوانانَ جبران کن اێں ءُ آوانَ که تاوان رستگ، کمک کن اێں. ما امێتوار اێں اے هوراں سیستان ءِ کم‌آپی ءَ دور کن انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.