مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نمازے دیوان ءَ:

«الله پاک ءِ پجّار» شه دین ءِ مزنێں محوران انت

«الله پاک ءِ پجّار» شه دین ءِ مزنێں محوران انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نمازے دیوان ءَ (17 دی‌ماه 1400/ 7 جنوری 2022) «الله پاک ءِ پجّار» ءَ را شه دین ءِ مهمترێں محوران زانت ءُ سکّ سۆگه ئِے کرت که پرێشی که اے پجّار ءَ حاصل کن اێں باید الله ءِ ساڑایگ ءُ آیی مخلوقانی بارو ءَ فکر بیت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: یکے چه اسلامی دین ءِ مهمێں محوران الله پاک ءِ پجّار انت. البت که ما نه توان اێں الله ءِ جند ءَ درُست کن اێں، پچےکه مئے عقل چشێں وس ءُ توانے نه دار ایت، بلێں باید تا جای که مئے عقلَ توانت گۆں قرآن ءِ آیات ءُ احادیثانی کمک ءَ، شه الله ءِ صفاتانی روگه ءَ الله ءَ درُست کن اێں.

واجه ءَ گێش کرت: ما توان اێں الله ءَ گۆں کارانی که کرتگ ءُ مخلوقانی که جۆڑ کرتگ، درُست کن اێں، هماپێم که الله تعالی ماں قرآن ءَ وت را شه وتی بنێنتگێنانی واستا به دنیا ءِ مردماں پجارۆکی ءَ کنت. اے ڈگار که ما انساناں آیی سر ءَ زندَ گوازێن اێں وڑ وڑێں مخلوق دار ایت، دریاب انت که دریابانی تها چه رنگێں مخلوق زندگی ءَ کن انت ءُ الله پاک دریاب ءِ سجهێں مخلوقان ءَ رۆزی ءَ دنت یا ٹوهێں کوهاں که الله پاک ءَ ڈگارے سر ءَ هِشتگ تاں ڈگار ءَ ثابت سات ایت ءُ دگه سۆبمندی ءُ آپاں که الله پاک ءَ اے کۆهانی تها هشتگ، همےپێم رۆچ ءُ ماه ءَ را جۆڑ ئِے کرتگ که یکے رۆچ ءَ ءُ آدگه شپ ءَ دنیا ءَ رۆشنا ءَ کن ات.

واجه ءَ گێش کرت: سجهێں زۆرآوراں الله ءِ دێم ءَ بےوس ءُ بےتۆک انت، همارنگ که الله پاک ءَ تیوگێں دنیا ءُ زۆرآوران ءَ گۆں یک ویروسی که گۆں چم ءَ دیستگ ءَ نه بیت، عاجز کرت. اے الله ءِ داب انت که وهدے بندگاں شه الله ءَ بےترانگ بےانت، الله آوان ءَ گۆں مشکلاں آماچ کنت تاں الله ءِ نێمگ ءَ برگردنت، پچےکه اے مردمانی ابرم انت که وهدے گۆں مشکلاں آماچ بےانت الله ءَ یات ءَ کن انت.

واجه ءَ په الله ءِ شکر ءَ سکّ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ ما را یات داتگ که ماں هر کارے الله ءَ شکر کن اێں. پرےواستا نباید هچ وهدے ءُ ماں هچ جاورے الله را بےهیال مه کن اێں، پچےکه تیوگێں چیزاں الله ءِ دست ءَ انت.

🔹مهم اێش انت که شه صحابه ءُ اهل‌بیتانی سیرت ءَ پدگیری کن اێں

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبراں گۆں اشاره به بی‌بی فاطمه رضی‌الله‌عنها ءِ وفات ءِ رۆچان گوشت ئِے: بی‌بی فاطمه ءِ یات ءُ ترانگاں مدام پهکانی یات ءَ هست. البت بیت کنت آیی وفات ءِ رمس ءِ بارو ءَ راج‌دپتر زانتانی نیام ءَ اختلاف بیت.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گڑا چنڈے شه بی‌بی فاطمه رضی‌الله‌عنها ءِ فضایلان ءَ بیان کرت ءُ گوشت ئِے: بی‌بی فاطمه رضی‌الله‌عنها شه اسلام ءِ ٹوهێں بانُکان انت. کسے که واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ وتی مرض الوفات ءِ درگت ءَ بی‌بی فاطمه ءِ گۆش ءِ تها هبرے دات که آ بی‌بی ءَ گرێت، پدا آیی گۆش ءِ تها دگه هبرے دات ئِے که بی‌بی ءَ هند ات. بی‌بی عائشه رضی‌الله‌عنها ءَ تعجب کرت، بلێں آ درگت ءَ شه بی‌بی فاطمه سۆج نه کرت، گۆں وت گوشت ئِے بلکێں واجه رسول الله ءَ شخصی بن‌گپے را گۆں بی‌بی فاطمه گوشتگ، بلێں پد شه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ وفات ءَ شه بی‌بی فاطمه سۆج کرت.

بی‌بی فاطمه گوشت: واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ ائولی گشت ءَ شه وتی وفاتے نزیک بیگ ءَ منا هال دات که من گرێت، بلێں پدا منی گۆشے تها گوشت ئِے که تو ائولی نپرے ءِ شه منی لۆگماناں که پد شه من وفات کنے ءُ گۆں من هور به یے، پمێشا من هند ات.

زاهدان ءِ جمعه ءِ خطیب ءَ په پدگیری شه صحابه ءُ اهل‌بیتانی سیرت ءَ سکّ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: بی‌بی فاطمه ءُ آدگه صحابه ئان پاک ءُ مقدس اێں انسان ءُ الله ءِ دۆست انت، مهم اێش انت که ما شه صحابه ءُ اهل‌بیتانی سیرت ءَ پدگیری کن اێں.

🔹تیوگێں مردماں په هۆرانی خاطر ءَ الله ءِ شکر ءَ ادا کن انت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈسر ءَ گۆں اشاره به نۆکێں هۆرانی گوارگ ءَ گوشت ئِے: پد شه اێشی که تیوگێں کارزانت ءُ مردمان شه امبرانی ئێں هۆران ناامێت بوت ات انت، الله پاک ءَ هۆران ءَ گوارێنت ءُ وتی رحمتان ءَ اێر آورت.

واجه ءَ همےپێم پهکان ءَ سۆگه کرت که سیل‌زدگان ءَ کمک کن انت ءُ گوشت ئِے موسسه محسنین ءِ کارندهاں ماں بلوچستان ءِ زربار ءَ سیل‌زدگان ءَ هزمت ءُ کمک کن انت، شما وتی کمکان ءَ به موسسه محسنین ءَ رسێن ات.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *