مروچی : ۱۷ خرداد , ۱۴۰۰
مولانا عبدالحمید:

اهل‌سنتان «گێش‌لۆٹی» ۆ «بهرلۆٹی» ئے پدا نه اَنت، بلکه وتی قانونی اێں حق ءَ لۆٹ اَنت

اهل‌سنتان «گێش‌لۆٹی» ۆ «بهرلۆٹی» ئے پدا نه اَنت، بلکه وتی قانونی اێں حق ءَ لۆٹ اَنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (14 خرداد 1400/ 5 ژوئن 2021) ءَ په «عدالت ۆ انصافے اجرا» بیگ ۆ «بنیادی کانودے ردءَ عمل کنگ ءَ» سکّ سۆگه‌ی کرت ۆ اے هبر ءَ که لهتێنَ گوش اَنت که اهل‌سنتان «گێش‌لۆٹی» ۆ «بهرلۆٹی» ئے پد ءَ انت رد کرت ۆ گوشتِ که اهل‌سنتان وتی «قانونی اێں حق ءَ» لۆٹ اَنت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: ایرانے استمان ۆ خاصکار اهل‌سنتانِ ٹوهترێں ۆ مهمترێں لۆٹ «عدالتے اجرا» اِنت. اگاں عدالت ۆ انصاف اجرا بیت تیوگێن مردم به اشکام ءَ رس اَنت.

واجه ءَ گێش کرت: تیوگێن شیعه ۆ سنیان مسلمان اَنت ۆ اسلامی دینے ٹال اَنت ۆ ما گوں گردِ مسلمانان ۆ حتی تیوگێن انسانان همدردی ءَ کن اێں ۆ گردانِ درد ءَ وتی دردَ زان اێں، بلێن پرێشی که ایران ءِ تها زندگی ءَ کن اێں گوں ایران ءِ استمان ءَ گێشتر هوارێں چیز دارێں پمێشا گوں اے استمان ءَ گێشتر وترا یکے زان اێں.

زاهدان جمعه ئے اماما گێش کرت: ما ملکی لۆٹانَ شه راجی ۆ مذهبی لۆٹان دێمتر ءَ زان اێں. اگاں به یهودی ۆ مسیحی ۆ دراویش ۆ آدگه دین ۆ مذهبانِ رندگیرۆکان که ماں ایران ءَ زندگیَ کن اَنت، ظلم بیت ما دلپدردَ بےاێں، پچےکه تیوگان ایرانی اَنت ۆ حق دارنت ۆ باید حقان اش کمار بےاَنت.

واجه ءَ گوشت: اهل‌سنتانِ لۆٹ اێش اِنت که ملکے تها عدالت اجرا بیت، ملکی منافعان دَیَگ بَےاَنت، مشروع اێن آزاتیان چۆ آزاتی بیان ۆ آزاتی قلم کمار بَےاَنت، مردمانِ هبر اُشکنگ بَےاَنت ۆ لس مهلوکانِ هبران دلگوش بَےانت.

مولانا عبدالحمید وتی هبران دێمتر ءَ گوں انتقاد شه بنیادی قانونے پانزدمی بندا گوشتِ: هماپێم که بنیادی قانونے تها نیاتگ که باید راجکماش شه فلان قوم ءَ بیت، همےرنگ نباید بنیادی قانونے تها بیت که راجکماش شیعه ئے بیت یا سنی ئے؛ اگاں ماں هریکے شه سنی‏نندێں ملکان چُشێن قانونے بیت که راجکماش باید المی سنی ئے بیت، ما آ قانون ءَ ردَ زان اێں.

واجه ءَ گوشت: هرچۆن که بنیادی قانونے تها آتگ که اهل‌سنتَ نه توانت راجکماش بیت ۆ البت که ما را اے باروا زهر کێت ۆ آیرا نابرابریَ زان اێں ۆ آیی اصلاح ءَ لۆٹۆک اێں، بلێن ماں بنیادی کانودا نیاتگ که اهل‌سنتَ نه توان اَنت وزیر، معاون وزیر یا استاندار بَےاَنت.

دارالعلوم زاهدان سرمستر ءَ گوشت: بارێن اے چل ۆ سے سالا که شه انقلابے عمرا گوزیت اهل‌سنتان تها وسی ئے نبوتگ که وزیر یا معاون وزیر یا استاندار بیت یا مذهبی دیدانک ۆ لهتێن دگه دیدانکان مکن کرتگ؟!

واجه ءَ گێش کرت: اهل‌سنتان چیزے گێش شه قانون ءَ نه لۆٹ اَنت، شه ذمه‌وارانَ لۆٹ اَنت که قانون ءَ کمار ۆ اجرا کن اَنت، مگه قانون ملکی منّگنامه ئے نه اِنت که ما گردان ۆ ذمه‌واران باید آیی رد ءَ عمل کن اێں؟

🔹 ما را اُمێت است که ماں گچێنکاری ءَ کسے گچێن بیت که ایران ءِ مشکل ۆ سکیانَ دور کنت

زاهدان جمعه ئے اماما درشان کرت: اُمێت دار اێں که ماں نوکێن گچێنکاری ءَ گهترێں مردمانَ گچێن کن اێں. اُمێتوارێں که ماں راجکماشی گچێنکاری ءَ وسی اێں کسے گچێن بیت که توانت ایرانی استمان ءِ مشکل ۆ راج ۆ مذهبانِ گڑتی ۆ هاص اهل‌سنتانِ مشکلانَ دور کنت ۆ مدامی اێں تپاک ۆ همدلی ئے سبب بیت.

🔹 «شیعه ۆ سنیان براس اَنت ۆ ماں حقوقان برابر انت» اے شه پێسرێں مزن رهشنون ءِ هبران اِنت که ما را اُمێت است آیی سرا عمل بیت

مولانا عبدالحمید وتی هبران گڈسر ءَ گوں اشاره به پێسرێں مزن رهشۆنے مرکے رۆچان گوشتِ: آ خدا بیامرزے یات ۆ ترانگان انگت ایران ءِ استمانے هیالانِ تها زندگ اَنت. واجه ءَ گوشت بازێں گپے شه آ خدابیامرز ءَ منتگ که یکے شه آوان اێش اِنت: «شیعه ۆ سنیان براس اَنت ۆ ماں حقوقان برابر اَنت» تاں وهدے که حقوق کمار مه بَےانت براسی مدامیَ نه بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.