مروچی : ۱۰ خرداد , ۱۴۰۰
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه‌نمازے دیوانا:

افسوز اِنت که ملک گوں نااُمیتی ءَ آماچ اِنت

افسوز اِنت که ملک گوں نااُمیتی ءَ آماچ اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (7 خرداد 1400/ 28 مه 2021) گوں انتقاد شه «اصلاح‌طلبان» کرداران مه رسیدگی به مردمانِ لۆٹ ۆ مشکلان، ملکے نونێں جاور ءَ را «نامێتی ءِ جاورِ» زانت ۆ په یک نوکێں رهبند ءِ جۆڑ کنگ ءَ که مردمان امێت ءَ بر گردێنیت، سکّ سۆگهِ کرت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: یکے شه اسلامی انقلاب ءِ هژدری اێں مقصدان که ایران ءِ وڑ وڑێں مردمان په آیی پێروزی ءَ هور اَت اَنت، عدالت ءِ اجرا بیگ ات.

واجه ءَ گێش کرت: گوں اێشی که ایران ءِ مردمان ماں پێشے حکومت ءَ ظلم ۆ نابرابری دیست اَت، په عدالت ۆ برابری ئے امێت ءَ گوں انقلاب ءَ هور بوت اَنت. یکے شه راج ۆ مذهب ۆ حتی دگه دینان ٹوهێن لۆٹان عدالت ءِ اجرا اِنت که په همے واستا انقلاب ءَ را مدد اِش کرت.

🔹اصلاح‌طلبان نه توانت مردمانِ مشکلان حل کنگ ءِ باروا جوانێں نام ءِ کٹ اَنت ۆ راج ۆ مذهبان شه آوان نا امێت اَنت

زاهدان جمعه ئے خطیب ءَ گوشت: اصلاح طلبان شعاران سبب بوت انت که مردم آوانِ نێمگ ءَ برئو اَنت. شه اصلاح طلبان شعاران اێش ات که «ایران تیوگێن ایرانیانِ اِنت»،  روحانیِ دولت ءِ شعار هم «تدبیر ۆ امیت» ات، همےپێم یک رُمّ ءِ شه اصلاح طلبان لڑ ءِ جۆڑ کرت که نام «امێت ءِ لڑ» ات ۆ اےوڑ ایران ءِ استمانا را امێتوارش کرت.

زاهدان جمعه ئے اماما گێش کرت: بازێن ءِ شه ایران ءِ مردمان که گوں نابرابری ۆ بےانصافیان آماچ ات اَنت اصلاح‌طلبانِ نێمگ ءَ شت اَنت، بلێن افسوز اِنت که اصلاح طلبان نه توانت جوانێن نامے کٹ اَنت، پچے که نه توانت اِش وتی شعارانِ ردءَ کرد کن اَنت.

واجه ءَ درائێنت: افسوز اِنت که اصلاح‌طلبان یک رنگ ءِ کردار کرت که ایران ءِ استمان ۆ قوم ۆ مذهبان، امێت ءِ بدل ءَ ناامێت بوت اَنت، پچےکه اصلاح طلبان پێشامد ۆ سکّیان ءِ باروا که همے زوتا ملکے تها جوڑ بوت اَنت جوان کردارش نه کرت که توان اَنت مردمان امێت ءَ سات انت ۆ مردم په آیوکا امێتوار بَےانت.

واجه ءَ گێش کرت: اصلاح طلبان نه مردمان مشکلانَ حل کرت ۆ نه مردمانَ گوشت اِش که شمے مشکلانِ سرچمگ کجا اِنت ۆ مردم په وتی مشکلان حل ءَ کجا برئو اَنت؛ اصلاح طلبان نه گوشت که مردمان مشکلانِ حل ماں قم یا تهران یا دگه جایے.

🔹اهل‌سنتان باز گوں نابرابریان آماچ اَنت ۆ چل ۆ سے سال اِنت که اۆپارش کرتگ تاں مشکلش حل بَےانت

🔹اصلاح‌طلبان نه لۆٹت که په اهل‌سنتان مشکلان حل بیگ ءَ شه وت هرچ کن اَنت

دارالعلوم زاهدان سرمستر ءَ دێم ۆ درا گوشت: افسوز اِنت که ملک گوں ناامێتی ءَ آماچ اِنت ۆ اهل‌سنتانَ هم ناامێتی ئے مارشتَ بیت، پچےکه په اهل‌سنتانِ وسیان کارگرگ ءَ ماں وزارتجاهان باز رندگیری بوت بلێن اے  رندگیریانِ پسه دیگ نه بوت.

واجه ءَ گوشت: من من ماں نمدے که په راجکماش ۆ آیی معاون اول ۆ دگه ملکے ذمه‌واران لکّ اِت، گوں آمار ۆ رقم ءَ گوشت اۆں که اهل‌سنتانِ حضور ماں استانان بنجاهی شهرانِ کارگسان باز کم اِنت، اگاں دێمترا افراد ءِ بوتگ اَنت، نون بازنشست بیان انت، البت اهل‌سنتانِ حضور ماں استان سیستان ۆ بلوچستانے گوریچان ءِ نیمگ ءَ باز خراب انت ۆ اهل‌سنتان ماں فرمانداری ۆ دگه کارگسان هور نه اَنت.

مولانا عبدالحمید گێش کرت: من ماں وتی نمد ءَ لۆٹ اِت که کارگسان تها شیعه ۆ سنیان نیاما برابری بیت، پچےکه ملک شیعه ۆ سنیانِ انت ۆ عدالت ۆ برابری یکے شه انقلاب ءِ باز هژدری اێں مقصدان بوتگ، هماپێم که انقلاب ءِ بن‌هشت اێرکنۆک ءَ هم گوشت اَت که شیعه ۆ سنیان براس اَنت ۆ حقان تها برابر اَنت. شیعه ۆ سنیان په انقلاب ءِ سۆبمندی ءَ گوں وت هور بوتگ اَنت ۆ شه ملکے سیمسران دێمپانی اِش کرتگ ۆ اے راها کُشگ بوتگ اَنت، سکّی ۆ مشکلان که ملکے تها کپ اَنت هم گردانِ لاوڈا گِر اَنت.

واجه ءَ درشان کرت: الحمد لله ایران ءِ اهل‌سنتان باز هوشی اێں اَنت، ترۆندی ئے دێما را گپت اِش ۆ آوان دێما اۆشتات اَنت که لۆٹ اِت اش شه سیمسران نێمگا ملک ءَ ناامن کن اَنت و وتی وسے کساسا په ملک ءِ امنیت ءَ جهد اش کرتگ.

زاهدان جمعه ئے اماما گوشت: چل ۆ سے سال اِنت که اهل‌سنتان اۆپار کرتگ تاں مشکلش حل بَےاَنت. مئے لۆٹ ۆ کلۆه شه ذمه‌واران اێش اِنت که اهل‌سنتانَ گند اَنت ۆ آوانِ لۆٹانَ دلگوش کن اَنت. اے به حکومت ۆ ذمه‌وار ۆ شیعه یان پاگواجهان سۆب ءَ اِنت که اهل‌سنتانَ راضی سات اَنت ۆ آوانِ حقانَ رسیدگی کن اَنت، اے په ملکے سۆب ءَ اِنت ۆ سببَ بیت که ایران سربرز بیت.

🔹 ایران ءِ استمان ءِ اصلی اێں گڑتی حرمتان ساتگ ۆ آزاتی بیان انت

مولانا عبدالحمید وتی هبران دێمترا «ند ۆ بیان ءِ آزاتی» ۆ «حرمت ءِ ساتگ» ءَ را شه ملک ءِ مردمانِ اصلی اێں گڑتیان زانت ۆ گوشتِ: افسوز اِنت که بعض ءِ گمانَ کن اَنت که ایران ءِ استمان ءِ مهمێں مشکل «رۆزیگی سکّی» ۆ «بےوسی» ۆ «بےکاری» انت، ایران ءِ مردمان مشکل «نان» ۆ «رۆزی» نه اِنت، بلکه اے یکے شه مشکلان اِنت که همےزوتا جۆڑ بوتگ؛ ایران ءِ مردمانِ اصلی اێں مشکل اێش انت که حرمت اش ساتگَ نبیت ۆ آزاتی بیان ندارنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.