مروچی : 4 بهمن , 1399
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا:

صحابه ۆ اهل‌بیت شه پهکێن بِنڈ ۆ افترائان پاک اَنت

صحابه ۆ اهل‌بیت شه پهکێن بِنڈ ۆ افترائان پاک اَنت

«صحابه» ۆ «اهل‌بیتانِ» نیاما هچ چێڑهے نبوته؛ آوان ءَ شه یک‌دگر ءَ جتا مه کنن

سنی‌آنلاین| شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (3 بهمن 1399/22 جنوری 2021) گوں اشاره به اێشی که صحابه ۆ اهل‌بیتان یک‌دگر ءَ عزت اِش داته، شه اێشی که برے برے صحابه ۆ اهل‌بیتان باروا بنڈ ءَ بند انت انتقادِ کرت ۆ مسلمانان ءَ سۆگهِ کرت که شه اے کار ءَ پهرێز کننت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: بی‌بی‌ فاطمه رضی‌الله‌عنها رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ زهگان نیاما جلشک ایت. بی‌بی فاطمه هِنکس گوں پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ مشابهتَ داشت که وهدے راه شُتێن مردمان گمانَ کرت واجه رسول صلی‌الله‌علیه‌وسلم راهَ رئوت. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم گوں بی‌بی فاطمه ۆ علی ۆ آوانِ زهگان رضی‌الله‌عنهم‌اجمعین باز محبتَ داشت.

زاهدان جمعه ئے پێشنمازا وتی هبرانِ دێمترا به صحابه‌آنِ عزت ۆ محبت ءَ گوں اهل‌بیتان اشاره کرت ۆ گوشته: صحابه‌آن مدام اهل‌بیتانِ عزت ءَ را داشته. حضرت ابوبکر صدیق ۆ عمر  فاروق رضی‌الله‌عنهما اهل‌بیتان ءَ شه وتی زهگان گێشتر دوستَ داشت ۆ آوانِ عزت ءَ را ساتت اِش.

واجه‌ئا گێش کرت: صحابه ۆ اهل‌بیتانَ شه یک‌دگرا جتا مه زانن. صحابه ۆ اهل‌بیتانِ نیاما هچ چێڑهے نبوته. اهل‌بیتان هماپێم که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ را مَدَت ۆ هزمت اِش کرت، صحابه ۆ خلفای راشدین‌آن ءَ هم مدت اش کرت ۆ په اسلامی دین ءَ هزمت اش کرت.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید شه اێشی که برےبرے صحابه ۆ اهل‌بیتان باروا بنڈ ءَ بند انت انتقادِ کرت ۆ گوشته: سست ۆ درۆگێن هبر که اے رۆچان گوشگ ءَ بیَنت سالمێن عقلے هلاپ ءَ انت. اگاں ما نص ۆ نقل‌آن ءَ نادلگوش کنن ۆ کمّے پگر کنن سرپد ءَ بین که کجام سالمێن عقل ۆ منطقَ منّیت که تاں‌وهدےکه انگت رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ مانش ءِ هاک نوک انت، یکّے به آ واجه‌ئے زهگ ءَ اهانت کنت؟! آ بهادرێن مسلمانان که ماں بدر ۆ احد ءَ جنگ اِش کرت ۆ روم ۆ اێران ءَ را گپت اِش، مگه چۆنَ توانت اش که اێشرا سگّ انت که یک نپرے به رسول الله زهگان، هاص بی‌بی فاطمه اهانت کنت؟! مگه حضرت علی که شیر خدا ات توانته اێشرا سگّ ایت؟!

دارالعلوم زاهدانِ سرمسترا درشان کرت: الله ءَ زانت که صحابۀ کرام؛ سیده فاطمه، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضی ۆ گردِ صحابه رضی‌الله‌عنهم شه تیوگێن بِنڈان پاک ۆ صاف انت. دشمنان اے واجه‌کارانِ باروا بنڈ ءَ بند انت ۆ درۆگ ءَ گوش انت، همے ڈۆل که مرۆچی هم بازێنے شیعه ۆ سنی اێن پاگواجه ۆ ذمه‌وار ۆ آزاورانِ باروا که زندگ انت درۆگ ءَ شنت ۆ بنڈ ءَ بند انت.

زاهدان جمعه ئے خطیبا گوشت: شیعه ۆ سنی اسلامی اێن برات انت، نباید ترۆندێن ۆ افراطی اێن مردم گوں هماوانِ درۆشم ءَ آوان نیام ءَ جێڑه جوڑ کننت.

واجه‌ئا گێش کرت: ماں‌جاورےکه سوگندوارتگێن دشمنان گوں جێڑه آن راج دپترے دراجی ءَ گێشترێن لٹ ءَ را به مسلمانان جته، نباید انچێن هبرے گوشگ بیت که مسلمانانِ دینی ۆ مذهبی اێن مارشتانَ ٹپی کنت. البت که پروائے نه انت که شیعه ۆ سنی گوں براسی وتی حقان شه قانودی ۆ منطقی راهان لوٹ انت ۆ رندگیری کننت.

مولانا عبدالحمید تاکید کرت:  محبت گوں رسول خدا، صحابه و اهل‌بیتان شه اهل‌سنتان ایمان ۆ باوران اَنت ۆ امّا دعا ءَ کنن که گوں آ واجه کارانِ محبت ءَ زندگی کنن ۆ مِرن ۆ قیامتے رۆچا چست بیَن.

اسلامی امت تاں وهدے خێرے سرا انت که صحابه و اهل‌بیتان عزت ءَ سات ایت

زاهدان جمعه ئے پێشنمازا وتی هبران دێمترا گوں چنکه درورے بیان کنگا شه صحابه آن قربانی ۆ مجاهدتان ماں دێمپان شه اسلام ۆ پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ مدت ءَ، په آوانِ عزت ءِ ساتتن ءَ ماں اسلامی چاگردا تأکید کرت ۆ گوشته: صحابه آن ائولی اێن مردم اَت‌اَنت که رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ کنکّ ءَ اسلامے باگا را نهال اش کرت ۆ گوں وتی هێد ۆ هون آن آپ اش دات.

واجه‌ئا گوشت: رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ صحابه آن ءَ باز دۆستَ داشت ۆ وتی امتی‌آن ءَ سۆگهِ کرتَ که صحابه‌آن ءَ زاه ۆ زکت مه گوش انت ۆ آوانِ ناما په نێکی گراَنت.

مولانا عبدالحمید درائێنت: اسلامی امت تاں وهدے خێرے سرا اِنت که گوں رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ۆ صحابه ۆ اهل‌بیتان محبت کنت ۆ صحابه ۆ اهل‌بیتانِ عزت ءَ سات ایت، بلێن اگه خدا مکنت اے امتے دلے تها صحابه ۆ اهل‌بیتان باروا دشمنی بَیت، دگه اے امتے تها هچ خێرے نه اِنت.

راجی ۆ مذهبی جنگان ملعونێن جنگ اَنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈسرا «راجی ۆ مذهبی اێن جنگانَ» په سکّی اێر جت ۆ گوشته: «راجی اێن جنگ» ۆ «مذهبی اێن جنگ» کۆرێن جنگ اَنت.

واجه‌ئا درشان کرت: آ جنگان که بےگناهێن مردمان په «راج» ۆ «مذهب» ءِ ناما کشگَ بیَنت، ملعونێن جنگ اَنت که الله ئے لعنت چشێن جنگانِ سرا اِنت که ناگناه ۆ گناهکار پجّارگَ نه بیَنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *