مروچی : 19 آبان , 1399
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا:

پیغمبرے سیرت شه مسلمانانِ ٹوهێن ۆ ماندگارێن هنتُکانان انت

پیغمبرے سیرت شه مسلمانانِ ٹوهێن ۆ ماندگارێن هنتُکانان انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدانِ جمعه نمازے دیوانا (16 آبان 1399/ 6 نوامبر 2020) پیامبر اکرمے سیرتا را «شه ٹوهترێن ۆ ماندگارترێن هنتکانان ۆ مسلمانانِ اڑبۆج» زانت ۆ په «عمل به پیامبرے سیرتا ماں گرد زندگیا» سۆگه ۆ تاکید کرت.
په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلمِ پاکێن ۆ بےمٹێن سیرت شه مسلمانان ٹوهێن ۆ ابدی‌ئێن هنتکانان انت که انسانانِ دنیا ۆ آخرتے سۆبمندیا ضمانتَ کنت. آ واجه صلّی‌الله‌علیه‌وسلم هر وڑے توانت ما را به الله‌ئا رسێنیت. ما بائد دین ۆ دینے ردا کِرد کنگا ماں آ واجه‌ئے زندگی ۆ سیرتا پٹ ۆ پۆل کنن که آ واجه یک پاکێن ۆ بےدرورێن انسانے بوته که آیی هر گام ۆ نپس ۆ کتره‌ئے شه زندگی‌ئے په دنیاوے مردمان دَروَنتے/ سبکّے.
واجه‌ئا گیش کرت: ما بائد گندن که آ واجه‌ صلّی‌الله‌علیه‌وسلمے سیرت توحیدے باروا چۆن بوته. آ واجه‌ئا نه تهنا شه شرکا مکن کرته ۆ به توحیدا دعوتِ داته که بید شه اێشی پهکێن نعمت ۆ ناوشّیانَ شه الله‌ئے نێمگے زانته ۆ نعمتان وهدا الله‌ئے شکرا را اداءِ کرته ۆ سکّیانِ وهدا الله‌ئے باهوٹ بوته.
مولانا عبدالحمید گوں اێشی که «نبی‌ئان ماں توحیدے برزترێن درجه‌ئا اۆشتاتگ‌انت» گوشتِه: پیغمبران ماں توحیدے درجه‌ئان گوں امّا دگری/فرق دارنت؛ ما شَن که بتانَ عبادت مکنِت ۆ سکّیانِ وهدا غیر الله‌ئا توار مکنت، بلێن نبی‌ئان خلقت ۆ هدایت ۆ رۆزی ۆ نادراهی ۆ دراهی ۆ مرک ۆ زند ۆ دنیا ۆ آخرتے سۆبمندی ۆ گرد چیزانَ هم به الله‌ئا نامدات کننت. حضرت ابراهیم علیه‌السّلام وهدے که لۆٹیت الله‌ئا به بت پرستان پجّارۆکی کنت، درّاینیت: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ» [شعراء: 79-81] منے رۆدێنۆک کسّےانت که منا جۆڑِ کرته، هما انت که منا هدایتَ دنت، وهدے که من گُشنگ ۆ تُنّگَ بِین منا نان ۆ آپَ دنت ۆ وهدے که نادراهءَ بین منا شفاءَ دنت.
واجه‌ئا دێمترا گوَشت: زانتکاران بائد پیغمبرانِ سیرتانِ وڑ وڑێن بهر ۆ هاس واجه رسول الله پاکێن سیرتا که په انسانان گهترێن گامگیج انت، ماں باور ۆ عبادات ۆ اخلاق ۆ حقوق الله ۆ حقوق الناس و چُشێن چیزانَ په مردمان گیش ۆ گیوار/ شرح کنگ بینت.
واجه‌ئا هبرا را دێمترا برت: اگه انسانانَ لۆٹنت به برزترێن سۆبمندی ۆ جنت الفردوسا رسنت ۆ ماں دنیا ۆ آخرتا گُرۆشک بۆرنت، بید شه انبیائانِ رندگیری ۆ گامگیج شه خاتم‌النبیین صلّی‌الله‌علیه‌وسلمے سیرتا دگه راهے ندارنت. آ واجه صلّی‌الله‌علیه‌وسلمے پاکێن ۆ بےمٹێن سیرت آنکَه پوره‌انت که گرد نێکێن انسان ۆ نبیانِ سیرت آ واجه‌ئے سیرتے تها مچ‌انت.

دنیاوے مردم قرآن ۆ پیغمبرے سیرتا «عادلانه» چارنت
زاهدان جمعه‌وے پیشنمازا وتی هبرانِ دێمترا اسلاما را دێمے دینانِ ناسخ زانت ۆ درشانِ کرت: دین اسلام پهکێن دینانِ ناسخ‌انت ۆ قرآن عظیم‌الشأن پهکێن آسمانی‌ئێن کتابانِ ناسخ‌انت. نون اگه انسانان ابید شه اسلاما دگه دینے را قبول کننت به الله‌ئا نرسنت. الله تعالی هاس شه دین اسلامے طریقا رهوتا منّیت.
دارالعلوم زاهدان سرمسترا وتی هبرانِ دێمترا درشان کرت: هماپێم که جاهلیتے زمانگا وهدے که پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم مبعوث بوت، آ مردم واجه‌ئے هلاپا اۆشتاتنت ۆ آ واجه‌ئا را درۆ‌گ‌بُرّ، جادوگر، شاعر ۆ کاهنش گوَشت، مرۆچی‌ئێن جاهلیتے مردم هم آ واجه‌ئے بدگوشیارش کرت. اگه مرۆچی ماں یک ملکے به رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم بدگوَشیَ بیت، اے شه بدگوَشۆکانِ نازانتی ۆ جٹّیائنت.
واجه‌ئا تأکید کرت: دنیاوے مردم په دنیا ۆ آخرتے سۆبمندی‌ئے کٹتنا چارگی ابید شه دین اسلام ۆ ایمان ۆ قرآن ۆ پیغمبرے منّگ ۆ رندگیری شه آ واجه‌ئے سیرت ۆ عمل به شریعتا ندارنت. پمێشا لازم انت که دنیاوے مردم دین اسلام ۆ قرآن عظیم‌الشّأن ۆ پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّمے سیرتا عادلانه چارنت.

«یکّویی» شه پیغمبرے سیرتے پوره‌ئێن رندگیریا جۆڑَ بیت
مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دێمترا ماں زاهدان آدێنگے نمازے دیوانا گوں اشاره به مسلمانان ناتپاکی ۆ تْرَک په ترَکیا گوَشتِه: اپسوزنت که مرۆچی مسلمانان گوں ناتپاکی ۆ مذهب‌گرایی ۆ راج ۆ پاٹیا آماچ‌انت. اے قومی ۆ مذهبی ۆ پاٹی‌ئێن جیڑه مردما بےسۆب کننت.
دارالعلوم زاهدان سرمسترا گوَشت: مرۆچی مسلمانان بازێن دیوان ۆ مراگشے گوں «یکّویی»ئے بن‌گپا برجمَ دارنت، بلێن اپسوزنت که هم‌دلی نه‌اِنت. مرۆچی یکّویی‌ئے هبر دیَگَ بیت، اے زبرنت، بلێن اپسوزنت که دلان تها دگه چیزے.
زاهدان جمعه‌وے پیشنمازا گوشت: یکّویی وختے جوڑَ بیت که ما گرد شریعت اسلام ۆ رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّمِ سیرتے ردا کرد کنن. اگه مئے کرد ۆ هبران دگری داشته بینت گڑان مئے مهبت گوں آ واجه‌ئا پائدگے نداریت. ما بائد سکّ به رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّمِ سیرتا لچّن.


مسلمانان بائد وتی کردارانِ تها دگری بیارنت
دارالعلوم زاهدان سرمسترا «کردارانِ بدل کنگا» را یک زلورتے زانت ۆ گوَشتِه: مسلمان ۆ زانتکار ۆ چاگردے وڑ وڑێن پاٹی بائد وتی کردارانَ دلگوش کننت، پچے که گوں شعار ۆ کوکاران به جای نرسنت. مسلمان ۆ واکی‌ئێن محمدی کسّےاِنت که الله‌ئے دێما سر جهل بیت ۆ شه رسول اللهءِ سنتان رندگیری کنت. کسّے که فسق ۆ دزّی ۆ راهبندانی ۆ ترنداپ/ شرابے ورگ ۆ زنا ۆ قمار ۆ ناحقێن قتل ۆ دگه ٹوهێن گناهانِ آماچ بیت ۆ گوَشیت که مسلمانے درۆکَ شیت؛ بائد مسلمانے کِرد ۆ هبر یکّے بیت.
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ گڈسرا گوں اشاره به مولانا محمد دهقان و مفتی خالد دهواری، دو نپر شه سراوانِ عین‌العلوم گشت زبردستێن استاذانِ وفاتا ۆ همےپێم ماموستا ملا عبدالقادر بیضاوی، ارومیهءِ شهرے اهل‌سنتانِ جمعه‌وے پیشنمازے وفاتا پرَاوان شه الله‌ئے درگاها برزێن درجه ۆ بکششِ لۆٹت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *