مروچی : 11 آبان , 1399
مولانا عبدالحمید:

کسّے که عقل ۆ هوش داشته بیت به دین ۆ اُستمانانِ مقدساتان بدگوشیَ نکنت

کسّے که عقل ۆ هوش داشته بیت به دین ۆ اُستمانانِ مقدساتان بدگوشیَ نکنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه‌نمازے دیوانا (9 آبان 1399/ 30 اکتوبر 2020) گوں سکّێن شرگِداریا به پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم بدگوشیا ماں فرانسا، دین ۆ استمانانِ مقدساتانِ بدگوشیا را «عقل ۆ هوشے هلاپا» زانت ۆ تأکید کرت که میان استمانی‌ئێن برجمی اے بدگوشیان دێما بۆشتنت.
په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّمے بدگوشی چۆ برزکایی‌ئێن تۆه کرتنائنت که بدگوشۆکے سرا کپیت، نون اے اۆزینک به فرانس نابودێن سرمستر ۆ سرۆکانِ سرا کپته.
واجه‌ئا دێمترا گوَشت: فرانس جوانێن ملکے ۆ جوانێن مردم داریت، بلێن فرانسِ نابود ۆ سستێن راجکماش ۆ سرمستران آ ملکا را به ناامنی‌ئے نێمگا ڈێل داته.
پچے فرانس مردم وتی نابودێن راجکماشے هلاپا زهرشانیَ نکننت ۆ بدگوَشۆکانِ دێما نگرنت؟
زاهدان جمعه‌وے پیشنمازا گوشت: کسّے که عقل ۆ هۆش داشته بیت هجبر به دینان مقدساتان بدگوشیَ نکنت؛ آ هم نزّیک به دو میلیارد مسلمانے مقدساتان که دنیاوے دۆمی‌ئێن بازێن مردم‌انت که پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّمے مهبت آوان دلان رۆتگانِ تها شته ۆ آ واجه صلّی‌الله‌علیه‌وسلّما شه وتی پسّ ۆ ماس ۆ زهگ ۆ مالان هم گێشتر دۆست دارنت.
واجه‌ئا دێمترا گوَشت: پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّمے بدگوشی چۆ مهتر موسی ۆ عیسی ۆ آدگه الله‌ئے پیغمبران علیهم‌السّلام بدگوشیا انت ۆ هاس گنوکے اے ردێن کردارا کنت.
مولانا عبدالحمید دێمترا فرانس ذمه‌وار ۆ دینان مقدساتان تیوگێن بدگوشۆکانَ گوَشت: شما گوں مردمان مقدساتان چه کار دارت؟! اگه واکی‌ئێن منانک ۆ سَبوتے دارت پێش کنت، پچے بدگوشیَ کنت؟!

مقدساتان بدگوشی «هبرے آجویی» نه‌ئنت، بلێن «بدگوشی ۆ زاه ۆ زکتے آجویی»انت
زاهدان جمعه‌وے پیشنمازا شه مقدساتان بدگوشیا په نیمۆن «هبرے آجویی»ئا شرگداریءِ کرت ۆ گوشته: فرانس سرۆکَ شنت که نتواننت «هبرے آجویی»ئے دێما گرنت! ماں‌وهدےکه دنیاوے تها ماں هچّ دۆد ۆ ربێدگ ۆ کانونے بدگوشی «هبرے آجویی» گوَشگَ نبیت که شما مه‌توانت آیی دێما گرت.
دارالعلوم زاهدان سرمسترا وتی هبرانَ دێما برت: آیا کسّے توانت که مردمان پسّ ۆ ماس ۆ گس‌بانَکّ ۆ ناموسا دشمان دنت ۆ زاه ۆ زکت گوشیت ۆ پدا گوشیت که منا هبرے آجویی‌ئے حق است؟ اے «هبرے آجویی» نه‌ئنت، بلێن «بدگوشی ۆ زاه ۆ زکتے آجویی»انت.
زاهدان جمعه‌وے خطیبا دێمترا فرانسِ سرۆکانَ گوَشت: شما گوں بدگوشی‌ئے که به پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّما کرت ۆ گوں پلامرزی‌ئے که شه بدگوشیا کرتُ، وتی ملکا را ٹوهێن تاوانے داتُ. شما زۆراکێن معیشتے دارت، په اێشی عوضا که الله‌ئے نعمتانِ شکرا ادا کنِت، به الله‌ئے دۆست‌ترێن ۆ نزّیک‌ترێن بندگا بدگوَشیَ کنِت ۆ یک ٹوهێن استمانےءِ دلانَ ٹپی‌ءُ کرته.
واجه‌ئا گێش کرت: شما (فرانسِ سرۆکان) شِت که گوں بیمکاری ۆ ترۆندیا اَڑ کنِت، ماں‌وهدےکه شما وت بیمکاریا را جوڑ کرته. شما «بیمکاری» ۆ «ترۆندی‌ئے» اصلی‌ئێن سَوَبُ. وهدےکه به مسلمانانِ مقدساتان بدگوَشیَ کنِت، آ هجبرَ نتواننت اێشرا سگّنت، پمێشا به لهتێن کارا دستَ جننت.
مولانا عبدالحمید گوَشت: ماں فرانسا هچّ ناامنی ۆ سکّی‌ئے نه‌وت ۆ مردمان گوں اشکاما زندَ گوازێنت، بلێن شما حکومتے سرۆکان گوں مقدساتانِ بدگوَشیا آ ملکا را ناامن کرت ۆ په وت مشکل جۆڑءُ کرت که دنیاوے مسلمانان شُمے هلاپا زهرشانی کننت.

جهانی‌ئێن کانونے په دێم‌گیری شه دین ۆ اُلُسانِ بدگوشیا جوڑ بیت
مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دێمترا تاکید کرت که «جهانی‌ئێن کانونے جوڑ بیت که دینان مقدساتان بدگوشیا جرم زانت» ۆ گوَشته: اروپاوے پارلمان ۆ آدگه برجمی ۆ هوربند ۆ میان استمانی‌ئێن انجمنان گوں پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلمے بدگوشی‌ئے اێرجنگا، کانونے جوڑ کننت که آیی ردا دین ۆ اُلسانِ مقدساتانِ بدگوشی جرم زانگ بیت ۆ اے بدگوشیانِ دێم گرگ بیت.

مسلمان ۆ اسلامی ملکان ناتپاکی نونێن جاورا «ٹوهێن خیانتے»
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه‌نمازے دیوانا په «اسلامی امتے یکّویی»ئا تاکیدِ کرت ۆ گوشته: پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم «رحمة‌للعالمین»انت که سوَب بوت دنیاوے مردم گوں وت تپاک کننت. پیغمبرے بدگوشی پهکێن مسلمانانِ بدگوشی‌انت. پمێشا بائد مسلمانان گوں یک ۆ آدگرا تپاک کننت، مسلمانان تپاک بائد کردارے تها بیت، دپے یکّویی دردے نوارت.
واجه‌ئا گوَشت: اسلامی‌ئێن ملکان بائد جێڑه‌ئانَ بِلَّنتُ گوں «گپ ۆ گالا» یکّے بیَنت. اگه اسلامی‌ئێن ملکان گوں وت تپاک ۆ یکّویی داشتێن مرۆچی ماں اسرائیل ۆ چین ۆ هند ۆ لهتێن دگه ملکان مسلمانانِ سرا ظلمَ نبوت ۆ ماں فرانسا به پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلما بدگوشیَ نبوت.
زاهدانِ جمعه‌وے خطیبا گوَشت: اگه مسلمان ۆ اسلامی‌ئێن ملکان گوں وت تپاک کرتێن ٹوهێن زۆربندے جوڑءَ بوتنت. اسلامی ملکان سرۆکان بائد وتی پراهدلی ۆ زانتا گێشتر کننت ۆ اے بدگوشیانِ دێما گوں وت یکّے بیَنت.
زاهدانی جمعه‌وے پیشنمازا مسلمان ۆ اسلامی‌ئێن ملکانِ جێڑه‌ئانَ «ٹوهێن خیانتے» زانت ۆ گوشته: جێڑه به نونێن جاورا ٹوهێن خیانتے. مسلمان ۆ اسلامی‌ئێن ملکانِ تپاکی امت اسلام ۆ پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّمے عزت ۆ دین اسلامے سربرزیَ بیت.

خاتم‌النبیینے بعثت الله‌ئے ٹوهترێن احسان په انسانا اِنت
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ ائولی بهرا گوں اشاره به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلمے بیَگا ماں ربیع‌الاول ماها، آ واجه‌ئے بوتنا را «نور و هدایت و رحمتے بیگ» توصیف کرت ۆ الله‌ئے رسولے بعثتا را «الله‌ئے ٹوهترێن احسان په انسانیتا» زانته.
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: ربیع‌الاولے ماه؛ نور، هدایت، رحمت و خیرے بوتنے ماه‌انت.
زاهدان آدێنگے اماما دێمترا گوں استناد به آیه‌ءِ «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»، گوشته: الله تعالی به انسانیت ۆ هاس مؤمنان احسانِ کرت که وتی گهترێن بندگا را دێمِ دات ۆ جاهلیتا را اَبُنِ کرت. الله تعالیٰ‌ئا شرک ۆ برتاپی ۆ گمراهیا را اۆشتارێنت ۆ توحید ۆ هدایت و روشنی ۆ علم ۆ زانتا را آۆرته؛ اے الله‌ئے مزنێن احساننت په امّا ۆ دنیاوے تیوگێن انسانان.

انبیا ۆ دنیاوے جوانێن مردمانِ تیوگێن کمالات ماں آخری‌ئێن پیغمبرا مُچ بوتگنت.
مولانا عبدالحمید دێمترا گوں لهتێن شه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلمے ساڑایگانِ مَرتِنا گوشته: رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌سلّم انچێن شخصیتے که الله تعالی انبیا ۆ دنیاوے جوانێن مردمانِ تیوگێن کمالاتانَ ماں آ واجه‌ئا مچ کرته. الله‌ئے پیغمبر ماں دَرا ۆ چێرێن شوکیان بےجوڑه‌ات؛ هماپێم که مهتر حسان‌بن‌ثابت رضی‌الله‌عنه ماں آ واجه‌ئے صفتا گوشته: «خُلقتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلّ عَيبٍ ** كَأنكَ قَدْ خُلقتَ كَمَا تَشَاءُ» ته‌وَشے هماپێم که آ واجه‌ئا لوٹتت الله تعالی آیرا همارنگ جۆڑ کرته ۆ گهتر شه آ چیزی که واجه‌ئا لوٹته الله تعالی آیی دَرَائێن ۆ چێرێن شوکیانَ پورهءِ کرت.
دارالعلوم زاهدان سرمسترا گێش کرت: رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌سلّما انسانیتا را ایمان ۆ صحیحێن باور، وش‌تبی ۆ نێکێن کردارے سبکّا را دات. آ واجه‌ئا چاگردا را جۆڑ کرت ۆ خیر ۆ رحمت ۆ برکتے سوَب بوت.
شیخ‌الاسلام هبرانا دێمترا برت: رسول ارسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌سلّم ماں وتی زندگیا هزاران معجزه نشان داته که گرد ثبت و ضبط‌ بوتگنت. یکّے شه واجه‌ئے ماندگارێن معجزه‌ئان قرآن عظیم‌الشأن انت که پهکێن دنیا شه آیی مقابله‌وا عاجز انت. قرآن مجید اسلامے حقانیتے سند ۆ رسول الله رسالتے حقانیتے منانک انت.
واجه‌ئا دێمترا سخنران ۆ نبیسۆک ۆ آزاورانَ سۆگه کرت ۆ گوشته: منی سۆگه به سخنران ۆ نبیسۆکان اێشنت که واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلمے ساڑایگ ۆ فضایلانَ باز بیان کننت ۆ اے باروا نبشته کننت. ما گرد جهد کنن که په رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلما باز درود دێم دَیَن، گسان تها رسول اللهِ سیرت دست جمعی وانگ بیت، وتی رهوتا گوں الله‌ئے رسولا زۆراک کنن.
زاهدان اهل‌سنتے جمعه‌وے اماما درّائینت: دشمنان گوں رسول اللهِ بدگوشیا لوٹنت زاننت که مسلمانان چنکه دینداری دارنت، نپه شما هم شه وت زند ۆ آگهی نشان دهِت، گوں بازێن ذکرا ۆ درود ۆ شریعتے ردا کردار کنگ ۆ سنتانِ سرے عمل کنگا وتی رهوتا گوں الله ۆ مهتر رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلما سکّ کنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *