مروچی : 5 آبان , 1399
مولانا عبدالحمید:

ذمه‌واران په ملکے معیشتی‌ئێن جاوران که هر رۆچ ناگێگ‌ترَ بیَنت، هۆلکی‌ئێن چارگے گندنت

ذمه‌واران په ملکے معیشتی‌ئێن جاوران که هر رۆچ ناگێگ‌ترَ بیَنت، هۆلکی‌ئێن چارگے گندنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدانِ آدێنگے نمازے دیوانا (2 آبان 1399/ 23 اکتوبر 2020) گوں اشاره به ملکے «معیشتی‌ئے ناگێگێن جاوران» تاکیدِ کرت که ذمه‌وار ۆ سرمستران په ای سکّی‌ئے حل کنگا هۆلکی‌ئێن تۆجیلے ودی کننت.
په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: ملکے نونێن معیشتی‌ئێن جاور ناگێگ ۆ باز سکّێن جاورے. مردم گوں بازێن سکّی ۆ زنجے مٹ‌ۆمێل‌انت ۆ هنتکانش شه بێن شته.
زاهدان جمعه‌وے پێشنمازا تاکید کرت: ملکے معیشتی‌ئێن بحران نه تهنا که زیان نبوته که انگت بازَ بیت. ملکے ذمه‌وار ۆ سرمستران بائد په اُلسا پگرے کننت ۆ په ای سکّی‌ئے حل کنگا هۆلکی‌ئێن تۆجیلے ودی کننت. ماں نونێن جاورا بائد ذمه‌واران په سار بینت که اُلس دلسیاه ۆ ناراضی مه‌بیت.
واجه‌ئا تاکید کرت: اے ربیع‌الاولے رۆچنت که پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلمے بوتنے ماه‌انت. هرسالا اے رۆچان شه «تپاکیا» هبرَ بیت، بلێن اپسوزنت لهتێنے ونت که اے بن‌گپا دلگوشَ نکننت، مان‌وهدےکه امّا گردَ زانن که مسلمانان چنکه باز گوں جتایی ۆ ناتپاکیا آماچ‌انت ۆ اسلامی‌ئێن امت اے جاورا به یکّویی ۆ تپاکیا نیاز داریت.

الحمدلله په الله‌ئے لطفا ۆ شما درّێن مردمانِ دعائان جان درائُن
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دێمترا به وتی درمانی‌ئێن ساتا به ترکیه‌ئا اشاره کرت ۆ گوشته: په ناجوڑی‌ئے سوَبا که همے زوتیا آیی آماچ بوتَتُن په درمانا به ترکیه شتن، البت دێمترا هم گوں لهتێن جزئی‌ئێن ناجوڑیان آماچ بوتتن، بلێن په نۆکێن ناجوڑی‌ئے درمانا مجبور بوتن که سپر کنین.
واجه‌ئا گیش کرت: الحمدلله په الله‌ئے لطفا ۆ شما درّێن مردم ۆ وڑ وڑێن پاٹیان دعائان، درمان خب دێما شت ۆ من نون درائُن، البت په طبیبان سۆگه‌ئا نون آسودگَ کنین. الله تعالی امّا گردانا سلامتی ۆ جان درایی‌ئے نعمتے شکرے ادا کنگے توفیقا دنت.

انسانے ٹوهترێن رد، الله‌ئے نعمتان ناشکری انت
مولانا عبدالحمید، ماں ائولی بهر شه وتی هبران گوں اێشی که «مادی ۆ معنوی‌ئێن نعمت ۆ وڑ وڑێن نعمت شه الله‌ئے احسانان په انساناونت» تأکید کرت که اے نعمتان بابتا الله‌ئے شکر ادا کنگ بیت.
مولانا عبدالحمید گوں اے آیتے وانگا: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» [فاطر: 15] گوشته: الله تعالی پراهێن پرزۆنگے شه وتی نعمتان، وتی بندگانِ دێما تنکّ کرته ۆ تیوگێن انسانانَ ماں گرد دنیاوا رۆزیگَ دنت. جهانیانِ رۆدێنۆک په انسانانِ ناشکری ۆ ناقدری ۆ هبرنزوری ۆ نازانتی ۆ اتّابڑیا آوانِ رۆزیگا بندَ نکنت.
واجه‌ها دێمترا «جان‌دراهی» ۆ «امنیتا» را دو ٹوهێن نعمت زانت و گێشِ کرت: جان‌دراهی ۆ امنیت شه الله‌ئے مزنێن نعمتاننت که الله‌ئا انسانا را داته. وهدے که یک نعمت ۆ عضوے شه انسانا گوں مشکلا آماچ بیت انسان سرپدَ بیت که شه چُنێن ٹوهێن نعمتے زبهر بوته ۆ په‌را نعمتے کٹتنا چنکه جهد ۆ هرچ کنت.
مولانا عبدالحمید درشان کرت: دنیاوے پهکێن نعمت یک نێمگا، بلێن هچّ نعمتے گوں ایمانے نعمتا، الله‌ئے پجّار ۆ باور به الله‌ئا برابر نه‌ئنت.
واجه‌ئا گوں اێشی که «الله تعالی شکرا پسندَ کنت ۆ شه ناشکریا ناراضَ بیت» گوشته: الله به بندگ ۆ مهلوکانِ شکر ۆ یاتا نیازے نداریت، بلێن امّا به الله‌ئا نیاز دارن، اگه امّا الله‌ئے شکرا کنن گڑان الله وشنود ۆ راضیَ بیت ۆ اگه ناشکری ۆ ناقدری کنن الله ناراضَ بیت؛ «إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْکُمْ وَ لا يَرْضي‏ لِعِبادِهِ الْکُفْرَ وَ إِنْ تَشْکُرُوا يَرْضَهُ لَکُمْ». [زمر: 7]
مولانا عبدالحمید وتی هبرانَ دێمترا برت: هما انسانان وش بهر ۆ سۆبمندانت که الله‌ئے راها را ودی‌اِش کرته، هم حلالێن رۆزی ۆ کٹ‌ۆکارا جَدُوَلَّ کننت که اے وت عبادتے ۆ هم الله‌ئا بندگیَ کننت. الله‌ئا هم به آوان همے دنیاوے زندگی ۆ هم آ دنیاوے زندگیا را داته. آوان الله‌ئے وشنودی ۆ رضایتا را کٹته.
واجه‌ئا گێش کرت: بازێنے شه انسانان که هاس دنیاوا لوٹنت، الله‌ئا آوانَ دنیا داته ۆ آوانَ گوں دنیاوا گٹِ کرته که بےترانگ‌انت. ماستێن آوان که دنیاوا لوٹنت پگرش کرتێن ۆ زانتێنش که دنیا ۆ آخرت الله‌ئے دستاونت؛ اگه لوٹیت دنیا ۆ آخرتا دنت.

رهوت گوں الله‌ئا به انسانا زندگی ۆ توانَ دنت
دارالعلوم زاهدانِ سرمسترا درشان کرت: رهوت گوں الله‌ئا ۆ پلگار شه گناهان باز هژدری‌انت؛ انسان شه رهوت گوں الله‌ئا به زندگیا رسیت، انسان گوں الله‌ئے یاتا ۆ نێکێن کردار ۆ الله‌ئے حکمانِ زورگا توانَ گیت ۆ گوں گناه ۆ الله‌ئے هبر نَزوریا سستَ بیت، نپسِ زۆراک ۆ وسِ نِزورَ بیت. الله ما را شه وتی شکر کنۆکنێن بندگان کنت ۆ شه هبرنَزوریا رکّێنیت. مدام الله‌ئا گندن، هرجا الله‌ئا بندگی کنن، هرجا هستن گوں الله‌ئا بَیَن ۆ الله‌ئے نعمتانِ شکرا ادا کنن.
همےپێم واجه‌ئا سۆگه کرت که: تقوا ۆ الله‌ترسیا کِمار کنِت، دینے سرا پادا مٹ دَیِت، دینا سکّ ساتت، الله ۆ رسولے دینا مه‌هِلت، پچے که اے انچێن نعمت‌انت که بدل ندارنت.
زاهدان جمعه‌وے پیشنمازا وتی هبرانِ گڈسرا گوں اشاره به مولانا عبدالحکیم صالحی‌ءِ وفاتا ( کنارکِ عزیزیه‌ءِ دینی وانگجاهے سرمستر)، په آ زبردستێن زانتکارا شه الله‌ئے درگاه‌ئا بکشش ۆ برزێن درجه‌ءِ لوٹت. همےپێم په مولانا محمد دهقان (عین‌العلوم گشتِ حدیثے زبردستێن استاذ) ۆ مولانا عبدالرحمان محبّی (دارالعلوم زاهدانِ حدیثے زبردستێن استاذے) ناجوڑیا اشارهءِ کرت ۆ په اے دو اهل‌سنتے زبردست ۆ علمی‌ئێن واجه‌ئان سلامتیا دعاءِ کرت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *