مروچی : 27 مهر , 1399
مولانا عبدالغنی بدری:

امێت‌وارن پارلمانے سرمسترے سَپر به سیستان‌وبلوچستانا اے استانے بےوسی ۆ زبهری‌ئانِ زورگا کوپگ دنت

امێت‌وارن پارلمانے سرمسترے سَپر به سیستان‌وبلوچستانا اے استانے بےوسی ۆ زبهری‌ئانِ زورگا کوپگ دنت

سنی‌آنلاین| مولانا عبدالغنی بدری، ماں زاهدانِ جمعه نمازے دیوانا (25 مهر 1399/ 16 اکتوبر 2020)، گوں اشاره به دکتر قالیباف، پارلمانے سرمسترے ساتا به سیستان‌وبلوچستانا، گوں اێشی که «اے ساتا خێرے درۆشمَ زانن» وتی امێت‌واریا را درشانِ کرت که اے مزن ذمه‌وارے سات، سیستان‌وبلوچستانے بےوسی ۆ زبهری‌ئانِ زورگا کوپگ دنت.
په سنی‌آنلاین سرهالا مولانا عبدالغنی بدری، زاهدانِ ادارُکێن جمعه‌وے پێشنمازا گوَشت: امّا شه پارلمانے درّێن سرمسترے سپرا به سیستان‌وبلوچستانا خێرے درۆشمَ زانن. هرچۆن که اے استانے سکّی هِنکه بازنت که ذمه‌واران وت سهی‌انت، بلێن بازێن سکِی‌ئےونت که اگه شه نزّیکا گندگ مه‌بَینت، آوانِ ٹوهیا سرپد نه‌بینت.
مولانا بدری گوَشت: سێلے که چنکه وخت دێما مه بلوچستانے زربارا آت لهتێنے شه ملکے ۆ استانے بنجاهے ذمه‌وارانِ پادارِه به اے ڈیه‌ئا پاچ کرت، لهتێن شه استانے ذمه‌واران گوں آ جاورے دیستنا گوَشتَت که ما گتَ نکرت که مئے استانے تها چشێن زبهرێن ڈیه بیت.
زاهدانِ ادارُکێن جمعه‌وے پیشنمازا گوَشت: اپسوزے جاینت که لهتێن شه سیستان‌وبلوچستانے ڈیه‌ئان شه زندگی‌ئے هژدری‌ئێن امکانات ۆ اسبابان چۆ ورگی‌ئێن آپ، تعلیمے ضروری‌ئێن نیاز ۆ دگه پڑان توکا هم زبهرنت. اے زبهری دێم شه انقلابا بوته، جدُوَلّ هم بوته، بلێن انچێنے که بَرے داشته بیت، نبوته. ذمه‌وارَ کاینت، وعدهءَ دینت، بلێن آ وعده‌ئانِ ردا کردارَ نبیت.
مولانا عبدالغنی بدری دێمترا تاکید کرت: پارلمانے سرمستر قوۀ مقننه‌ئے مزننت، ۆ پارلمان استانانِ بودجه‌ئے دیگے باروا ٹوهێن اثرے داریت؛ اگه اے بودجه‌ئان برابر بهر کنگ بینت ۆ به سیستان‌وبلوچستانے نندوکان هاس رسیدگی بیت، گڑان اے مردمانِ بازێن سکّی‌ئے حلَّ بینت.
دارالعلوم زاهدان تعلیمی معاونا گێش کرت: امّا سێل‌کنۆکن که اے استانے مردم زَبر چارگ بینت ۆ په جْوانی دلگوش بینت، پچے که اے مردم همے ملکے نندۆک ۆ شه همے اُلُساونت.
زاهدانِ جمعه‌وے خطیبا دێمترا به سیستان‌وبلوچستانے هژدری‌ئێن بِستاران اشاره کرت ۆ گوَشته: سیستان‌وبلوچستانے استان انچێن جوانێن لاهکی ۆ وس ۆ بستار چۆ لاهکێن انسان، کشاورزی‌ئے بستار، سیمسر، دریاب، ۆ ساحل داریت که اگه به اے لاهکی ۆ بستاران په جْوانی دلگوش بیت زبهری شه اے استانا گارَ بیت.
مولانا بدری وتی هبرانِ گڈسرا تأکید کرت که: اوست دارن که درّێن ذمه‌واران سیستان‌وبلوچستانے استانا کم‌ته‌کم چۆ آدگه استانان سێل کننت ۆ هما دلگوشے که به آدگه استانانَ کننت، به اے استانا هم کم‌ته‌کم هما کساسا دلگوش بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *