مروچی : 21 مهر , 1399

اێرانے اهل‌سنتێن پاگواجه‌ئان مولانا عادل‌خانِ شهادتا را اێر جت

اێرانے اهل‌سنتێن پاگواجه‌ئان مولانا عادل‌خانِ شهادتا را اێر جت

زاهدان (سنی آنلاین) چنکه شه اێرانے مذهبی ۆ چاگردی‌ئێن واجه‌کاران وتی دلپدردیا را شه مولانا عادل‌خان شهادتا جار جته ۆ اِے پێشامدا را په سکّی اێرش جته.
اهل‌سنتے مزنێن پاگواجه مولانا عبدالحمید ماں یک بیانیه‌ئے مولانا عادل‌خان ترورا را اێر جت ۆ گوَشته: مولانا عادل‌خانا را لهتێن شه آسپال ۆ بےدینێن نپران شهید کرته. اے ڈۆلێن تروریستی‎‌ئێن کاران که دشمنی گوں دین ۆ علم‌واهندان آوانِ سوَبَنت، په سکّی محکوم‌انت.
دارالعلوم زاهدان سرمسترا گێش کرت: ما امیت دارن که پاکستانے سرۆکان په وتی باارزشتێن زانتکارانِ جانے حفاظتا هژدری‌ئێن جهدے کننت ۆ مۆکل مه‌دینت که چێرێن دستان آوانِ ملکے امنیتا خراب کننت.
دارالعلوم زاهدانِ استاذان هم ماں وتی هپتگی‌ئێن دیوانا مولانا عادل‌خان شهادتا را اێر جت ۆ به آ خدابیامرزے گسے مردم، شاگرد ۆ دۆزواهان تسلیتش گوَشت ۆ په آ خدابیامرزا دعای خیرش کرت.
مولانا مفتی محمدقاسم قاسمی که آ دیوانے ادارۆکێن سرمسترت، گوَشته: مولانا عادل‌خان، مولانا سیلم‌الله خان ٹوهێن زهگے شهادتا ما را دلپدرد کرت. آ واجه جهدکار، هۆشی ۆ سرپدێن مردمےوت که جهد په ملکی‌ئێن تپاکی ۆ دێم‌پان شه درّێن صحابه‌ئان شه آ واجه‌کارے کٹان ماں پاکستانا بوتگنت، همےپێم آ وجه‌کارا په جامعه فاروقیه‌ءِ دێمرویا بازێن جهدی کرته.
دارالعلوم زاهدان دارالافتاوے سرمسترا په آ جَنۆکانِ دێم‌جتی ۆ مجازاتا دعا کرت. مولانا قاسمی شه اے په‎رهبندێن تروران وتی اپسوزا را درشان کرت ۆ گوشته: مئے ودار شه پاکستانے درّێن زانتکاران همێشنت که اے پێشامدانِ ریشَگانَ ودی کننت ۆ آیوکا دێمےاش گرنت.
بید شه اێشی، شیخ‌الحدیث مولانا عبدالرحمن چهباری (جامعة الحرمین چهبارِ سرمسترا) مولانا عادل‌خانِ په‌رهبندێن ترورا را سکّ اێر جته.
مولانا محمدحسین گرگیج جامعه فاروقیه‌ءِ (استان گلستانے) سرمسترا هم اے پێشامدا را په سکّی اێر جت. جامعه فاروقیهءِ واننده‌ئا گوں آ پێشامدے یادتا لوٹته که مولانا عادل‌خان جنۆکان مجازات بَیَنت.
چنکه دگه شه اێرانے اهل‌سنتانِ دینی وانگ جاهان پاگ‌واجه‌ئان گوں بیانه‌وے لِکّگا اے پێشامدا را اێرش جت ۆ وتی اپسوزا را درشانش کرت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *