مروچی : 13 مهر , 1399
مولانا عبدالغنی بدری ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا:

اسلامے تیوگێن پرمانانِ کِمار کنگ دنیا ۆ آخرتے تْرهگ ۆ آبادی‌ئے سوب بیت

اسلامے تیوگێن پرمانانِ کِمار کنگ دنیا ۆ آخرتے تْرهگ ۆ آبادی‌ئے سوب بیت

مولانا عبدالغنی بدری ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (11 مهرماه 1399/ 2 اکتوبر 2020) گوں تاکید په اسلامے حکمانِ سرے عمل کنگا، زندگی‌ئے ترهگ ۆ دنیا ۆ آخرتے سۆبمندی ۆ آبادیا را ماں اسلامے حکمان سرے عمل کنگا ماں گرد زندگیا زانت.
په سنی‌آنلاین بنجاه‌ئے سرهالا، مولانا عبدالغنی بدری پد شه اے آیه‌وے وانگا «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» [بقره: 208] گوَشته: الله تعالی بندگانَ پرمانَ دنت که صدماں‌صد مسلمان بَیِت ۆ تیوگا اسلام بیارت.
دارالعلوم زاهدان تعلیمی معاونا گوں تاکید په «شریعتے حکمان سرا پوره عمل کنگ ماں گرد زندگیا» درشان کرت: وهدے ما پوره دینے تها کاوَن که باور، عبادت، سۆدا، گند ۆ نند، حقوق، آداب ۆ گرد دینے حکمانَ کمار کنن ۆ هم خدای حق، مردمانِ حق ۆ حتا ساهدارانِ حقانَ هم کمار کنن.
مولانا بدری وتی هبرانِ دێمترا درشان کرت: بائد آخرت مئے زندگی‌ئے ائولی‌ئێن مقصد بیت؛ اگه آخرت انسانانِ زندگی‌ئے ائولی‌ئێن مقصد بیت ۆ آ وڑ که الله حکم کرته دینے حکمانِ سرا عمل کننت، گڑان نه تهنا آخرتش آبادَ بیت، که دنیاوے تها هم دێمروی‌ءَ کننت ۆ ترهنت ۆ ماں همے دنیاوا مادی ۆ معنوی‌ئێن برکات آوان سرا اێر آرگَ بینت.
مولانا بدری وتی هبرانَ دێمترا برت: الله تعالی پرمایشَ کنت: اگه آ شهرانِ مردمان ایمان بیارتێن ۆ پرهیزگاری بکتێن گڑا ما پچ کرتگت په آیان سرا نعمتانِ دروازه‌ئا شه آسمان ۆ زمینا. الله تعالی ماں دگه آیتے پرمایشَ کنت: اگه انسانان منی حکمان سرا عمل کننت شه وتی برزگا ۆ پادانِ چێرا (ڈگار ۆ آسمانا) وارتش؛ بزانت گیش شه دگران ماں ڈگارے سرا راحتی ۆ وش‌کٹی ۆ وشیّا را مارشت‌ِشه کرت.
دارالعلوم زاهدان تعلیمی معاونا گیش کرت: لهتێن شه عارف ۆ ملنگانَ شنت که اگه عادی‌ئێن مردمان زانتێن که گوں الله‌ئے یاتا، عبادت ۆ خداتُرسی ۆ شپے نمازان چه ترهگ ۆ وشی‌ئے کٹَ کنن، په آ وشی ۆ ترهگے کٹتنا گوں ما جنگ‌ِشَه کرت. عارف ۆ ملنگ وتی جاها که آزاورێن مردم وهدے که دینے سرا پایبند بینت انچێن ترهگ، بێسه ۆ وشی‌ئے کٹنت که نامسلمان شه آیی زبهر ۆ ناسهی‌انت.
زاهدانِ اهل‌سنتے ادارکێن جمعه‌وے پیشنمازا گوَشت: دین آته تاں ماں دنیا ۆ آخرتا ما را ترهگ ۆ تاهیر دنت. اگه یک میتگے مردم دیندار، خداتُرس ۆ راست ۆ امانتدار بیَنت ۆ ماں آ میتگا هچ کسّے دگرَے حقے تها خیانت ۆ ظلم مکنت ۆ بےوسانِ حق دیگ بیت، گڑان آ شهر به گلباگ ۆ جنتا بدلَ بیت.
مولانا بدری گیش کرت: اِے سکّیان سوَب که مرۆچی ما ماں دنیاوا گندن، دوری شه دین، عمل نکنگ ماں الله‌ئے حکمان ۆ گناه ۆ بدکرداری ۆ رڈێن باور و کپّ ۆ چنڈێن عمل کنگ ماں دینے حکمان اسرنت. اپسوزنت که مئے سۆدا گوں رێپێنگ ۆ کلام‌خوریا لۆڈنت، مسلمانان آ رنگ که الله تعالی‌ءَ لوٹیت دینے سرا پایبند نه‌ونت.
دارالعلوم زاهدان حدیثے استاذا وتی هبرانِ دێمترا گوَشت: الله تعالی تهنا گو ادعا ۆ نامدات به اسلاما ما را وتی لطف ۆ بکششانِ باهوٹَ نکنت، بلێن شه امّا ایمان ۆ نێکێن کردارَ لوٹیت. بنی‌اسرائیلان وتی زمانگا پیغمبرزاده ۆ شه گهترێن انسانانَ‌تنت، چارهزار شه آوانِ پس ۆ پیروکان به پیغمبریا رستتنت، الله تعالی گهترێن نعمتانَ به آوان داتت، بلێن وهدے که توحیدا را پادے چیرا اِشتِش، خرافاتی‌ئێن باورانِ نێمگا شتتنت، کولےناٹی‌اش کرت، گوں پیغمبران مخالپ پوتنت، حقا را چێرش دات ۆ توجیه ۆ تاویل ۆ رێپێنگے نێمگا شتنت، گڑان گو مۆٹۆیی ۆ خواری ۆ بےبختی ۆ الله‌ئے خشما دێم‌په‌دێم بوتنت، گهترێنش بدترێن بوتنت ۆ اێرگ الله‌ئا را خشمی‌اِش کرت که ما را پرمانِ دات ماں هر رکعت شه نمازان شه الله‌ئا لوٹن که ما را شه آوان مکنت.
مولانا بدری گوَشت: مزنی ۆ پشت/ نسب، راج ۆ حتا اِے که پشت په پیغمبرا لگیت هم انسانا نه‌رکّێنیت، بلێن آ چیزے که انسانا رکّێنیت شریعتے ردا کردار کنگ ۆ پوره‌ئێن دینداری‌انت. خدای عهدا وفا کنت ته خدا شما را عزت دنت، هرکسّے که چو بنی‌اسرائیلیانیا وتی دلے لوٹان پدا برئوت ۆ شریعتے ردا کردار مکنت، ذلیلَ بیت ۆ شه الله‌ئے رحمتان زبهرَ بیت.

تیوگێن معیشتی ۆ چاگردی‌ئێن سکّیان تۆجیل «تقوا»، «شریعتے ردا کردار کنگ» ۆ «حقوقانِ رعایت» کنگ‌انت
مولانا عبدالغنی بدری وتی هبرانِ دێمترا گوں اشاره به «اعمالان تأثیر ماں زندگیا» درشان کرت: هر گناه اثرے داریت؛ امّا په مادی‌ئێن چیزان اثران باور دارن ۆ همےکه ناجوڑ بیَن به دوا ۆ دُختُرا روَن. انسانے اعمال هم ماں زندگیا خب ۆ بدێن تأثیر دارنت. خبێن کردار خبێن اثرات ۆ بدێن کردار بدێن اثرات دارنت. بازێنے شه کرداران طاعون ۆ اۆبه ۆ ڈکّال ۆ گڈۆ وڈ ۆ ظالمێن پادشاهانِ آیگے سوَبَ بیَنت. مِهبت، نماز ۆ زکات جْوانێن اثرات دارنت، ظلم ۆ حسد ماں زندگیا بدێن اثر دارنت. سود مالا پُرَ کنت، صدقه مالا پاک ۆ بازَ کنت ۆ روزی‌ئے تها برکتَ کاریت.
زاهدانِ اهل‌سنتے ادارکێن جمعه‌وے پیشنمازا گوَشت: بازێنے شه کاسبان تاییتی‌ئێن ملائانِ پداونت تاں گوں تاییتے گرگا رۆزی‌ئے تهی‌اش برکت بَیت، مان‌وهدےکه بےبرکتی ۆ بازارے خرابی گوں تاییتا جوڑه نبیت، بلێن گرد سکّی گوں سۆدا ۆ ایمان ۆ تقوائے اصلاح کنگ ۆ شریعتے ردا کردار کنگا جوڑه بینت.

پهرۆشأن په شرابے ورگا «حرام» ۆ «اسلامے دێمے جاهلیتا واترّگ»انت
مولانا عبدالغنی تیوگێن بلا ۆ آپتانِ دێمگیری‌ئے راها را ماں «فساد ۆ منکراتان دێمے اۆشتاتن» زانت ۆ گوَشته: اگه لوٹن ویروس کروناوے دێما گرن، بێد شه بهداشتی‌ئێن رهبندانِ کِمار کنگا، بائد گوں منکران هم جنگ کنن ۆ مَهِلّن که فساد ۆ شرابے ورگ چاگردے تها عام بیت ۆ که العیاذبالله مسلمان قرآنے بدلا به شرابے بۆتلا پهرۆشأن کننت.
مولانا بدری وتی هبرانِ دێمترا گوَشت: الله تعالی شرابا را حرام،‌ کچٹ ۆ شیطانے کردار نام داته ۆ پرمانِ کرته که شه آیی پلگار کنت تاں سۆبمند بیِت. بلێن اپسوزنت که مرۆچی یک پاٹی‌ئے شه مسلمانان به اسلامے دێمے جاهلیتا برگشتگنت ۆ به شرابے ورگا پهرۆشانَ کننت. مگه اے مسلمانی‌ئے؟ گوں اے جاورا انگتَ لوٹن که مئے دعا قبول بینت ۆ الله‌ئے رحمت امّے سرا اێر بیاونت.
زاهدانِ اهل‌سنتے ادارکێن جمعه‌وے پیشنمازا وتی هبرانِ گڈسرا تاکید کرت: تهنا راه په رکّگ شه آپت ۆ بلا ۆ سکّیان اێشنت که شه وڑ وڑێن زری‌ئێن فساد ۆ چاگردی‌ئێن بدکرداریان دێمگیری بیت. اےوهدا امێت‌انت که الله په امّا رحم کنت ۆ ما را شه عذابان حفاظت کنت.

حضرت شیخ‌الاسلام په «درمانی‌ئێن ساتا» ترکیه‌ئا شته
مولانا عبدالغنی بدری وتی هبرانِ گڈسرا گوں اشاره به شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید «درمانی‌ئێن ساتا» گوَشته: همارنگ که درّێن مردم سهی‌انت، حضرت شیخ‌الاسلام ساتے په ترکیه داشته. اپسوزنت که لهتێنے فضای مجازی‌ئے تها هر آچاوگے که دلشَ لوٹیت جوڑه کننت، ماں‌وهدےکه حضرت شیخ‌الاسلامے سپر، درمانی‌ئێن ساتے ۆ ان‌شاءالله په همے زوتیا په سلامتی ۆ جْوانی برَگردیت. شه الله تعالی لوٹن که واجه‌ئے سپرا په گردان سۆبمند کنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *