مروچی : 6 مهر , 1399
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

«استقامت ماں دینے» آسرات‌ات که صحابه‌ئان به برزێن جاگه‌ئا رستنت ۆ الله‌ئے وشنودیا را کٹتِش

«استقامت ماں دینے» آسرات‌ات که صحابه‌ئان به برزێن جاگه‌ئا رستنت ۆ الله‌ئے وشنودیا را کٹتِش

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدانِ جمعه نمازے دیوانا (4 مهرماه 1399/ 25 سپتمبر 2020)، استقامت ۆ پادے مٹ‌داتن ماں دینے حکمانِ سرا را شه صحابه‌ئانِ مزنێن وشنامی‌ئے سوَبان زانت ۆ تیوگانَ په عمل ماں شریعت ۆ پادے مٹ‌داتن ماں دینے راها سکّ سۆگه‌ءِ کرت.
په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید شه «فصلتِ» مبارکێن 33می‌ئێن آیتے وانگا وه پد درشان کرت: الله پاکا پْراوان که استقامتَ کننت ۆ ته زندگی‌ئے آخرا ماں الله‌وے عبادتا سکَّ اۆشتنت ارزشتِ داته ۆ جنتے وش‌هبریا را به آوانِ داته.
واجه‌ئا وتی هبرا را دێمترا برت: صحابه‌ئان که جنتے وش‌هبریا را گپت، انچۆ ماں اسلامے راها پادارش مٹ دات که دنیاوے مال ۆ زرّان نتوانت آوانَ شه دینے راها در کنت. الله‌ئے دینے سرا اۆشتاتِن، دینے مَدَت کنگ ۆ هجرت په الله‌ئاوَت که صحابه‌ئانِ وشنام ۆ آوانَ مسلمانانِ محبوبِ کرت.
زاهدانِ جمعه‌وے پیشنمازا گوَشت: صحابه‌ئانِ هجرت پْراوانِ جندے رکّگا نَوَت، بلکێن په آیی‌ات که تواننت الله‌ئے عبادتا گهتر کننت ۆ الله‌ئے پیغمبرا مَدَت کننت ۆ دینے ماں دنیاوا تالان کننت. صحابه‌ئان په الله‌ئے دینے مَدَتا پَٹّے تها آتنت ۆ همێشی په الله‌ئا ارزشتَ داشت. آوان وتی جان ۆ مالا را په اسلام ۆ مهتر رسولا صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ندر کرت ۆ تیارتَنت که گو هر زۆربندے جنگ کننت ته آ واجه صلّی‌الله‌علیه‌وسلم توانت الله‌ئے زندگی‌دهۆک ۆ رکّێنوکێن کُلَه‌ ۆ پرمانانَ به دنیاوے مردمان رسێنیت.
واجه‌ئا دێمترا گوَشت: الله تعالی مهاجرێن صحابه‌ئانِ هجرتا په وتی دینے مَدَت ۆ وتی وشنودی‌ئے پارءئا زانت ۆ پرماینیت: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً وَ یَنْصُرُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ هُمُ الصّادِقُونَ». [حشر: 8] بےوس ۆ محتاجێن مهاجران که الله‌ئے وشنودی ۆ فضلے پداوَنت ۆ راستێن‌انت. الله تعالی دێمترا پرمایشَ کنت: «وَ الَّذِینَ تَبَوَّؤُا الدّارَ وَ الْإِیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ وَ لایَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمّا أُوتُوا وَ یُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [حشر: 9] انصاران همےپێم مهاجرانَ دۆستَ داشت ۆ شه آوان دێمرائی‌اش کرت، وتی زندگی‌ئا را په آوانش هِشت ۆ وتی زرّ ۆ مالانَ گو آوان بهرش کرت.
دارالعلوم زاهدانِ سرمسترا گوَشت: صحابه مهتر رسول صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم جان‌ندر ۆ فدایی‌اتنت ۆ انچێن مرشدےءِ شاگرد ۆ اَپسله‌گندۆکتنت که آیی دلگۆش ۆ نپَسان سنگارا گوهر ۆ هاکا را طلاءِ کرت. گردِ مردمان که آ مهتر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّما را دیستش ۆ به آ واجه‌ئا ایمانش آۆرت ۆ ماں اے راها وتی پادانش مٹ دات، الله ۆ مومنانِ محبوب بودتنت.

زاهدان جمعه‌وے پیشنمازا «مهبت گو الله تعالی» ۆ «مهبت نکنگ گو دنیاوا» را شه صحابه‌ئانِ دَرَائێن ساڑایگان زانت ۆ گوَشته: مهبت گو دنیاوا انسانا تْرسّۆکَ کنت. رسول صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم یک گَشتے صحابه‌ئان مچی‌ئے تها پرمایش کرت: روچے رسیت که کُپر ۆ دشمنان اێرنگ یک‌ۆآدگرا په مسلمانان تباه کنگا توارَ کننت که مردم یک‌ۆآدگرا په نانے ورگا سلاهَ جننت. صحابه‌ئان سۆج کرت:‌ بارێن آ روچا مسلمان کمَّنت؟ الله‌ئے پیغمبرا گوَشت: نه، بلێن دنیاوے مهبت مسلمانانِ دلے تهائنت.
مولانا عبدالحمید گوَشت: صحابه‌ئان خداءِ مهبت ۆ عشقا را پکّا وتی دلے تها جا داتت. آوان دنیاوا را دلگوش نکرت ۆ وهدےکه بازێن غنیمت ۆ کٹے دستےاش کپتێن آوانَ ماں الله‌ئے راها هرچِ‌شه کرت. صحابه‌ئان ماں دێم‌پان شه دین، هزمت به اسلام ۆ آیی حفاظت ۆ تالان کنگا پادارش مٹ دات ۆ استقامتش کرت.
واجه‌ئا گیش کرت: الله تعالی گهترێن کتاب ۆ شریعت ۆ رهشۆنا را به مسلمانان داته ۆ تیوگێن خیر ۆ خوبی‌ئانَ که آدگه دین، آسمانی‌ئێن کتاب ۆ گۆستگێن پیغمبران داشته، ماں قرآن، اسلام ۆ رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وسلّما مچ بوتگنت.
زاهدان جمعه‌وے پیشنمازا گو اێشی که «اگه انسان ایمانے بدلا دگه چیزی را لوٹیت، خوَار ۆ ذلیلَ بیت» درّاینته: په سار بیِت که نفس اماره ۆ دنیا شما را مه‌رێپێنیت. په نمازان پایبند بیِت، وتی مالانِ زکاتانَ الّمی دَیِت ۆ وتی رهوتا گو الله‌ئا سکّ کنت. شه دنیاوا گوَزت، بلێن وتی دینا شه دست مه‌دیِت ۆ به آیی عمل کنت.

ایرانے استمانا هشت سال جنگے وهدا گهترێن یکّویی‌ئا را نشان دات
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں یک بهرے شه وتی هبران به تیوگێن راج ۆ مذهبانِ هۆر بیگا ماں اێران ۆ عراقِ جنگا په «دێم‌پان شه ملکے سیمسر ۆ وت‌واجهی‌ئا» اشاره کرت ۆ درشانِ کرت که اێرانے استمانا آ زمانا «گهترێن یکّویی‌» را نشان دات.
زاهدان جمعه‌وے پیشنمازا گو اشاره به اێران ۆ عراقِ جنگے هپتگا گو اے هپتگے ٹوه زانگا ۆ رحمت ۆ بکششے دعا په آ جنگے مرتگان، گوشته: تیوگێن اێرانی په وتی ملکے سیمسر ۆ امنیتے ساتتنا آزک‌سمائنت. هما ڈول که گرد اێرانی‌ئێن راج ۆ مذهبان ماں اێران ۆ عراقِ جنگے وختا گو یک ۆ آدگرا تپاک بوتنت ۆ په دێم‌پان شه وتی ملکا، ملکےءِ دێما اۆشتاتنت که آ زمانے تیوگێن زۆربندێن ملک آیی پلامرزتنت.
واجه‌ئا گیش کرت: اێران ۆ عراقِ هشت سال جنگے زمانا سنی ۆ شیعه ۆ تیوگێن راج ۆ مذهبان گهترێن یکّویی‌ئا را نشان دات ۆ یک سنگرے تها یک ۆ آدگرے کنکّا شه ملکے سیمسر ۆ وتواجهی‌ئا دێم‌پانش کرت.

راج ۆ مذهبانِ نیاما دگری زانتن ٹوهتری‌ئێن ظلم‌انت به ملک ۆ استمانا
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گو سکّێن نگدا شه آ ذمه‌وار ۆ سرمستران که راج ۆ مذهبانِ نیاما دگری‌ءَ زاننت، درشانِ کرت: مئے لۆٹ شه استانی ۆ ملکی‌ئێن ذمه‌واران اێشنت که اێرانی‌ئێن راج ۆ مذهب ۆ دگه مذهبانِ دۆزواهانِ نیاما که ماں اێرانا زندَ گوازێننت، دگری مزاننت.
واجه‌ئا گوَشت: عدالت ۆ برابری‌ئے اجرا کنگ سکّ هژدری‌ئنت. اگه ملکے ذمه‌وار ۆ همےپێم استانے ذمه‌واران شه شیعه ۆ سنی ۆ بلوچ ۆ زابلی ۆ بیرجندی ۆ… ملکے ۆ استانے مردمانِ نیاما دگری زاننت گو ٹوهێن ظلم ۆ نابکشوکێن جرمے آماچ بوتگنت.
مولانا عبدالحمید تاکید کرت: اێرانے گرد استمان، حقان تها برابرنت، بنیادی‌ئێن کانون دێم‌ۆدراءَ شیت که نبائد اێرانے مردمان نیاما دگری‌ئے بیت. همےپێم جمهوری اسلامی‌ئے بن‌هشت اێرکنۆکێن رهشونا ۆ هم نونێن مزن رهشون تاکید دارنت که اێرانے استمانے نیاما دگری‌ئے مبیت. نپه آوان که استمانے نیاما دگری‌ءَ زاننت شه گجام کانونا رندگیری‌ءَ کننت ۆ به گجا لچّتگنت؟
واجه‌ئا درّاینت: آ ذمه‌واران که راج ۆ مذهبانِ نیاما دگریَ زاننت ۆ مردمانَ به «وتی» ۆ «غیر وتی» بهر کننت، صلاحیت ۆ بودناکی ندارنت.
زاهدانِ جمعه‌وے پێشنمازا تاکید کرت: آ سرمستران که اێرانے استمانے نیاما دگریءَ زاننت بائد وتی دیدانک ۆ کردارا دوارگ چارنت، پچے که اے دیدانکان خیانت‌انت به جمهوری اسلامی ۆ بنیادی کانون ۆ اێرانے استمانا. آ کسّ که اێرانے استمانے نیاما دگری زانت استمانے نوکر نه‌ئنت، بائد تیوگێن استمان گو برابرێن چما سێل بیَنت.
مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ گڈسرا گوَشت: نی هبر شه خیرلوٹی ۆ دلسۆچیاوَنت، من یکے شه اے ملکے نندوکان وتی اگده‌ءَ زانین که په ابدی‌ئێن امنیت ۆ یکّویی‌ئے ساتتن ۆ همسایگی‌ئا اے بن‌گپانَ گوَشین ۆ همے یکّویی ۆ امنیتَ لوٹنت که هچ‌کس اێرانے استمانے نیاما دگری مزانت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *