مروچی : 27 مرداد , 1399
مولانا عبدالحمید مان زاهدان جمعه نمازے دیوانا:

دینی ؤ مذهبی مسائلان تها بائد هرکسے وتی مذهبے ردا کردار کنت

دینی ؤ مذهبی مسائلان تها بائد هرکسے وتی مذهبے ردا کردار کنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید مان زاهدانِ جمعه نمازے دیوانا (24 مرداد 1399) گو اشاره به شیعه ؤ سنی‌ئانِ بازین یک‌رازین مسائلان،‌ تأکید کرت که شه جیڑه‌یی‌ئین مسائلان پلگار کنِت ؤ گوشته که نبائد چم‌وچاری بیَن که آدگه مئے دلے ؤ مذهبے ردا کردار کننت.
په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گو اشاره به لهتین شه مذهبی‌ئین دیوانان هلاس بیگا مان ملکے تها ؤ محرمے آیگا، اے باروا لهتین مسائلے را پیش کشّت ؤ گوشته: اسلامی امتے یکّویی وهدے جوڑ بیت که مان یک‌رنگین مسائلان سرا دلگوش کنن. مزنین رهشونا هم گوشت که مشمے یک‌رازین مسائل شه جیڑه‌ای‌ئےنان باز گیشترنت.
واجه‌ئا دیمترا گوشت: بائد ما به یک‌رازین مسائلان لچّن ؤ مذهبانِ جیڑه‌ای‌ئین مسائلانَ پْراوانِ جندا بلّن. په درور امّا مچ، شیعه ؤ سنی نمازَ وانن ؤ نماز مئے نیاما برابرند، بلین درین شیعه‌وان دست پاچ نمازَ واننت ؤ ما دست بستکا، بلین نبائد هچ که شه اے دو مذهبے دوزواه‌ئان چم‌وچاری بینت که آدگه هم چؤ آوان نماز بواننت؛ اے بے‌پؤکین چم‌وچاری بیگے.
زاهدانِ جمعه‌وی پیشنمازا «اهل‌بیتا» شه شیعه و سنیانِ مزنین یک‌رنگین مسائلان زانت ؤ گوشته: اهل‌بیتانِ مهتر شه شیعه ؤ سنیانِ یک‌رنگین مسائلاننت. مُحبت گو سیدنا علی، حسن، حسین، فاطمه ؤ واجه‌ئین اهل‌بیتان مئے دلان تهائنت، بلین اهل‌سنتے فقه ؤ مذهبے تها «عزاداری» ؤ «سال‌گشت» نے، پمیشا نبائد درین شیعه‌وان چم‌وچاری بینت که ما هم عزاداریا برجم دارن.
واجه‌ئا دیمترا گوشت: مئے گردانِ دلَ سوچیت شه ظلمے که به مهتر حسین رضی‌الله عنه بوت ؤ کربلای پیشامد یکے شه اسلامے تاریخے رڈترین پیشامدانِنت، بلین هر مذهبے یک رهبندے داریت. قرآن عظیم‌الشأن پرمایےنیت: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا» [اسراء: 84]؛ بگوش هر یکّے کار کنت په وتی پیما گڑا شمے رب شه درستان بهتر زانت پر آ شخصا که گیشتر په راهئین.
مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دیمترا به «غدیرِ پیشامدا» اشاره کرت ؤ گوشته: رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم مان غدیرے جاها ـ جایے که یمنِ حاجیانِ راه جتاءَ بیت ـ شه مهتر علی رضی‌الله‌عنه ساڑایگِ کرت و پرمایےنت: «من کنتُ مولاه فهذا علی مولاه»؛ هرکس که من آیی دؤستُن نپه علی – رضی‌الله‌عنه- هم آیی دؤستنت. حقیقتا واجه‌ئا صلی‌الله‌علیه‌وسلم مان اے پیشامدا به لهتین شه یمنیانِ گلگ ؤ شکایتان شه مهتر علی، پسّو دات ؤ گوشته که حق گو علی انت و هبر همودا هلاس بوت ؤ یمن مردم شه وتی هبرا برگشتنت؛ اے اهل‌سنتان دیدانکنت.
واجه‌ئا گوشت: شیعه‌ئین براتان دگه برداشتے شه غدیرِ پیشامدا دارند ؤ آیرا «اعیدَ» زاننت، بلین مان اهلسنتے مذهبے تها هاس دو اعید هست: گونڈین اعید ؤ ٹوهین اعید. پمیشا هر مذهبے توانت که وتی دیدانک ؤ برداشتے ردا کردار کنت ؤ نبائد چم‌وچاری بیَن که اهل‌سنت بیاونت ؤ پلان روچا چو «اعیدا» مبارک‌بات گوشنت.
زاهدانِ جمعه‌وی پیشنمازا گیش کرت: لهتین شه راجان مان لهتین شه مذهبی‌ئین مناسبتان، جارانک جکَّ کننت که این وشین کارے نه‌ئنت. مئے سؤگه به قوم ؤ راجان ایشنت که دینی ؤ سیاسی‌ئین مسائلانَ گو وت لؤڈ مکننت. شیعه ؤ سنی مان ایرانا یک ملکے واهندنت ؤ مان سیاسی، معیشتی ؤ دؤدی‌ئین مسائلان تها یک ؤ آدگرے کنکاونت، بلین دینی ؤ مذهبی مسائلانِ تها بائد هرکس وتی مذهبے ردا کردار کنت.
واجه‌ئا وتی هبرانِ دیمترا صداؤسیمائا را هم سؤگه‌‌ئے کرت ؤ گوشته: مئے لوٹ شه صداؤسیمائا ایشنت که ناواننده‌ئین مردمانَ په نام «مولوی» به دوربینے دیما میاریت که ناسرپدی‌ئین هبر دینت ؤ اهل‌سنتین براتان دینی‌ئین احساساتانَ ٹپی مکننت. مئے سؤگه به علما ؤ آدگران که اگده‌ئے دارنت ایشنت که صحابه ؤ اهل‌بیت ؤ همسایگی ؤ آدگه یک‌رازین مسائلانِ حرمتا ساتنت ؤ هبرے دیگ مبیت ؤ کارے کنگ مبیت که دگرانِ احساسات ٹپی بینت.
مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دیمترا گو اشاره به محرمے نزیک بیگا گوشته: من دیمادیم شه اے منبرا به تیوگین اُلُسان که بیت‌کنت منی هبرا بشکننت، سؤگه‌ءَ کنین که مان عاشوراوی روچان که مئے درین شیعه‌وان وتی عزاداری‌ئے دیوانانَ برجم دارنت، ڈؤلے جاورا تیار کننت که آوان تواننت بے گؤنڈدلی ؤ سکّی‌ئے وتی دیوانا برجم دارنت.

جمهوری اسلامی ؤ آدگه اسلامی‌ئین ملکان ؤ آزاتین اُلُسان په چین که مسلمانان سرا ظلم کنت، زهرشانی کننت
مولانا عبدالحمید مان دگه بهرے شه وتی هبران به چین مسلمانانِ سکّین جاورا اشاره کرت ؤ گوشته: اپسوزنت که «اویغور» کمین مسلمان ؤ لهتین شه دگه راج ؤ کومین مسلمانان مان رؤدراتے ترکستانِ استان (سین‌کیانگا) ظلم ؤ ستمے چیراونت.
واجه‌ئا گیش کرت: مئے گُبان ایشَت که چین حکومت شه کروناوے ناجوڑیا که ائولی سرا شه هما ملکا بنگیج بوت ؤ مان تیوگین دنیائا تالان بوت، عبرتَ کنت، بلین اپسوز که ائرگ نبوت. ما شه ایشیءَ ترسّن که الله تعالی رڈترین آپتے شه کروناوا چین مردمانِ سرا بیاریت.
زاهدانِ جمعه‌وی پیشنمازا گوشت: دپ گوشته نکنت آ ظلمانَ که چین دولت به آ ملکے مسلمانان سراءَ کنت ؤ مان رسانْکان تالانَ بینت. مان چینا گْوَنڈین زهگانَ شه پت ؤ ماتان جتاءَ کننت ؤ مان هاسین اردوگاهانِ تها تعلیمَ دینت ته شه وتی دینی ؤ مذهبی‌ئین باوران ؤ شه «لا اله الا الله»ئا جتا بینت ؤ آوانِ دؤد ؤ زبانا ٹگلَ دینت. گجادا مان دنیاوا اے ڈولین ظلمےءَ بیت؟!
دارالعلوم زاهدانِ سرمسترا گیش کرت: اگه چین مردم گُمانَ کنت که ایران آوان دؤمی‌ئین ملکنت سک ردَ کننت؛ ایران ؤ آدگه اسلامی‌ئین ملک وهدے چین دؤمی‌ئین ملک مارتگَ بینت که چین حکومت شه ظلما مان مسلمانان سرا دست زوریت. مروچی‌ئین دنیا زی‌ئین دنیا نه‌ئنت که هرکه ظلم کنت توانت آیرا چهر دنت.
واجه‌ئا گیش کرت: نون مئے ذمه‌واران دراج‌وهدین قراردادے گو چینا بندگنت، هرچؤن که اُلُس شه اے قراردادے هورت ؤ ریزان سهی نه‌ئنت ؤ په آیوکا گڈتی داریت، بلین ذمه‌واران مان هر جاورے اسلامی بندات ؤ دینی باورانَ وتی چمی چیرا داشته بینت.
زاهدانِ جمعه‌وی پیشنمازا گوشت: مئے دینی ؤ اسلامی‌ئین باورَ شنت که نبائد په معیشتی‌ئین سؤبانِ واسته‌ئا شه اسلامی‌ئین بنداتانِ سرا چمانَ بندن. اسلامی‌ئین بندات ما را سؤگه‌ءَ کننت که په ظلما زهرشانی کنن، پرخَ نکنت که آ ظالم امریکا ؤ اسرائیل بینت یا چین ؤ دگه ملکے؛ بائد به آوانِ ظلما زهرشانی بیت. جمهوری اسلامی و آدگه اسلامی‌ئین ملکان ؤ آزاتین اُلسان بائد دیم‌ؤدرا په چین ظلمان به مسلمانان سرا زهرشانی کننت.

مردم شه قراردادانے که گو چینا بندگَ بینت گڈتی دارنت
زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وی پیشنمازا وتی هبرانِ دیمترا په «بازین دلگوش» ؤ «باز دلگوش کرتگین کارزانتیا» مان اے قراردادان بندگا گو چین حکومتا تاکید کرت ؤ گوشته:‌ قراردادانے که گو چینا بندگَ بینت بائد گو بازین دلگوش ؤ باز دلگوش کرتگین کارزانتیا بندگ بینت. مئے مردم ؤ هاس آوان که زرے کرّا نندنت ؤ آوانِ نان ؤ آپ تهنا شه زرائنت، شه اے قراردادان باز گڈتی دارنت.
واجه‌ئا گیش کرت: بائد دریاب کرّے مردمانِ پکرا بین که هچ دندائے ابید شه دریابے کارا ندارنت. من دیم‌ؤدراءَ شین که زران اے ملکے گهترین ؤ باارزشت‌ترین بهرانت. ٹوهین ونڈے شه ملکے معیشتان شه زرا جوڑءَ بیت که ذمه‌واران بائد اے بابتا جوانین چارگے گندنت.

حمیدالله سردارزهیِ بیران بیگ شه استانے تهلین پیشامدانت
زاهدانِ جمعه‌وی پیشنمازا وتی هبرانِ گڈسرا به «حمیدالله سردارزهی» ؤ «حاجی انوشیروان تمندانی» بیران بیگا اشاره کرت ؤ گوشته: حمیدالله سردارزهیِ بیران بیگ که یکے شه نام‌پرشتگ ؤ متواضع‌ئین کماش ؤ شهدربرجاه رَئؤکانت، شه اے هپتگے تهلین پیشامدانت. خدابیامرز حمیدالله سردازهی گردانِ دلسوچت ؤ گو بےوس ؤ سیٹ ؤ تیوگین مردمان مُهبتے کرت. آیی به تهئے ؤ ڈن شه ملکے مردم ؤ هاس بلوچانِ دلان تها باز دؤستت.
واجه‌ئا گیش کرت: الله تعالی خدابیامرز حمیدالله سردارزهی ؤ خدابیامرز حاجی انوشیروان تمندانیا وتی رحمتان باهوٹا کنت ؤ آوان پشپدانَ اوپار و مز دنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *