مروچی : 20 مهر , 1397
واجه مولانا عبدالحمید:

آیاں که روزگارش گوں کمّیں سوختے بها کنگا گوزیت دیم اِش گرگ مبیت

آیاں که روزگارش گوں کمّیں سوختے بها کنگا گوزیت دیم اِش گرگ مبیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی مروچگیں (20 مهر 1397) جمعۀ بیانانی تها په مردمانی اقتصادی و معیشتی مشکلاتِ نیمگا اشاره کرت و گوشتی که مردمانی مشکلاتِ گیشّینگ مسئول و حاکمیتّ وظیفه و آیانی اصلی ذمه‌واری اِنت.
په سنی‌آنلائنِ حالا، واجه مولانا عبدالحمیدا مه یک بهرے چه وتی گپاں گوشت: مئے سوگه په مسئولاں خصوصا قضایی و انتظامی مسئولاں اِیش انت هنوگیں حالاتا که بازارانی تها آپت کپتگ و مردمانی کار و بار چه بین شتگ و بازینیا وتی کار و دندا چه دستا داتگ، باید مردم آسان گرگ بنت و گوں آیاں مدارا و سازگ بیت.
زاهدانِ جمعۀ پیشنمازا گوشت: سوختِ (گازائیل و بنزین) قاچاق شر نهنت و ما گوں آیاں که چه اِے راها په وت ٹوهیں مال مُچ کننت تپاک نهیں، بلے گوشیں باید اِشانی درمیانا گوں آیاں که لوٹنت چه اِے راها بس یک دپارے نان در بیارنت و وتی روزگارا گوازین اَنت فرق بیت. گوں اِشاں که گوں کمّیں گازائیلے کشّگا وتی روزگار گوازین اَنت باید مدارا بیت، پچے که اگه آیانی اِے کارِ دیم گرگ بیت، آیاں دگه جاهے نیست.
واجها گیش کرت: اِے چیز تجربه و چکّاسگ بوتگ که هر وهد سوختِ لَین و دَین (زورگ و بها کنگِ) دیم گرگ بوتگ، دزی و راهزنی ملکِ تها گیشتر بوتگ، بلے اگه هروهد سوختِ کار و بار آزاد بوتگ ملکِ تها دزی و ناامنی کم بوتگ و مئے لوٹ همیش اِنت که ملکِ تها امنیت حفظ بیت.


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *