مروچی : 21 خرداد , 1397

نماز تراویحِ مسائل

نماز تراویحِ مسائل

نماز تراویحِ مسائل

🔸تراویحِ نمازِ وانگ رمضانِ مبارکیں ماهِ تها په مردین و جنیناں سنت مؤکده اَنت.
🔸نماز تراویحِ وانگ گوں رمضانِ نوک/هلال گندگا بنگیج بیت تا اشی که شوالِ نوک گندگ بیت.
🔸نماز تراویح روچگِ تابع نهنت، په آیاں که روچگ داشت نه کننت، هں تراویحِ نمازِ وانگ سنت مؤکده اِنت و گوں نوانگا گنهکار بنت.
🔸تراویحِ وانگِ وهد رند چه عشاءِ نمازا بنگیج بیت و گوں بامِ درآیگا تمام بیت، پمشا پیسر چه عشاءِ نمازا تراویحِ وانگ جائز نهنت و اگه یکے وانت تراویح حساب کنگ نبیت.

🔸اگه یکّیا رند چه عشاءِ نمازا، تراویح وانت رندا زانگ بوت که عشاءِ نمازِ تها سهو و شموشکاری یے پیش آتکگ، گڑا ضروری اِنت که عشاءِ نماز گوں تراویحا پدا وانگ بنت.
🔸نماز وترِ وانگ رند چه تراویحا گهتر اِنت، بلے اگه یکّیا پیسر چه تراویحا وتر وانت، روا اِنت.
🔸اگه یکّیا عشاءِ نماز گوں جماعتا نوانتگ، گهتر اِنت تراویحا هں گوں جماعتا موانیت، پچے که تراویح، عشاءِ نماز تابع و پدگیر اِنت، بلے اگه همے شخص شت تراویحِ جماعتا هور بیت جائز اِنت.
🔸اگه یکے مسیتّا سر بوت، دیستی که عشاءِ نماز جماعت تمام بوتگ، اول عشاءِ فرضاں بوانیت، رندا تراویحا هور ببیت، تراویح آ رکعتاں که چه دستا شتگ اَنت، رند چه وتراں بوانیت.
🔸قرآن مجیدا یکبرے ختم کنگ مں نماز تراویحا په قرآن سورتانی ترتیبا سنت مؤکده اِنت. په مردمانی سستی و تنبلیا ترک کنک مبیت.
🔸تراویحِ نمازِ وانگ رمضانِ تمام شپاں سنت مؤکده اِنت.
🔸احنافِ کرا «بسم‌الله‌الرحمن الرحیم» ءَ یک سوره‌یے اول سرا بُرز وانگ مں تراویحِ نماز لازم اِنت، پچے که بسم‌الله‌الرحمن الرحیم قرآنِ مجید یک آیتے اِنت و اگه هچ جاگاه برز وانگ مبیت، قرآنِ ختم کامل نبیت.
🔸صحابه کرام و اهل‌سنتِ چهاریں اماماں اجماع کتگ و تپاک بوتگنت که تراویح 20 رکعت اِنت.
🔸تراویحِ نماز 20 رکعت اِنت و چو اِے دگه نمازاں دو دو رکعت گوں یک سلامے وانگ بیت و اگه چهار رکعتی هں وانگ بیت، روا اِنت.

دارالافتای دارالعلوم زاهدان
▪سرچمگ: ندای اسلام/ 73


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *