مروچی : 30 اردیبهشت , 1397

واجه مولانا عبدالحمیدِ گپّ رمضانِ باروا

واجه مولانا عبدالحمیدِ گپّ رمضانِ باروا

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے هفتگِ جمعه نمازِ دیوانا گوشت:

✅چه قرآن مجید و رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلمِ نورانی ئېں سنّتاں همے زانگ بیت که «تقوا» و خداترسی دینِ ٹوه‌ترېں بنیاد و ڈېکی اِنت، پچے که تمام حکمانے که الله پاکا فرض کرتگنت انسانا په تقوا رسېننت.
✅الله پاکا رۏچگِ تها خاصېں اثرے په تقواءِ دستا یارگا اِېر کرتگ، رمضانِ ماها یک هنچېں مۏسم و فضایے الله پاک آماده کنت که په تقواءِ رسگا سک باز اثری هست، اِے ماها چه یک نېمگے رۏچگِ گرگ و زکاتِ دیگ و قرآن مجیدِ تلاوت اِنت و چه دگه نېمگے تمامېں گناهانی ویل دیگ اِنت.
✅رۏچگِ فرض بیگِ حکمت و فلسفه همېش اِنت که انسان په تقوا برسیت. متّقی و خداترسېں مردم الله پاک و حضرت رسولِ گورا دۏستناک‌ترېں مردم اِنت. بهشت متقی و خداترسانی اِنت.
✅الله پاکِ تمام حکم اِے واستا اَنت که انسان په تقوا و پهریزکاری برسیت، تمام گناهاں ویل بدات و چه پاکېں خدا و اللهِ رسولِ نافرمانیا دست کشّیت.
✅الله تعالی رمضانِ ماهِ تها که قرآنِ نازل بیگِ ماه اِنت رۏچگ مئی سرا لازم قرار داتگ، رۏچگا گۏں الله پاکِ کلام و قرآن مجیدا خاصېں مناسبت و رابطه اِے هست، الله تعالی پېسر چه توراتِ نازل بیگا حضرت موسی حکم کرت که 30 رۏچ رۏچگ بگریت، وهدے که حضرت موسی 30 رۏچ رۏچگ گپت، الله پاکا آئیِ اِے کار پسند کرت و حکمی کرت که 10 رۏچ دگه هں رۏچگ بگریت، وهدے که حضرت موسی 40 رۏچ کامل کرت، الله پاکا گڑا «تورات» نازل کرت.
✅رۏچگ مردما په اللهِ کتابِ حکمانی منّگ و آیانی سر عمل کنگا تیار کنت. وهدے که انسان پهرېزکار بیت، کتابِ سرا عمل کنت.
✅الله پاکِ تمام حکمانی تها حکمت مان اِنت و اگه انسان اللهِ حکم و برنامه‌یانی سرا عمل مکنت، په پاکیا نرسیت. نماز، تلاوت، صدقه و تمام عبادتاں اِے ماهِ تها گېش کنېں.
✅واجه رسول‌اللها چنت شپا تراویحِ نماز وانت، بلے چه اِے ترسا که امتِ سرا فرض مبیت، ویلی دات. حضرت عمرا وتی دورا تراویحِ جماعت که جدا جدا مسجد نبویِ تها وانگ بیگ اَت، یک پېشنمازے پشتا مچّ کرت اَنت و قاری‌ترېں صحابی دېما کرت.
✅هر نېکېں عملا رمضانِ ماها هفتاد برابر ثواب رسیت، زکاتِ دیگ یکے چه فرائض اِنت و رمضانِ‌ ماها آئیا ادا کنگِ فائده اِېش اِنت که هفتاد برابر بیت. یک نمازجمعه اِے برابر گۏں هفتاد نمازجمعه اِنت، اِے ماها عملانی ثواب و مزّ هفتاد برابر اِنت.
✅رمضان صبرِ ماه اِنت، باید گناهانی دېما بۏشتېن و صبر کنېں. اگه رۏچگېں دارېں، بلے چه بېهودگېں کار و باراں چۏشکه تهمت، درۏغ و دگه چمّ و زبانی گناهاں دوری مکنېں، گۏں اِے رۏچگا ما په «تقوا» نرسېں.
✅رمضان همدردیِ ماه اِنت، اِے ماها باید مسکین، بےوس و یتیمانی حالا بگرېں. باید دینی مدارسِ طالبانی نېمگا دلگۏش کنېں، زکاتِ بهترېں مستحق و حقدار طالب اَنت.
✅الله تعالی رمضانِ ماها بهشتِ دروازگاں پاچ کنت و جهنمِ دروزاگان بندیت. شیطان اِے ماهِ تها بندگ و جېلا دور دیگ بنت. پمشا مردم اِے ماها مسیتّانی نېمگا میدان اَنت.
✅نفسِ دېما بۏشت اِت و په الکی ئېں بهانه و نیمّۏناں رۏچگا مور اَت، اگه یکے بے عذرا رۏچگا بوارت و آئی جاها تمام عمرا رۏچگ بگریت، آئی نتوانت آ رۏچگِ مزّا دستا بیاریت.
✅رۏچگدارانا دبّۏج بوارېن اِت، هما اندازه که رۏچگدارا ثواب رسیت، شما را هں ثواب رسیت.


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *