مروچی : 21 اردیبهشت , 1397
واجه مولانا عبدالحمید:

امریکۀ در بیگ چه برجاما بین‌المللی قانونانی مطابقا رد اِنت

امریکۀ در بیگ چه برجاما بین‌المللی قانونانی مطابقا رد اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے هفتگِ (21 اردیبهشت 1397) زاهدانِ جمعۀ نمازِ گپاں، په امریکۀ دربیگ و پشت کنزگ چه برجاما که گۆں ایران و 5+1 مذاکراتا دستا یهتگت اشاره کرت و امریکۀ اِے کاری بین‌المللی قانونانی خلافا زانت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا واجه مولانا عبدالحمیدا گوشت:‌ امریکه‌یا وت‌سرا بے اِشی که په وتی اِێرانی طرفِ نێمگا دلگۆش بکنت، چه عهدنامه‌اِے که ایران و دنیاءِ مزن‌واکانی درمیانا بندگ بوتگ اَت در بوت.
واجها گێش کرت: امریکه هما حالا چه برجامِ عهدنامه‌یا در بوت و پشتا کنز اِت که اِێران اِے عهدنامۀ بندانی سرا کامل پابند بوتگ و په هسته‌اِی سلاحِ پیم کنگا هچ کارے نکرتگ. اگه امریکۀ دولت په دل وتا بین‌المللی قانونانی سرا پابند زانت، آئیا حقّ نێست که چه برجاما درکپیت.
زاهدانِ جمعۀ پێشنمازا گوشت: امریکۀ وت‌سری درکپگ چه برجاما اخلاقی لحاظ و بین‌المللی قانونانی مطابقا رد اِنت، اِے رازێں کار سبب بنت که توافقنامه و عهدنامه وتی ارزش و اعتبارا چه دست دینت.
مولانا عبدالحمیدا گێش کرت: ما امریکۀ درکپگا چه برجاما اِێر جنین و محکوم کنێں و چه آ دگه ملکاں که برجامِ عهدنامه تها شریک اَنت، لۆٹێں که اِے عهدنامه سرا پابند ببنت و پشتا مکنز اَنت؛ ایران هں باید اِے عهدنامه سرا پابند ببیت.
مولانا عبدالحمیدا یک دگه بهرے چه وتی گپاں اسرائیلِ موشکی حمله یا مں سوریاءِ خاکا اشاره کرت و اسرائیلِ اِے کاری اِێر جت و گوشتی: هچ ملکا حق نێست که دگه ملکے سرا زۆراکی بکنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *