مروچی : 17 بهمن , 1396

نوکیں زمانگِ فتنه ؤ تبه‌کاری ؤ سیره نبویِ سَر ؤ سوج

نوکیں زمانگِ فتنه ؤ تبه‌کاری ؤ سیره نبویِ سَر ؤ سوج

مرجی مسلمانانی درمیان وڑوڑیں تمدّن ؤ دود ؤ ربیدگ جاه کپتگ ؤ دژمناں کوشست کننت که آیانا چه وتی بنیادی ؤ اصولی درس ؤ فرهنگا دور دارنت.
دژمناں روچ په روچ کوشست کننت که اسلامِ دود ؤ ربیدگا زیان بکننت ؤ آییِ بدلا وتی شومیں فرهنگا شنگ بکننت.
اگه چه جهان اسلام کمُّک وتارا چه اشاں استقلالی ؤ اقتصادی حسابا بچائینتگ، بلے هنگت غربیانی رند ؤ پد گوں مختلفیں وڑاں مسلمانانی درمیانا منتگ ؤ آلوٹنت که اسلام ؤ قرآنِ تعلیم ؤ زانگا چه مسمانان بزننت.
چه پهکان بدتر اشی که آیاں سرجم په ورنا ؤ جوانانی گمراه کنگا چه هچ کوشستے کمّیش نکرتگ ؤ په همے خاطرا بنڈل بنڈل زر ؤ مالش هلّینتگ.
هبر اشی انت که اگر آ همے پیم دیما برونت ؤ مئی جوانانا گمراه بکننت، گڑا باندا روچ همے ورنایاں دنیایا په دست گرنت ؤ تبه‌کاری کارنت. اگه ما اسلامِ اولا بچاریں زانگ بیت که اے دینِ داروک ؤ هزمت‌کار همے جوان پاٹی بوتگنت که په اسلامِ دینا جهد ؤ تلاشش کرتگ، باید که ما وتی درستیں هزمت ؤ کوشستا په ورنا ؤ فرهنگی کارانی سرا بکنین.

🔹لهتے چه جوانانی گرپتاری ؤ سیه‌کاریان:
زنا ؤ شراب ورگ ؤ قمار گوازی کنگ ؤ بنگ ؤ چرسِ کشگ، مزن مزنیں سیه‌کاری اَنت که جوان ؤ میتگِ ورنایاں مں اے دور ؤ زمانگا آیانا وتی گٹِّ‌ سرا (روی گلوشان) دورش داتگ ؤ دژمنان گوں هروڑیں راهاں آیانا په سیه‌کاری ؤ بےحیائیا کشَّنت.
زانتکار ؤ دینی عالماں بایدکه مں اے بن‌گپِّ سرا هر مجلس ؤ محفلے سرا هبر ؤ وعظ بکننت. بےشک که غربی زانتکار ؤ کافران لوٹنت گوں هر پیمیں راه ؤ سوجا مئی ورنا ؤ میتگِ مردمانا چاهِ تها دوربدینت. همیشا باید که علما ؤ نبسوک ؤ وانوکان ؤ راجکماشان، ورنا ؤ جوانانا باز باز وتی متوجه بکننت.
گڈسرِ گپ اِشنت که په جوانانی هدایت ؤ دنیا ؤ دینی دیمرویِ وش تریں راه ؤ سوچ واجه رسول الله علیه سنت ؤ آئیِ وڑا زند ؤ زی کنگ اِنت. اگه اے راه ؤ سوج آیانی درمیانا ببیت نه تنها جوانان بلکین دنیایِ مچیں مشکل ؤ اجتماعی چیزاں حل ؤ فصل بنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *