مروچی : 15 بهمن , 1396

کتابِ وانگ ترا گوں دنیا آشنا کنت

کتابِ وانگ ترا گوں دنیا آشنا کنت

گوں کتابِ وانگا گوستگیں مردمانی تاریخ ؤ تجربه زانگ بنت.
چه تاریخ ؤ کتابِ وانگا مردمِ فکر ؤ هوش ؤ دینی ؤ دنیائی زانت بالا روت.
چوں بیت که مردم ساریئں (گذشته‌ی) حالاتان ؤ سالانا زانت ؤ آ مردمانا گوں وتی چمّا بچاریت ؤ چوں آ فرصتانا پدا جبران بکنت.
فرصتے که هچ برا پَدا نیئت اگر چه تو بنڈل‌بنڈل زر ؤ مال بدیئے.
بید چه یک راهے که مطالعه ؤ کتابے وانگ ببیت دگه هچ راهے ترا گوں آیان نرسینیت.
مطالعه ؤ کتابِ وانگ ترا گو گوستگیں زانت‌کاران ؤ سیاست‌زانتاں دوست ؤ برات کنت ؤ ڈَارک (مستقیم) تو آیانی شاگرد ؤ خاصیں هم‌سوج بیئے.
توانئے آیانی پنت ؤ نصیحتاں گوش کنئے.
گوں آیانی گپ ؤ هم‌دیوانی تئی زندگیِ تها سبزگ ؤ بهار رُدیت.
چه آیاں، راهِ وژنودی ؤ روژنائیا وتی ؤ دگرانی زندگی تها رهشون بکنئے.
پمیشا باید که هر وهد، سُهب ؤ بیگاها کتاب مطالعه بکن ؤ وتی وهدانا مپتا هدر مدئے.

مطالعه ترا گو زندگیا آشنا کنت
کتابِ ؤ وانگ ترا روچ په روچ گوں فرهنگ ؤ زانگا آشنا کنت.
ترا چه نوکری زندگی ؤ فقیری (ناداری) آزات کنت.
زانتجاه ؤ مدرسه‌ای وانگ تئے ارزش ؤ قیمتا برز بارت، دانشگاه ؤ مدرسه‌ای وانگ یعنی وتی قوم ؤ راجی زندگیا گوں دنیایا دیما برتن. ؤ آیانا گوں وتی حقوقا آشنا کرتن.
آ کسے که وانوک ؤ زانت‌کارے هچ وهدا چه دنیایِ وشّی ؤ فرهنگی چیزاں پدا نکپیت.
گوں مدرسه ؤ دانشگاهِ وانگا انسان وتی ؤ وتی میتگ ؤ هلکِ تها فرهنگی ؤ دینی انقلاب کاریت.
وانگِ معنا اے نهنت که تو گوں آئی زر ؤ مال بکمائینئے. ( جمع کنی) بلکیں وانگ ؤ زانت‌کاری معنا اشینت که تو بزانئے چوں ؤ کجا زند ؤ زی کنئے.
آکسے که په وانگا سُد ؤ سارے هست هچ بر په دگرانی زندگی ؤ گپاں چم نداریت بلکیں وت گو وتی پکر ؤ هوشا دنیایا چاریت ؤ دیما روان کنت.
نزانت‌کاریں انسان هر وهدا مں سیه‌کاری ؤ سلّیں کارانی تها بُڑ وارت (غوطه می‌خورد) ؤ روچ په روچ وتی سلّین ؤ هرابیں کارانی تها پهر (افتخار) کنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *