مروچی : 9 مرداد , 1396
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

باید اهل‌سنت نۏکېں دولتِ وزیرانی‌دیوانا هۏر کنگ ببنت

باید اهل‌سنت نۏکېں دولتِ وزیرانی‌دیوانا هۏر کنگ ببنت

ایرانِ اهل‌سنتِ‌مزنېں دینی عالما جمعه (6 مرداد 1396) گپاں په ایرانِ نۏکېں وزیرانی دیوانِ‌ سرجم بیگا اشاره کرت ؤ اهل‌سنتِ‌ هۏرکنگ وقت ؤ‌ زمانگِ لۏٹ ؤ په شیعه ؤ‌ سنی ؤ تمام اقلیتانی فایده‌یا زانت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، زاهدانِ ‌اهل‌سنتِ خطیبا گوشت: مں دوزادهمی دولتِ‌ کابینه/وزیری دیوانا سنی‌ئېں براسانا په وزیری گچېں کنگ په دولتا یک فرصتے.
واجها گېش کرت: مئی ملکا نۏکېں دولت اِے حساس ؤ جنجالی جاورا تشکیل بیگ اِنت. ملکِ راجکماشا هں چند برا گوشتگ که دوازدهمی دولت چه پېسریگا فرق کنت. پېسری دولتا لهتے نزۏرېں وزیر هۏر اَت،‌ په همے نزۏرانی خاطرا ناراضی پېش آتک.
دارالعلوم زاهدانِ‌کارمسترا گوشت: ما چه ٹوهېں سرکاران دزبندی کنېں که په وزیری ؤ مشاوری ؤ فرمانداریانی گچېں کنگا، “اهلیّت ؤ‌ لائقیا” بچار اَنت. دولت اِے باروا هچ شخص، جماعت ؤ گروهے فشارِ چېرا مروت، بسّ “لائقی” ؤ عوام مردمِ ‌رضامندی ؤ ملّی فایده‌یاں دلگوشا گور بکنت.
مولانا عبدالحمیدا گېش کرت: الله تعالی ؤ عموم مردمِ رضامندی چه هر شخص ؤ پاٹِ رضامندیا بُرزتر اِنت.
واجها درّائېنت: مئی هیالا نۏکېں کابینه ؤ وزیری دیوانا بس مردمانی لائقی چارگ بیت،‌ نه سیاسی رابطه. په پېشی نااهلېں وزیرانی خاطرا ملکِ دېمرویِ دیم گرگ بوتگ.
مولانا عبدالحمیدا دېمترا گوشت: مردماں ڈاکٹر روحانی رأی داتگ ؤ وتی اعتماد ؤ بروسه‌اِش آئی سرا ظاهر کرتگ که آئی لائقېن ؤ زانۏگرېں وزیر گچېں بکنت تا که مردمانی خدمتا بکننت.
سیستان ؤ بلوچستانِ دینی مدرسه‌یانی شورایِ‌کارمسترا گوشت: باید بین‌المللی،‌ منطقه‌ای ؤ داخلی حالاتانی سرا دلگۏش بیت ؤ‌ ضرور سنی‌ئیں وزیر کارگرگ بیت. مئی مراد چه لۏٹا بس سنی‌ئېں براسانی فایده نهنت، بلکېں ما تمام جهان اسلام ؤ ملکِ فایده‌یا چاریں. سنی‌ئېں وزیرِ گچېں کنگا په شیعه‌یاں هں فایده هست. دولت توانت گۏں وتی اِے کارا سارتېں آپے اختلاف ؤ ناتپاکیِ‌ آسِ سرا رېچیت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا تأکید کرت: آ مردم که مذهبا اهلیّت ؤ‌ لائقیِ بنیاد زاننت ؤ‌ شیعه ؤ‌ سنیانی درمیانا جدائی کارنت، آ راجِ زانۏگر گوشگ نبنت. مئی فکر باید ملی ؤ مئی مراد امتِ تپاکی ببیت.

?لائقېں مردماں مسئولیت دیگِ‌ نام “امانت‌داری” اِنت

مولانا عبدالحمیدا په “امانتداریِ” اهمیتا گوشت: تمامېں آسمانی دیناں خاصکار اسلامِ تها امانت ؤ دیانتداری سرا تأکید بوتگ. عقل، شریعت، عرف ؤ فرهنگِ تها هں امانتِ اهمیت رۏشن اِنت.
واجها گېش کرت: اسلامِ تها امانت‌داری سک پراه ؤ ٹوه اِنت ؤ انسانِ زندگیِ تمام بهراں شامل بیت. قرآن پاک، اسلامی شریعت ؤ مبارکېں حدیث اِے تمام مئی گورا امانت اَنت،‌ باید ما را آیانی هیال گور ببیت.
دارالعلوم زاهدانِ شیخ‌الحدیثا گوشت: نبی‌کریم صلی‌الله‌علیه‌وسلمِ، ارشاد اِنت که «لا إیمان لمن لا أمانة له و لا دین لمن لا عهد له»؛ آ شخص که امانت‌داری نکنت، آئیِ ایمان کامل نهنت ؤ‌ آ‌ شخص که وتی عهدِ سرا پابند نهنت آئی دین کامل نهنت؛ ایمان ؤ امانت‌داریِ مصدر یک چیزّے؛ ایمان “امن” ؤ ترسِ گاربیگِ معنایا دات. “امین” هما شخص اِنت که چه آئیا هچ ترسے مبیت ؤ تمام مردم چه آئی امنا احساس کننت ؤ‌ بمار اَنت. عهدِ پرۏشگ سکّېں ٹۏهېں گناهے.
مولانا عبدالحمیدا وتی گپانی تها یک دگه حدیثے بیان کرت ؤ گوشتی: نبی‌کریما قیامتِ نشانی یک په یکّا پېش‌داشتنت ؤ ارشادی فرمائېنت: « إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ‏‏‏.‏ قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:‏ إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»‏‏؛ هر وهد که امانت گار بیت، قیامتِ‌منتظر ببی،‌ جستش کرت که اَے‌ رسول‌الله! امانت چه پیما گار بیت؟ واجها گوشت: هما وهدی که کار نااهلاں دیگ بنت، گڑا قیامت منتظر ببت.
واجها دَرّائېنت: یک مثالے په امانتا مردماں قدرت ؤ مسئولیت دیگ اِنت، اگه اِے کار نااهلاں دیگ بنت،‌ قیامتِ نشانی اِنت.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *