مروچی : 15 تیر , 1396

مثنوی معنوی؛ شیدائیں شاه

مثنوی معنوی؛ شیدائیں شاه

➖بشنوید ای دوستان این داستان / خود حقیقت نقد حال ماست آن
دوستاں په شما اِے کِسّه یا گوشان وش دلگوش کنیت و اِے مئی هنوگیں حال بیان کنوک اِنت

➖بود شاهی در زمانی پیش ازین / ملک دنیا بودش و هم ملک دین
وهدیگیں زمانگا شاهی هَستت که الله آئیا دین و دنیائی سروک کرتگ اَت.

➖اتفاقا شاه روزی شد سوار / با خواص خویش از بهر شکار
روچے شاه گوں وتی نزیکان سوار بیت و په شکار شُت.

➖یک کنیزک دید شه بر شاه‌راه / شد غلام آن کنیزک پادشاه
راهِ سرا شاهِ چم به وشرنگیں مولِدُکے کپت بیچارگیں شاه دلمانگ و گنوک بوت.

➖مرغ جانش در قفس چون می‌طپید / داد مال و آن کنیزک را خرید
گوشَے که شاهِ جان چوش مرغے بوت که مان سُندکا مان ترّ اِتگ ؤ پلپٹک جنت، مزنیں مالے دات ؤ مولِدُکی زرت.

➖چون خرید او را و برخوردار شد / آن کنیزک از قضا بیمار شد
وهدی که شاها آ زرت ؤ وتی مراداں رست، گڑا وشرنگیں جنک بیمار بوت.

➖آن یکی خر داشت و پالانش نبود / یافت پالان گرگ خر را در ربود
یکَّیا هَرے هستت و پالامی نهت ، وهدے که گندلی گیر یهت گُرگا هر وارت

➖کوزه بودش آب می‌نامد بدست / آب را چون یافت خود کوزه شکست
کوزگی هستت آپ نهت، آپ که رست کوزگ پُرُشت

➖شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست / گفت جان هر دو در دست شماست
شها طبیب لوٹت و جم کُتنت و گشتی منی و منی مرادِ هردوانی زندگی شمئی دستا اِنت

➖جان من سهلست جان جانم اوست / دردمند و خسته‌ام درمانم اوست
من بِمراں پرواه نهنت بلَے وشرنگیں جَنِک منی ٹیلَگ انت باز پدردان دمبُردگ منی درمان هما اِنت.

➖هر که درمان کرد مر جان مرا / برد گنج و در و مرجان مرا
هرکس منی دُردانگا درمان کنت، منی گنج و دُرّانی واهُند بیت.

➖جمله گفتندش که جانبازی کنیم / فهم گرد آریم و انبازی کنیم
مُچّین دُکتر و ڈاکٹران گوشت پَسَرُ و چمّ هور بئین شَورکنیں و جوﮌکنیں

➖هر یکی از ما مسیح عالمیست / هر الم را در کف ما مرهمیست
هریکّے چه ما ماهر و زانتکار انت و گوشَی که عیساءِ زمان انت و هر دردِ درمان گوں ما اِنت.

➖گر خدا خواهد نگفتند از بطر / پس خدا بنمودشان عجز بشر
چه وتی مستی و سردستی “اگه خُدا بلوٹیت” نگوشتش، گڑ الله ها آیانی نِزوری و بزّگی شون دات.

➖ترک استثنا مرادم قسوتیست / نه همین گفتن که عارض حالتیست
ایشان چه تکبر و سَکّ دلی انشاءالله نگوشت، تهنا په دپ انشاء الله گوشک پایدگ نداریت بلکن باورهم داشتگ ببیت تاالله ملوٹیت چیزَی نبیت.

➖ای بسا ناورده استثنا بگفت / جان او با جان استثناست جفت
بازینے گوں دپ انشاءالله نگوشتگ بلے آئی دل گوں الله پاک بوتگ. الله آئیا کمک و کارا جوﮌ کنت.

➖هرچه کردند از علاج و از دوا / گشت رنج افزون و حاجت ناروا
هرچے دکتراں درمان و داراپ کُرت جَنِکِّ در و رنج گیش بوت

➖آن کنیزک از مرض چون موی شد / چشم شه از اشک خون چون جوی شد.
وشرنگیں جنِک چه درد و رنج و کولنج هنچوش مودے بارگ بوت و شاهِ چمّ چوش که جوئے رُنبان اتنت.

➖از قضا سرکنگبین صفرا فزود / روغن بادام خشکی می‌نمود
چه سنکجبین بیماری صفرا و چه روغن بادم هُشکی گیش تَرّان ات.

➖از هلیله قبض شد اطلاق رفت / آب آتش را مدد شد همچو نفت
چه هلیله لاپ بند بوت تو گوشَے که آپ په آس و آچش دار و نپت ات.

دیما روت…


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *