مروچی : 24 شهریور , 1393

گشتے ماں سرباز ءُ دشتیاریءَ

گشتے ماں سرباز ءُ دشتیاریءَ

روچ چارشنبه (18 دَي ماه 1392)ءَ رند چه “مثنوي معنوي”ءِ درسءَ یکے چه منی دوستءُبراهندگاں مني كَش ءَ یهتءُ گوشتی: چون اِنت كه باندا په جماعتءِ نُصرتءُ مدتءَ “دشتياري” دمگءَ برويں؟، گوشتاں:راهي دُورانت بلے زَبر اِنت.

گڑا ساعت 3 بامگاهءَ تياري بوتءُ رهادگ بوتيں، سُهبءِنماز ماں مگس[مهرستان]ءَ وانت ديم گورسرباز رهادگ بوتیں زمستانءِ سردي سك ات بلَي ماشين [گاڑي] ءِ تها گرميءِانتظام هت ات، چه “ماشكيد”ءِ كورءَ گوستيں، سربازءِ چپ چوٹیں راه ءُ سوچك سريں كوهءُ کَنڈگیں رندگيري كرت أنت، پاکیں اللهءَ چه وتي پراهيں گنجاں اے كوهانی چه درچكءُدار گلءُ پل، پَترونكءُ دگه سبزیاں، سبز ءُ آباد کتگ. ءُ مئي بلوچ راجی شه وتي پرزونگءَ سيرءُسراگاه کتگ.
ما ساعت 9 سهبءَ نصيرآبادءَ سر بوت ایں اُودے واجه ءُ كماشان مارا په دَيم روشني جوڑي ءُ گندُك كرت، مئي قديم ءُ كُهنيں سنگتان باز گل بوت انت، نصيرآبادے توكا يك دينيءُعلمي مدرسه اے هست اُودے شعبه حفظ وناظرهءِ طالباں گِندگ بوت انت وپه آهاں چيزے گپ وﮢال بوت واجهان باز وش دل بوت انت واجهاں په سربازے مردم داري ومڑاهدارءِ سببءَ باز زور پِردات كه ما سبارگءَ بداريں بلے چونكه مئي راه دور و پُرسَت ءُ موه  كم ات، گڑا ما چه واجه ءُ بيل ءُبراتاں اجازه گپت ءُراهادگ بوت ایں چه راه جنگل ءُ راسك ءُ جكيگور نزيك چه پشّين ماں دشتياري هدّا رست ایں، دو راهي پُلّان مسجد معلم بازار نماز پيشيم وانگ بوت هنگت ماوتي مسافرتي دو ركعت نماز هلاس نكرتگ ات كه واجهان سفره [دسترخوان] تچك كرتءُ نان ءُ بٹّ ءُپروٹ [نیبگ] تيار ات.
بلوچ راج ءُ ملتءِ مهمانداري تعريف ءُ توصيفءَ ارزيت پدا وهدے كه آ گوں دينداري ببيت، رند چه ورَگ ءُ چرگ ءُ گپ ءُ گال ما چه واجهاں رُهْسَت بوت واجه شيخ چراغءِ بازارءَ شُتين مئي جماعت مسجدے توكا ات اُود ءِ مردم باز مَدَت ءُ كمك كتگ ات.
 واجه شيخ چراغ چك ونماسك مزنين مردم دارانت ءُ واجه حافظ شيخ عمران گون ما باز مهرباني ءُ مهماني كرت، الله ايشانءَ سبز وآباد بكنت، رند چه نماز عصر به سيٹاربازار شت ایں كه واجه سيّدا بگنديں بله واجه اُداں نهت شپ ماں شيخ چراغ بازارءَ مَنت این ءُ روچ جمعه يوسف بازار ءُ گلستان داؤد بازار شت إیں گون واجهاں ءُ مولوي عبدالرؤفءَ گپ گال بوت اِداں مزنيں جماعتے چه راسك اتكگ ات گوں اے واجهاں هم گپ ءُ گال بوت واجهانے باز زور ايش ات كه په سبارگ بجَلّ اِیں بلے مارا اشتاپ ات كه يك دِگه جماعتے بگنديں وپه نماز جمعه چابهار برويں تاكه واجه مولانا عبدالرحمن چهابهاري هم گندگ ببيت چنانچه گُڈ سري جماعت گندگ بوت چه راه عوركي ديم په چهبار رهادگ بوت این نماز ماں چهبارے مزنين مسجد جامع وانگ بوت رندا بازار شت و خريد وگردوگولے بوت بعد دريائے سيلا شت اِین مه اي سكيں سردي باز زَبريں بهاري گوات ءُ هوائے مه چابهار گيراهت سفرے دم برگ شموشگ ودل گل پول ، نماز عصر ماں مسجد خضرا وانگ بوت مولانا عبدالرحمن چهاربهاري چه نزيك گندگ بوت رند چه وش اهت وجوڑي واجه چه مئي ملاقات ءَ اظهار خوشحالي كرت شپ دارگے اصرار كرت بلے راه دور وقت كم ات رندا چه واجه رخصت بوت من چه راه نيك شهر ، ايرانشهر وخاش نيم شپ ( ساعت يك) دارالعلوم زاهدان رستان وسهب شنبه نماز ماں مسجد جامع مكي وانگ بوت گوں واجه شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد ومولانا مفتي محمد قاسم سلام وجوڑي و چه سفر دشتياري كار گزاري ديگ بوت.
شمئي دوزواه: ملاواحدي


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *