مروچی : 2 تیر , 1393

مولاناعبدالحمید: عراقءِتهنائیں نجات وبَچّگءِراه چه بیرانےءَ«سرجمیں حکومتےجوڑینگ» إنت

مولاناعبدالحمید: عراقءِتهنائیں نجات وبَچّگءِراه چه بیرانےءَ«سرجمیں حکومتےجوڑینگ» إنت


شیخ الإسلام مولانا عبدالحمیدءَ گوں اشاره په عراقءِ نوکیں حالاتءَ، مردمانی کشت کشار وبیراں کنگی سک إیرجت و محکوم کت، و «سرجمیں حکومتے تشکیل بیگی» عراقءِ تنهائیں نجات وبَچّگءِ راه چه بحران ومشکلاتءَ زانت.

زاهدانءِ جمعهءِ پیش نمازءَ ماں یک بهرے چه وتی جمعه(30خرداد1393)ءِ وعظاں گوں اشاره په عراقءِ نوکیں حالاتءَ پرمائینت: جهان اسلامءِ نوکیں تحول و زرمبشتاں خاصکار عراقءِ حالاتءَ دنیا چنڈینتگ و سوب بیتگ که عراقیانی دوست و خیر واهاں پریشان بنت، که خدا مکن گڈسرءَ إے حالات سوب بنت په عراقءِ جدایی و ٹُـکّر ٹُـکّری، و ملی تپاکی و وحدتءِ چه بین بین برگ و قومی و پاٹی جنگانی پاد آیگءَ.
زاهدان جمعهءِ پیشنمازءَ دیما پرمائینت: اگاں گوں بےطرفی اسلامی ملکانی حالاتءَ بررسی و پٹ و پول بکنیں گندیں که ترندروی وافراطءِ گیشتریں علت وسوب بے عدالتی و مردمانی توارءِ گوش ندارگ چه دولتانی نیمگءَ إنت؛ مردمانی درمیانءَ هنچیں انسان هست که إے بے دلگوشیءَ تحمل کت نکن أنت و وهدے که آیانی راه بندگ بیت گڑا خشونت وترندرویءِ راهءَ پیش گر أنت. گڑا عدالت و برابری و شور وصلاحءِدیوان و مردمانی توار إشکنگ بهتریں راه په ترندروی وافراطءِدیم گرگ إنت.
مولاناعبدالحمیدءَ عراقءِ هنوگیں حالاتءِ بارهءَ پرمائینت: ماں عراقءِ جریاناں غیر چه ترندویں پاٹاں، دگه لهتے که چه عراقءِ دولتءَ ناراضیگ أنت، آیانی در میانءَ گندگ بنت و گوں إے ترندرویں پاٹءَ هور بوتگ أنت.
مئے نظر وهیال په عراق و دگه ملکانے که گوں بحران و مشکلاتءَ دیم په دیم کپتگ أنت إیش إنت که تنهائیں نجات وبَچّگ راه چه بحران ومشکلاتءَ «سرجمیں حکومتے جوڑینگ» انت، که هر ملکءِ تمامیں مردم عام چه سیاسی حزب، مذهبی گروه و پاٹاں ماں آ سرجمیں دولتءِتشکیل بیگءَ هور وشریک ببنت.
واجهءَ گوشت: لهتے مردم هست أنت که په وتی خیرواهانی خبر ولیکه یاں گوش ندار أنت و بس گوں وتی حزبی و قومی فکرءَ دیمءَ رو أنت که آخر سرا مشکل و گٹانی تها کپ أنت.
آ دولتانے که مشکلات و گٹانی تها کپتگ أنت اگاں گوں دورگندی و سینگ گشادیءَ یک سرجمیں دولتےتشکیل بدینت و پهکیں مردمانءَ ماں وتی حکومتءَ هور بکن أنت، إے سوب بیت که مردمانی دل نزّیک و هور ببنت و إشی ملی امان وملکءِ سرجمیءَ داروک إنت.
زاهدانءِ جمعهءِ اهلسنتءَ دیما گوں کشت و کشارءِ محکوم و إیر جنگءَ پرمائینت: من گوشاں که إے بحران ومشکلاتءِ درکپگ راه، جنگ و کشت کشار نهنت.
من کشت وکشارءَ چه هرگروه وپاٹےنیمگءَ ببیت محکوم کنان وإیری جناں. و په هچ پاٹ و گروه وطرفے حتی دولتے که آئیءِ حق چه بین شتگ، مردمءِکشت وکشارءَ روا نزاناں. پچے که جنگ و ترندروی، جنگ وترندروی کاریت. گڑا تنها نجات راه چه مشکلاتءَ شور وصلاح، دورچارگ، وسینگ گشادی و مردمانءَ یکادگرءِ کِرّا نندینگ إنت. دولتاں باید گوں وتی مخالفاں که چه هر گروه و پاٹے ببنت باید بنند أنت وآیانی خبر ءَ گوش بدارأنت و وتی خبرا هں په آیان برسیننت.
اتحادیه علماءجهان اسلامءِ باسک وعضوءَ تأکید کت: که منی هیالا عراقءِ بهتریں درکپگ و نجاتءِراه إشنت که سرجمیں حکومتے تشکیل ببیت وجهان اسلامءِ پهکیں ملک وکماشیں شخصیت ومردماں وپهکیں عراقءِ خیر واهاں که یک تاریخی ملک وملتے باید ماں عراقءَ موافق ومخالفانءَ یکدگرءِ کِرّا نندین أنت و آیانی مسائلءَ گوں شور وصلاح حل بکن أنت،تا عراقءِ سرجمی وهں ملی وحدت وتپاکی خطرءِ تها مکپیت.
زاهدانءِ جمعهءِ پیشنمازءَ پرمائینت: صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی واسلامءِ دژمناں کوشش کن أنت تا په وتی منافعءِ حفاظتءَ اسلامی ملکانءَ گوں وت بمڑیننت وجنگ دینت. آیان آرزو کن أنت تا قومی، فرقه إی ، مذهبی وحزبی جنگ دنیاءِ تها پیش بییت.
افسوز إنت که اسلامی ملکانءَ گوں وت مڑینگ وجنگ دیگ تبدیل په یک سیاسیتے بوتگ و إے سیاست په اسلامی ملکاں سک ضرر إنت. پهکیں مسلماناں اسلام نیمگءَ منتسب أنت و چه آیانی درگیریءَ اسلام و اسلامی ملکاں ضرر گند أنت.
واجهءَ آ سرا تأکید کت: اختلاف و جدایی وجنگ ودرگیری اسلام ومسلمانانی منافعءِ خلاف إنت، گڑا ملکانے که آیانی تها جنگ ودرگیری هست باید پهکیں خیر واهاں کوشش کن أنت تا که مشکلاتءَ گوں گفتمان وشور وصلاحءَ بگیشین أنت.

سرچمگ: شیخ الإسلام مولانا عبدالحمیدءِ رسمی حال رسانی سایت

 


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *