مروچی :چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲

جهان اسلامءِ جیڑه وجنجالاں إیوکءَ گوں دیوانءِ دارگ وفتوا دیگءَ نگیشنت، بلکیں بایدإنت عملی گامگیجے زورگ ببیت

جهان اسلامءِ جیڑه وجنجالاں إیوکءَ گوں دیوانءِ دارگ وفتوا دیگءَ نگیشنت، بلکیں بایدإنت عملی گامگیجے زورگ ببیت

مولانا عبدالحمیدءَ وتی گپاں ماں “اسلامی تپاکیءِ میانملکی بیست وهفتمی دیوان”ءَ گوں آیه«وإن هذه أمتکم أمة واحدة وأنا ربکم فاتقون» و«واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا »ءِ وانگءَ شروع کت و إے پیمیں دیوانانی دارگی الله ءِاحسان وتوفیق زانت وپرمائینتی: وحدتءِ دیوان ماں هنچیں وهدے دارگ بوتگ که اسلامءِ دژمناں  چه ما مسلمانانی مچی و جمع بوگءَ ناراض أنت، بلکیں آیاں لوٹنت که مسلماناں مدام جیڑه و جنجالانی آماچ ببنت.

زاهدانءِ اهلسنت ءِ جمعهءِ پیشنمازءَ پرمائینت: إیرانءِ مزن رهشون، ستا وقدردانیءِ لائق إنت که إے واجه  مدام اسلامی امتءِ تپاکیءِ فکرءَ إنت و “مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی” هں چه آئیءِ ابتکاران إنت. واجهءَ همے پیما  وتی منت واری چه آیت الله اراکی و آئیءِ همکاراں درشان کت.
شیخ الإسلام مولانا عبدالحمیدءَ پیغمبرءِ میلادءِ بارهءَ پرمائینت:  واجهءِ میلاد په انساناں مزنیں نگبهتی إے آرتگ. الله تعالی پیغمبرءِ بعثتءَ مزنتریں منت واحسان په بشریتءَ یاد کنت. واجهءَ مارا انسانیتءِ درس داتگ ومعنوی و مادی دیم رویان و کامل بوگءِ نیمگا  رهشونی کتگ. آچیزے که پیغمبرءَ آرتگ اسلامءِ دین إنت که آخری دین چه اللهءِ نیمگءَ إنت وانسانءَ په خدا وبهشت بارت وسرکنت.
واجه مولانا عبدالحمیدءَ قرآن کریم و پیغمبرءِ مبارکیں وجودءَ دنیاءِ مستریں سرمایه یاں جاه آرت وپرمائینتی: إے دوئیں سرمایه که ما مسلمانانءَ دیگ بوتگ أنت همینچو ارزش دار أنت که ما إشانءَ په دنیاءِ پهکیں گنجاں بدل نکن إیں. قرآن پاک، اسلام وپیغمبرءِ رسالتءِ سند و منّانک إنت و هما رهبندإنت که خداءَ په انسانانی نگبهتیءَ دیم داتگ.
علمای مسلمانءِ جهانی اتحادیهءِ باسکءَ دیم په تپاکیءَ اشاره کت و گوں إے آیهءِ وانگءَ «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا» پرمائینتی: الله تعالیءَ ماں إے آیتءَ سرجمیں مسلماناں چه شیعه و چه سنی وتمامیں اسلامی پاٹ وگروهاں پرمان داتگ که اللهءِ سادءَ مهر بدارأنت وگوں یکدگرءَ تپاک ببنت. گڑا ناتپاکی واختلاف ناروا وحرام إنت، وهرکس که مسلمانانی میانءَ ناتپاکی پیداگ بکنت همے دنیاءَ گوں عذابءَ دچار بیت.
زاهدانءِ اهلسنتءِ جمعهءِ پیشنمازءَ په دلگوش کنگ په مذهبانی مشترکاتءَ  تأکید کت و پرمائینتی: اسلامی فرقه ومذهبانی میانءَ بازیں مشترکاتے هست؛ کعبه وقبله، پیغمبر واهل بیت چه شیعه وسنیءِ مشترکات شماربنت. دوستی گوں پیغمبرءِ اهل بیتءَ، بهرے چه اهلسنتءِ ایمان إنت واهلسنتءَ گوں اهل بیتءَ خاصیں دوستی إے هست و هرکسے که گوں اهل بیتءَ دوستی نداریت ما آئیءَ اهل بدعت زانیں.
واجهءَ په ایرانءِ اهلسنتءِ تفکر وهیالءَ اشاره کت و پرمائینتی: که ایرانءِ اهلسنت، تقریب وتپاکیءِ کِشکءِ سرا أنت ورند چه اسلامی انقلابءِ سوبیں بوگءَ ماں مختلفیں تک وپهناتاں حاضر بوتگ أنت. من الّمءَ گوشت کناں که که اهلسنتءِ حضور ماں گچینکاری و انتخاباتءَ مدام چه شیعه إیں براتاں گیشتربوتگ.
مولانا عبدالحمیدءَ پرمائینت: اهلسنت گوں ترندروی، شدت و ناتپاکیءَ مخالف أنت وبراتی و تپاکیءِ لوٹوک أنت. اهلسنت ماں دفاع مقدسءِ هشتیں سالاں و په دیمپانی چه گلزمینءَ شهیدإش داتگ وهنو هں اگه کمتریں حمله إے په مئی ملکءَ ببیت، اهلسنت پیسر چه پهکاں په دیمپانیءَ  تیار بنت.
زاهدانءِ جمعهءِ پیشمازءَ گوں إے مطلبءِ بیان کنگءَ که إے کنفرانس، یک میانْملکی کنفرانسے وباید تپاکیءِ رسگءِ راهاں آئیءِ تها چارگ و گیشینگ ببنت پرمائینتی: مذهبی اقلیتانی مزنتریں لوٹ ماں اسلامی ملکاں”احترام وکرامت”،”مذهبی آزاتی”و “عدالت وبرابری” ءِ إجرا إنت. مذهبی اقلیتانءَ إے بیم هست که آیانی آزاتی دلگوش کنگ مبیت و الله تعالیءَ عبادت کت مکن أنت.
دارالعلوم زاهدانءِ مدیرءَ پرمائینت: ماں دیما شتگیں ملکاں گوں اقلیتاں دوستی کنگ بیت. من وتی جاهءَ په سرجمیں اسلامی ملکاں توصیه کناں که په اقلیتاں دلگوش بکن أنت. اسلامی ملکاں بایدإنت په شیعه وسنی إیں اقلیتاں دلگوش به کن أنت.
مولانا عبدالحمیدءَ ماں دگه بهرے چه وتی گپاں په ترندرویان و افراطانے که ماں میانْ رودراتکءَ هست أنت اشاره کت و پرمائینتی: گوں اپسوزیءَ مروچی ماں میانْ رودراتکءَ ترندروی، تکفیر و دگه بازیں مشکلاتے موجود إنت. منی هیال إشنت که ترندرویانی دیم گرگ ببیت بلے حکومتانی سرا لازم إنت که وتی ملتانی حقءَ دلگوش بکن أنت. پهکیں ملکانے که اختلاف و جنجالءِ آماچ أنت، آیانی نجات وت ماں وتءَ نندگ وگپ کنگ إنت.
دارالعلوم زاهدانءِ مدیرءَ دیم گور په مجمع التقریبءَ کت وگوشتی: منی توصیه په مجمع التقریب بین المذاهبءَ إشنت که یک گروهے چه شیعه وسنی إیں عالماں بجوڑینیت و مذاکرهءِ واستا په بحرین و عراق وسوریه وإے دگه اسلامی ملکاں که جنجالءِ آماچ أنت دیم به دنت تاکه  آیانی جیڑه یاں بگیشین أنت. جهان اسلامءِ مسایل  بس گوں فتوا دیگءَ نگیش أنت بلکیں باید کاملیں گامگیجے زورگ ببیت.
واجهءَ آخر سرءَ گوشت: امیت إنت که إے پیمیں دیوانانی دارگ په راج وملتانی نفعءَ ببیت وآیانءَ یکادگرءِ کرا قرار بدنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *