مروچی : ۴ بهمن , ۱۴۰۰
مولانا عبدالحمید:

«خدامحور» ءُ «استمان محورێں» حکومتاں توان انت ماں دنیا ءَ مدام مان انت

«خدامحور» ءُ «استمان محورێں» حکومتاں توان انت ماں دنیا ءَ مدام مان انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (1 بهمن 1400/ 21 جنوری 2020) گۆں اشاره به ایران ءِ دیپلماتیکێں رهوتاں گۆں دگه مزنێں ملکاں، اے بارو ءَ وتی وشالی ءَ را درشان کرت ءُ په «خدامحوری» ءُ «استمان محوری» ءَ سۆگه ئِے کرت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید درشان کرت: باز وشال اێں که مئے ملک ءِ ذمه‌واراں گۆں مدارا ءَ گۆں همسایگێں ملک ءُ دگه مزنێں ءُ دێماشتگێں ملکان رهوتَ کن انت، اے باز امێتانی ئێں کارے. اسلامی دین ءَ ما را یات داتگ که مدارا کن اێں ءُ گۆں سُهل ءَ زندگی کن اێں.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ درشان کرت: من شه شهر ءِ نندۆکان اے ٹِکّ ءَ که شه منی دیدانک ءَ سۆبمندی ءِ مهمترێں راه انت، گوش آن، آ اێش انت که ماں هر جاورے شه الله ءَ بےترانگ مه به ات ءُ استمان ءَ دلگۆش کن ات. الله تعالی درّائێنیت: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [۶۴] اۆ پێغمبر بس انت ترا الله ءُ هما که تئی همراه انت چه مۆمنان.

واجه ءَ سکّ سۆگه کرت: ٹوهترێں شیواری اێش انت که ما الله پاک ءَ نادلگۆش مه کن اێں ءُ الله ءَ راضی کن اێں. باید الله ءَ داشته به اێں تاں الله مئے پله‌مرز بیت. رهوت گۆں الله ءَ په سجهێں استمان ءُ دنیا ءِ ملکاں ءُ سیاست زانت ءُ راجانی رهشۆنان هژدری انت.

مولانا عبدالحمید گێش کرت: استمان ءِ ساتگ ءُ مردمانی دلانی دست آرگ ءُ آوانی توارانی اشکنگ ءُ لۆٹانی منّگ باز هژدری ءُ مهم انت. هر حکومت ءُ ذمه‌وارے که «خدامحور» ءُ «استمان محور» بیت ءُ توانت مردمان ءَ راضی کنت، ماں دنیا ءَ مانیت.

واجه ءَ په عدالتے اجرا ءَ سکّ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: تیوگێں ذمه‌واران ءُ مسلمان ءُ نامسلمانێں حکومتاں زان انت که بے عدالتے اجرا ءَ الله ءُ استمانے ساتگ سکَّ بیت.  عدالتے اجرا باز مهم انت ءُ الله پاک هم عدالت ءَ پسندَ کنت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ خطیب ءَ درشان کرت: انقلاب ءِ اول ءَ جار اش ءَ جت که «ملک گۆں کفر ءَ مان ایت، بلێں گۆں ظلم ءَ نه مان ایت»؛ اے راستال انت. وهدےکه رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ عدالت ءُ فاروقی ءُ علوی عدالت ماں یک ملکے اجرا بیت گڑا بیت که الله ءُ استمان ءَ سات ات. امێتوار اێں مئے ذمه‌واراں په عدالتے اجرا ءُ الله ءُ استمانے ساتگ ءَ جهد کن انت.

🔹 ذمه‌واراں په ناداری ءُ بندشانی زورگ ءَ سکّ جهد کن انت

واجه ءَ وتی هبرانی دێمتر ءَ په جێڑهانی دور کنگ ء سکّ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: جێڑهانی زورگ ءُ جوانێں رهوت گۆں دگه ملکاں گهترێں ملکاری انت، البت که ایران ءِ استمانے لۆٹ که گۆں بازێں مشکلے آماچ انت، اێش انت که گشترێں جهداں په مشکلانی دور کنگ ءُ کارے درگێجگ ءُ ناداری ءِ دور کنگ ءَ بےانت.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گێش کرت کارے درگێجگ ءُ ناداری ءُ فقرے دور کنگ شه واجه رئیسی ءِ دولت ءِ وعدهاں ات که ما امێتوار اێں آ اے بابت ءَ زبر جهد کنت ءُ په بندشانی زورگ ءَ هم ترۆندێں گام جنت.

🔹سێزدمی دولت گۆں دورچاری ءُ برابری ءَ شه سرجمێں راج ءُ مذهبانی وسیاں کار گیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈی سر ءَ لۆٹۆک بوت که ملکے راج ءُ مذهباں گۆں یک چم ءَ سێل بےانت ءُ گوشت ئِے: مئے لۆٹ شه رئیسی ءِ دولت ءَ اێش انت که ایرانی راج ءُ مذهبانی نیام ءَ دگری مه زانت. راج ءُ مذهبانی امێت‌داری هاس شه اصولگراهاں که گێشتر اصولان ءَ منّ انت، اێش انت که اصولانی سرا سکّ پابندی کن انت ءُ راج ءُ مذهبانی نیام ءَ دگری مزان انت.

واجه ءَ سکّ سۆگه کرت که امێت‌داری اێش انت که شه سرجمێں راج ءُ مذهبانی وسیاں ماں ملکے ءُ مزن مێتگانی وڑ وڑێں مهمێں کاراں کارگرگ بیت. ایران ءِ تیوگێں مردمانی لۆٹ همێش انت که ذمه‌واراں گۆں دورچاری ءُ برابری ءَ شه وسیاں کار گر انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.