مروچی :شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۲
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

نوکێن راجکماشَ توانت گوں جوانێن رهوت کنگ ءَ گوں دگه ملکان ۆ زبرێں ملکی رهبندان، ملک ءِ رۆزیگی مشکلانَ حل کنت

نوکێن راجکماشَ توانت گوں جوانێن رهوت کنگ ءَ گوں دگه ملکان ۆ زبرێں ملکی رهبندان، ملک ءِ رۆزیگی مشکلانَ حل کنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (21 خرداد 1400/ 5 ژوئن 2021) گوں اێشی بیانا که اے گشت ءِ راجکماشی نامزدانِ ٹوهێن گڑتی اقتصاد انت، اے باروا جوانێں رهوتے داشتن گوں دگه ملکان ۆ زبرێن ملکی رهبندانَ شه نوکێن راجکماشے مهمترێن سۆبمندیانِ زانت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: راجکماشی نامزدانِ ٹوه‌ترێن گڑتی اقتصاد اِنت ۆ اے باروا وتی رهبندانَ پێشَ دارنت.

واجه ءَ درّائینت: اقتصاد ۆ رۆزیگی مشکلانِ حل کنگ ءِ باروا هژدری ۆ موثرترێں چیز تهے ۆ ڈنے ملکاری اِنت. ما یک دنیائے تها اێں که زندگی بےرهوت ءَ سکّ اِنت. هر دولتے که آیوکا بَێت باید ملکے رهوتا گوں همسایگێن ملکان ۆ دگه ملکان خب کنت ۆ په کُدُورتان دور کنگ ءَ جهد کنت.

زاهدان جمعه ئے اماما گێش کرت: مئے دیپلماسی باید انچێن دیپلماسی ئے بیت که هم آدگه ملکان مئے سرا برۆسه کن اَنت ۆ هم گوں اسلامی ۆ غیراسلامی ملکان وشێن رهوت داشته بَےاێں.

🔹 ماں ملک ءِ رۆزیگی بن‌گپان، گێش شه مزن شهدربرجاهی کارزانتان، شه اسلامی علومانِ کارزانتانِ دیدانکان هم کار گرگ بیت

مولانا عبدالحمید گوَشت: په منی دیدانکا ماں اقتصاد ءَ گێش شه مزن شهدربرجاهی کارزانتان، شه قرآنی ۆ علوم اسلامی کارزانتان هم کار گرگ بیت. من پێسرا چنکه گشت گوشت ات که پچے «اقتصاد مقاومتی» ءِ باروا شه پێغمبران رهبندان کار گرگَ نه بیت؟!

زاهدان جمعه ئے اماما درشان کرت که پچے شه حضرت یوسف علیه‌السّلام ءِ رهبندان کار گرگَ نه بیت که مصر ملک ءَ را شه رۆزیگی مشکلانِ رکّێنت؟ وختے که حضرت صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ۆ مسلمانان به مدینه منوره ءَ آت اَنت، مدینه ئے تها ابید شه کمێن هرماگے کشاورزی ءَ دگه رۆزیگی جهدے نه اَت، بلێں واجه صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ اے مشکلا را جۆڑ کرت، پچے ما شه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ رهبندان کارَ نه گراێں؟ پچے شه قرآن ءِ رهبندان کارَ نه گر اێں؟

دارالعلوم زاهدان سرمستر ءَ گێش کرت: نوکێں راجکماش اگه یک اتاق  فکرے جوڑ کنت ۆ اۆدا شه وڑ وڑاێں پاٹیانِ کارزانتان کار گیت، گڑا توانت ملکے رۆزیگی مشکلانَ حل کنت.

🔹 «تپاک» شه دنیائے تاثیردارێں رهبندان اِنت که چاگردے رُدَگ ۆ علقمندی ئے چێدگ اِنت

زاهدان جمعه ئے اماما «تپاک» ءَ را ماں ملکاری بن‌گپان  چاگردے رُدَگ ۆ علقمندی ئے چێدگ زانت ۆ گوشتِ: یکے شه زبرێں ۆ اثردارێں رهبندان ما دنیا ءَ تپاک اِنت. اے که ماں یک چاگردِے لهتێں تپاک کن اَنت ۆ لهتێن په دگرے خاطرا کنار بروَنت، اے چاگردے رُدَگ ۆ علقمندی ئے چێدگ اِنت.

مولانا عبدالحمید درّائێنت: زاهدان درّێں مردمان که وڑ وڑێں راج ۆ مذهب دارنت ۆ په براسی ۆ یکویی گوں وت زندگیَ کن اَنت ۆ گوں وت سیاد اَنت ۆ کٹ و کاران تها شریک اَنت، اگه گوں وت تپاک کن اَنت  تاثیرِ باز گهترَ بیت.

زاهدان جمعه ئے اماما وتی هبران گڈسرا درشان کرت: مردم وتی گچێنے تها آزات اَنت، بلێن پهکان اگده دارنت که اصلح ۆ گهترێں نپر ءَ گچێن کن اَنت. ما را اُمێت است که ماں اے گچێنکاری ءَ هما چیز بیت که په ملک ۆ مردمان خێر ءَ اِنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *