مروچی : ۵ خرداد , ۱۳۹۷

حمید صمصام بندگ و جیلا دَور دیگ بوت

حمید صمصام بندگ و جیلا دَور دیگ بوت

حمید صمصام زاهدانِ دانشگاه آزاتِ پارسی ادبِ استاد که مں یک کلیپے تها بلوچیں دانشجو و اهل‌سنت بد و بیراه گوشتگ اِتنت، بندگ و جیلا/زندانا دور دیگ بوت و چه کارا هں هَٹل و تعلیقی حالاتا درآتک.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، اِے مردا کلیپِ تها وتی بلوچیں شاگرد گوشتگ اَنت: اگه منی زور په مولوی [واجه مولانا عبدالحمیدا] نرسیت، په شما منی زور رسیت، په شما هنچیں سؤال نبیساں که آ سر اِش جاه میئیت. اِے رندِ امتحانا چه شما هون ریچاں، اِشاں هنچیں چپت و چوپے کناں که تا هنوگ من نه کتگ.
اِے مرد همے پیم دگه بهرے چه همے کلیپا زاهدانِ آل رسولِ مسیتِّ دیما گندگ بیت که اودا هں نماز تراویح وانوکاں بد و بیراه گوشیت.
اِے مردِ کلیپ چه دوشی رسانکدرانی تها سک زوت دست په دست بوت و مردمانی دل ٹپی کت، بازینے چه مردماں وتی دلپدردی چه اِے نازانتیں استادِ گپاں درشاں کرت.
واجه مولانا عبدالحمیدِ دفترا مروچی صباحا مں یک پیغامے چه دولتا لوٹت که اِے مردِ جرم باید “ملی امنیتِ برهم جنگ” زانگ بیت و همے جرما ترندتریں سزایا رسینگ بیت.
مروچی ظهرا بازیں دانشجو و مردمیا زاهدان دانشگاه آزاتِ دپا مُچ بوتگنت و اِے مردِ کار اِش په ترندی اِیر جتگ و چه دانشگاهِ کارمستراں لوٹگ اِش که باید اِے مردا چه دانشگاها در کننت.
ملکی رسانکانی حالا اِے مرد هما دوشی گرگ بوتگ و جیلا دور دیگ بوتگ، دانشگاه آزاتِ کارمسترا هں گوشتگ اِے مرد استادی دانشگاهِ تها تعلیق/هَٹل اِنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.