مروچی : 16 اردیبهشت , 1397
واجه مولانا عبدالحمید:

باید گرداں برابری سرا آزاتی ببیت؛ قانونی آزاتی ملکا امن کننت

باید گرداں برابری سرا آزاتی ببیت؛ قانونی آزاتی ملکا امن کننت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی اِے هفتگِ (14 اردیبهشت 1397) جمعۀ گپاں، چه اهل‌سنت عالمانی سفرِ دێم‌گرگا په ترندی گلگ کرت و اِے کاری بنیادی قانونِ خلافا زانت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه مولانا عبدالحمیدا گۆں اِے گپِّ درشاں کرتنا که انسانانی درمیانا دو پیمان یکے اسلامی و دگرے ملی هست گوشتی: اسلامی پیمان هما اِنت که باید تمام مسلمان آئی سرا پابندی کننت و شه قرآن و سنتِ حکماں رندگیری کننت. ملی میثاق و پیمان هما «بنیادی قانون» اِنت که اِێرانِ تمام ملت و راجاں آئی منّتگ و ضروری اِنت که آئیِ سرا پابند بنت.
واجها گوشت: گرداں قانونِ دێما گۆں وت برابر اَنت، بنیادی قانونا هچکس جدا نزانتگ، ملکِ تمام گروه و مسئول و مدیر باید بنیادی قانونِ سرا پابند ببنت و آئیِ هیالداریا کننت.
دارالعلوم زاهدانِ مدیرا دێمترا گوشت: بنیادی قانونا “اعتقادی آزاتیانی” بند و بست کرتگ، بنیادی قانونِ مطابقا هچ‌کسا اِے حق نێست که دگرے عقیده باروا جست و پرس بکنت. اِے که یکے بیئت چه وتی زۆرا بهر زوریت و وتی دلی لۆٹانی مطابقا دگرانی آزاتیانی دێما بگریت، اِے بنیادی قانونِ خلاف اِنت. هچ‌کسا حق نێست که دگرانی آزاتیانی دێما بگریت.
واجها سفر و گردگ هر شخصِ حق زانت و گوشتی: اِے مردمانی حقّ اِنت که بتواننت ملکِ تها گۆں آزاتی سفر بکننت. چو مبیت که اگه یکّے لۆٹیت که دگه استانے بروت آئیا بگوشێں ترا شتنِ حق نێست. هر اِێرانیا اجازت هست که هرجاه که دلی کشّیت سفر بکنت. اِے حقّے اِنت که بنیادی قانونا تمام اِێرانیاں سنی بنت یا شیعه داتگ.
مولانا عبدالحمیدا گوشت: اگه یک شیعه یا سنی و حتی یک یهودی و مسیحی و زرتشتی یے مئی استانا بیئیت ما آئیِ پاداں وتی چمّانی سرا اِێر کنێں، اگه یک شیعه‌اِے بلۆٹیت که مئی گِسا نماز بوانیت ما وتی گسا په آئیا پاچ کنێں و اِلّیں که آئی وتی عبادتا بکنت. نَے که شیعه اهل‌بیتا عبادت کننت و نے سنی صحابیاں عبادت کننت، بلکێں گرداں یکّێں اللها عبادت کننت.
واجها تأکید کرت: اِے که یک مذهبے والایاں کامل آزات ببنت و دگه مذهبے رندگیر چه آ آزاتیا محروم ببنت، بنیادی قانونِ خلافا اِنت. گرداں باید برابری سرا قانونی آزاتی ببیت، اِے آزاتیاں په مردماں دیگ ملکا امن کنت.
مولانا عبدالحمیدا گوشت: نباید ملکا تنگ نظری بیت، نهاد و ارگانانی دید باید برز بیت. باید مئی ملک تمام دینی، مذهبی، چاگردی و سیاسی آزاتیانی تها نمونه بیت.
واجها گێش کرت: ما را نباید چه لهتے مردمانی سفرا خاصکار آیانی که خیرواهی اِش په ما اَلّم بوتگ په دگه جاهاں دێمگیری بکنێں، ما را نباید چه آیانی سفرا ترسے بیت ما حکومت و ملتِ خیر لۆٹۆک اِیں.
مولانا عبدالحمیدا درّائێنت: ما را هچ لۆٹے گێشتر چه بنیادی قانونا نێست، هر کارے که بنیادی قانونِ مطابقا بیت ما را آ کار قبول اِنت، بلے آ کار که بنیادی قانونِ خلاف اَنت ما آوانا نمنّ اِێں. ما بنیادی قانونِ اجرا کنگِ لۆٹۆکێں.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *