مروچی : 1 اردیبهشت , 1397
واجه مولانا عبدالغنی بدری:

اسلامِ دینا بےوس و نزۆرێں مردم جاگاه دات و بُرز برتنت

اسلامِ دینا بےوس و نزۆرێں مردم جاگاه دات و بُرز برتنت

مولانا عبدالغنی بدریا زاهدانِ جمعۀ نمازِ بیاناں 31 فروردین 1397، یکّے چه اسلامِ نشانی ؤ صفتاں دلگۆش کنگ په بےوس و نزۆرانی سرا نام گپت و په دینِ‌ حکمانی سرا پابندی کنگا تأکید کرت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، دارالعلوم زاهدانِ تفسیرِ استادا گوشت: یکّے چه اسلامِ صفت و ویژگیاں اِێش اِنت که غریب ؤ بےوسانی سرا دلگۆشی کرتگ، الله تعالی فرمائێنیت: «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ»؛ دین اسلام هما انساناں که هچ جاه و مقامے نداشتش و نزۆرێں مردم اِتنت، جاگاه دات و بُرز برتنت.
واجها گێش کرت: پێسر چه اسلاما جنینِ حق پامال کنگ بوت، جنیں چۆ یک سامانے میراث برگ بوتنت، لهتیا جنێں چک زندگ‌ها کَل کرتنت، وهدے که آیانا حال رست که په آیاں جنێں چکّے بوتگ، پرێشان بوتنت ؤ‌ دێم اِش تها ترّت. بلے اسلامِ دینا په اِے نزۆرێں پاٹا دلگۆش کرت.
مولانا بدریا دێمترا گوشت: جنین عمر سے بهر اِنت:‌ اول سرا جنێں چُکّ اِنت، رندا لۆگ‌بانُک بیت و پدا ماس بیت. اسلاما جنینِ هر سے بهرا دلگۆش کرتگ ؤ جداجدا په نیکی وصیت کرتگ. اولی بهرِ باروا پیغمبرا په جنێں چکِّ تربیت کنگ و رودێنگا باز وصیت کرتگ، واجها فرمائێنت: هرکس سے جنێں چک تربیت بکنت، بهشتا روت، یکّیا جست کرت که اگه دو دانگا تربیت بکنت؟ واجها گوشت: تۆرێں دو ببنت؛ دگرے گوشت: اگر یکّے بیت؟ واجها گوشت:‌ اگه یکّے هں بیت الله آئیا بهشتا مان کنت.
دارالعلوم زاهدانِ تفسیرِ استادا درّائێنت: وهدے که جنێں گس کنت ؤ‌ لۆگ‌بانک بیت، آ وهدی هں اسلامِ دینا باز وصیت و سۆگه آئیِ حقّا کرتگ، پیغمبرا فرمائێنت: شمئی تها بهترێں مردم هما اِنت که گۆں وتی لۆگِ مردماں وش‌رفتارتر بیت، من چه شما پهکاں په وتی لۆگِ مردماں وش‌رفتارتراں. واجها وت لۆگِ مردم کارانی تها کمک و مدت کرتنت.
واجها گوشت: وهدے که جنێں ماس بیت، پیغمبرا فرمائێنت: بهشت ماسانی قدمِ چێرا اِنت.
دارالعلوم زاهدانِ آموزشی معاونا گوشت: یکے دگه چه ضعیف و نزۆرێں پاٹاں «نوکر» و غلام اِتنت، پیغمبرا په اِشی که گۆں آیاں وش‌رفتاری کنگ بیت، باز وصیت کرتگ ؤ گوشتگی: اِے نۆکر شمئی براس اَنت، اللها آ شمئی دستِ چێرا آرتگنت، گۆں آیاں په جوانی رفتار کن‌اِت. غیر چه اِشیا الله پاکا حکم کرتگ که په بازێں کفاره‌اِے واستا نوکر آزات کنگ بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *