مروچی : 5 شهریور , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

ذوالحجه‌یِ اولی ده رۏچا گۏں غفلت مگوازېنېں

ذوالحجه‌یِ اولی ده رۏچا گۏں غفلت مگوازېنېں

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید اِے جمعه‌یا (3 شهریور 1396) وتی گپانی اولی بهرا په حجِّ مۏسم ؤ ذوالحجه‌یِ اولی ده رۏچِ فضیلتا اشاره کرت ؤ اِے وهدی په عبادتا گهترېں مۏسم زانتنت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه مولانا عبدالحمیدا رند چه سوره «والفجرِ» اولی آیاتِ‌تلاوتا گوشت: الله تعالی‌یا په اِشیا که بندگ بتواننت وتا چه گناه ؤ معصیتاں پاک کننت ؤ وتی گوستگېں عمرِ کمّیاں جبران بکننت، لهتے فرصت ؤ مۏسم قرار داتگ.
واجها دېمترا گېش کت: اگه جاه ؤ وهدِ شرف هر دو په یکّیا حاصل ببنت، گڑا په انسانا بے مٹېں فرصتے پېش کئیت که انسان توانت آ مقدسېں جاه ؤ با ارزشېں وهدا وتی عبادتِ کمّیاں جبران بکنت.
زاهدانِ ‌جمعه‌یِ پېشنمازا دېمترا گوشت: وهدِ شرفِ‌ حاصل کنگ په هرکسا بیت کنت، بلے جاهِ ‌شرف آیانا حاصل بیت که آ وتا حجِّ‌ اداکنگِ جاها ببرنت ؤ برسېننت، بیت‌الله که جهانیانی قبله اِنت، عرفات، ‌منا ؤ مزدلفه اِے هنچېں جاه اَنت که دنیاءِ تها چه اِے جاهاں گهترېں جاه نېستنت. الله تعالی‌یا اِے جاگاه خاصېں شرف ؤ جاگاهے داتگنت، هر نمازے مسجدالحراما برابر گۏں صدهزار نماز اِنت ؤ مسجدالنبی تها هر نمازے برابر گۏں 50 هزار نماز اِنت ؤ بیت‌المقدسا هر نمازے برابر گۏں هزار نماز اِنت.
واجها درّائېنت: ذوالحجه‌یِ اولی ده رۏچ یکے چه هما وهدان اِنت که الله تعالی‌یا آئیِ خاصېں شرف ؤ‌ جاگاهے داتگ. الله تعالی‌یا اِے مۏسم تمامېں انسانانی اختیارا اِشتگ که اِے وهدا په اللهِ عبادت ؤ بندگیا بکننت. حجّ ؤ قربانیِ عبادت همے مۏسما ادا کنگ بنت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا گوشت: ما گرداں باید اِے رۏچانی قدرا بزانېں. اپسۏز اِنت که بازېں مسلمانے اِے رۏچاں گۏں غفلت گوازېننت، گۏں اِشیا که ما را په وتی عبادتانِ کمیانی جبران کنگا په چېں فرصتے نیاز هست.
مولانا عبدالحمیدا گۏں سوره «والفجرِ» اولی آیاتِ تفسیرا گوشت: الله تعالی‌یا ذوالحجه‌یِ اولی ده شپِ سرا سوگند یاد کتگ، اِے سوگندِ پیغام اِشنت که ذوالحجه‌یِ اولی ده رۏچ ؤ عرفه‌ ؤ عیدِ رۏچ چه با فضیلتېں رۏچان اَنت که باید آیانی قدر زانگ بیت.
واجها دېمترا گوشت: ‌آیاں که حجِّ توفیق‌اِش رستگ، باید چه اِے فرصتا په جوانی بهر زور اَنت، آیاں که حجّا نه شتگ اَنت هں الله‌ها اِے ذوالحجه‌یِ فرصت آیانا داتگ که گۏں ذکر، عبادت،‌تسبیح، توبه ؤ‌ استعفار وتا گۏں الله نزّیک کننت.
مولانا عبدالحمید په ذوالحجه‌ِ اولی ده رۏچِ فضیلتا گوشت: روایاتا یهتگ ذوالحجه‌یِ اول ده رۏچِ شپانی عبادتا شپ قدرِ ثواب هست. کسے که ذوالحجه‌یِ اولی ده رۏچا رۏچگ بگریت، یک سالے رۏچگِ ثواب آئیا رسیت ؤ عرفه‌یِ رۏچِ رۏچگا دو سالِ‌ رۏچگِ ثواب رسیت.
مولانا عبدالحمیدا په براک ؤ قربانیِ فضیلتا گوشت: عیدِ رۏچا هچ عملیا اندازه قربانی ؤ براکِ کشگا ارزش نیست، اگه انسان رند چه عیدِ رۏچاں یک رمگے هں بکشیت، بلے اندازه یک پسے هں ثواب نرسیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *