مروچی : 17 فروردین , 1393

دارالعلوم زاهدانءِ دربروکانی دومی دیدار دارگ بوت

دارالعلوم زاهدانءِ دربروکانی دومی دیدار دارگ بوت

دارالعلوم زاهدانءِ دربروکانی دومی دیدار گوں وتی استاداں سئے شنبه و چارشنبهءِ روچاں (1و2جمادی الثانی 1435همدپ گوں 1و2اپریل2014)ءَ ماں مسجدمکی و گوں دارالعلوم زاهدانءِ میزبانیءَ دارگ بوت.

گوستگیں 24سالءِ دربروک و فارغ التحصیلانی دوستانه إیں مچی و دیوان که وتی استادانی لوٹگءِ پدا و په آیانی گندوک و چارگءِ واستا آتکگ و جمع بوتگ إتنت، پدا هما طالبیءِ وژدلیں روچانی یاد و خاطره زندگ کتگ أت. زیگیں طالباں و مروچیگیں عالم و دربروکاں، ماں وتی زیگیں لوگ، دارالعلوم زاهدان که وتی ساهءِ بدلی زان أنت، دو روچءَ یکادگرءِ گورءَ گوازینت إش و چه هر درے گپ إش جت و چه یکادگرءِ حال و احوالاں سهیگ بوت أنت.
ماں إے دیدارءَ وڑوڑیںبرنامه و مراگش چوشکه: واجهانی نصیحت و گپاں، دربروکانی دانک و بیانات و دگه بازیں برنامه إے پیش کنگ بوت.
شیخ الحدیث مولانا محبی: علماءِ بروسه، اللهءِ سرا بایدإنت باز مهر و محکم ببیت.
إے دیدارءِ اولی بهر ماں سئے شنبه(1جمادی الثانی)ءَ گوں کلام الله مجیدءِ آیاتءِ وانگ گوں قاری عبدالمنان رخشانیءِ توارءَ بنگیج بوت.
رندءَ شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن محبی، چه دارالعلوم زاهدانءِ مزنیں استاداں وشین و پرمعنائیں گپ جت. واجهءَ په جرندءِ اصلاحءَ باز تاکید کت و پرمائینتی: عالم و زانتکاراں بایدإنت باز دلگوش بکن أنت تا که ردیانی آماچ مبنت؛ پچے که گوں عالمءِ رد ورگءَ یک جهانے و یک راجے رد وارت.
همے پیمءَ واجهءَ پرمائینت: علماءِ بروسه، اللهءِ سرا بایدإنت باز مهر و محکم ببیت. علماءِ کمال إشنت که ماں سکین و نگیگیں جاوراں، دینءِ کارءَ دیمءَ ببرأنت و په چاگردءِ اصلاحءَ گلائیش ببنت.
شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید: علماءَ باید رسالت و تعهدءِ مارشت ببیت و وتءَ ذمه دار بزان أنت.
رند چه مولانا محبیءِ گپاں، شیخ الاسلام مولانا عبدالحمیدءَ دانک دات. واجهءَ پیسرءَ چه گلیں مهماناں که دور و دراجیں راهان إش گوازینتگ أت وو آتکگ إتنت، وتی منتواری و قدردانی درشاں کت.
دارالعلوم زاهدانءِ کارمسترءَ دیمءَ عالمانی وظیفه ورسالتی، آیانی هیالءَ دات و پرمائینتی: مهمتریں چیز په عالماں رسالت و تعهدءِ مارشت و مسئولیتءِ قبول کنگ إنت. گوں اپسوزیءَ یکے چه جهان اسلامءِ مشکلاں إشنت که بازیں عالمے چه وتی مسئولیتءَ سهیگ نه إنت و یا اگاں سهیگ أنت؛ بلئے ماں وتی مسئولیتءِ اداکنگءَ سستی کن أنت.
مولانا عبدالحمیدءَ دیوانءِ نشتگیں عالمانی خطاب کت و پرمائینتی: ماشما باید هیالاری بکن إیں که مئی مسولیت و کار باز گران إنت. ما ماں یک راهے گام إیرکتگ که باید تا عمرءِ آسرءَ و بے تعطیلیءَ دینءِ خدمتءَ بکن إیں. ما پهکاں وتی چاگردءِ مسئول إنت. اگاں مسلمانے بازیں گناهانی واستا جهندمءَ بروت گڑا عالماں میایگ أنت و باید جواب بدینت.
دارالعلوم زاهدانِ مدیرءَ آسرءَ “جرندءِ اصلاح”، “باز عبادت و ذکر کنگ” ،” پایبندی په تهجدءَ” و “ارتباط گوں چاگردءَ” په پهکیں عالم و زانتکاراں هژدری و المی زانت أنت.
رند چه واجهءِ گپاں و چنت دمانءَ استراحت کنگ، آزاتیں تریبون شروع بوت. ماں إے بهرءَ فارغ التحصیل و دربروکاں وتی دل نبشتگ، چمشانک، گپ و تران و شور و صلاحاں پیش کت.
دیدارءِ اولی بهر گوں ظهرءِ نمازءِ وانگءَ آسر بوت. و رند چه ظهرتا عصرءَ په سبارگءِ ورگ و دم کنگءَ گچیں کنگ بوتگ أت. و رند چه عصرءِ نمازءَ هر سالءِ همکلاسیاں جدا جدا مسیتءِ کنڈءَ جم بوت أنت و گوں یکادگرءَ گپ و تران إش کت و چه یکاگرءِ کار و فعالیتاں سهیگ و سرپد بوت أنت.
مولانا قاسمی: خواص و عالماں، چاگردءِ زندگیں دل أنت
دیدارءِ دومی بهر رند چه مغربءِ نمازءَ گوں مفتی محمد قاسمءِ گپاں بنگیج بوت. واجهءَ عالمانی، چاگردءِ زندگیں دل پجاه آرت و پرمائینتی: عالماں ماں هر چاگردے، چوشکه دلءَ أنت که آیانی یک دمانے اوشتگ، چاگردءَ گوں مرگءَ دیم په دیم کنت. دل بایدإنت زندگ و گرم و سروک ببیت تا که جسم هں زندگ ببیت، پمشا عالماں بایدإنت که زندگ اسرو سرحال ببنت تا که چاگردءَ منزلءَ سربکن أنت.
مفتی محمد قاسمءَ وتی گپانی آسرءَ “احتساب”، “په نیکیءَ امر کنگو چه ردیءَ مکن کنگ”، “حقءَ چه باطل پجاه آرگ”،”مردمانی رندگیری و تابعداری نکنگ”،”بروسه خداءِ سرا” و “تقوا و پرهیزگاری”ءَ شش مهمیں و مزنیں صفت زانت که بایدإنت  عالماں آیانءَ وتی وجودءَ بیارأنت.
مفتی قاسمءِ بیاں تا عشاءِ نمازءَ داشت و رند چه نمازءَ شام و استراحتءِ پروگرام أت.
دیوانءِ سئیمی بهر چارشنبهءِ صباح(2 جمادی الثانی)ءَ گوں مولوی عبدالرحیم گمشادزهیءِ اجراءَ که یکے چه دارالعلو زاهدانءِ کوهنیں دربرکان أت بنگیج بوت.
رند چه پاکیں قرانءِ آیاتءِ وانگ گوں مولوی عبدالناصر کبودانیءِ توارءَ، مولوی عبدالغنی بدری دارالعلوم زاهدانءِ معاون آموزشیءَ دانک دات. واجهءَ پرمائینت: عالماں باید چوشکه کوهءَ ببنت و په دینءِ خدمتءَ گلائیش ببنت.
مولوی عبدالغنی بدریءَ نقل چه جهان اسلامءِ شهزانت و مزن پگر علامه ابوالحسن ندویءَ هپت سوجی یادآوری کت. إے سوجاں إے پیماأنت: 1 – عالماں بایدإنت تزکیه و اصلاحءَ پیسرءَ چه وت بنگیج بکن أنت. 2 – رند چه کتاب الله و سنت رسول اللهءِ وانگءَ، اسلافءِ تاریخ و زندالءَ و آیانی زحمتانءَ بوان أنت
3 – هچبرءَ چه جمهورءِ مسلکءَ دور مبنت؛4– نوکیں علومءَ یاد بگرأنت و چه إے علومءَ شر بهر بزورأنت؛
5– استغناإش ببیت؛ 6– وتءَ فارغ التحصیل مزان أنت؛ بلکیں تا عمرءِ آسرءَ وانگءَ رندگیری بکن أنت و وتءَ بے نیاز مزان أنت؛ 7 – ماں دینءِ خدمتءِ راهءَ چه مشکلاں مترس أنت و په هر سکی و سوریءِ برداشت کنگءَ تیار ببنت.
رندءَ مولوی عبدالعزیز، یکے چه جماعت دعوت و تبلیغءِ بزرگاں، ماں وتی کسانیں دانکءَ چه دارالعلوم زاهدانءِ دربروکانی لوٹ إت که چه مردم و چاگردءِ اصلاحءَ نادلگوش مبنت، بلکیں إے کارءَ وتی مزنیں وظیفه بزان أنت.
دیمءَ و پیسر چه شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف حسین پورءَ، مولوی عبدالرحمن رجبی، دارالعلوم زاهدانءِ ورنائیں دربروک یک سرودے، جهان اسلامءِ مشکل و نگیگیں جاورانی بارهءَ گالوار کت.
شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف سین پور: الله تعالیءَ، عالمانی امتءِ الگو قرار داتگ
شیخ الحدیث مولانا حسین پورءَ ماں وتی گپاں ماں دارالعلوم زاهدانءِ دربروکانی دومی دیدارءَ پرمائینتی: الله تعالیءَ، عالمانی امتءِ الگو قرار داتگ. اگاں عالماں گوں نیکیں گپتار و کردارءَ، اسلامءَ بپجارین أنت، گڑا وتی وظیفه إش انجام داتگ، بلئے اگاں عالماں گناه و ردیں کار بکن أنت، گڑا مردماں آیانی سستی و ناهیالیءَ په دینءِ حسابءَ إیرکن أنت و چه دینءَ دور بنت. همے واستا بایدإنت عالماں پیغمبرءِ اخلاق و سنتانءَ وتی وجودءَ بیارأنت.
رند چه شیخ الحدیثءِ گپاں و رند چه عمر خمرءِ سرودءَ، مولوی ثناءالله شهنوازی، نبشتانکے مولانا عبدالعزیزءِ بارهءَ پیش کت. و دیمءَ مفتی قاسمیءَ عالمانی جلسات اصلاحیءِ بارهءَ ماں مسیتاں، راهکار دات و په قرآن و حدیثءِ کلاسانی دایرکنگءَ تاکیدی کت.
ماں بهرے چه دیوانءَ یک صوتی فایلے چه خدامرزی مولانا احمد ناروییءِ گپاں، صبر و استقامتءِ بارهءَ شنگ کنگ بوت و آ واجهءِ یاد و خاطره پدا زندگ بوت.
دیمءَ مفتی عبدالقادر عارفیءَ گرانبهائیں توصیه و سوجانے په عالمانی مسئولیت ماں دینءِ خدمتءَ بیان کت. و رندءَ مولوی عبدالحکیم عثمانیءَ یک کسانیں هالے چه ایرانءِ اهلسنتءِ هالرسانی بنجاه، سنی آنلاینءِ سایتءَ پبش کت و چه سرجمیں عالمانی لوٹ إت که په إے سایتءِ دیمرویءَ همکاری و همکوپگی بکن أنت. رندءَ آزاتیں تریبون شروع بوت که مولوی مجتبی امتی، چه خراسانءِ ورنائیں عالماں یک سرجمیں هالے چه شهرستان خواف، تایباد و تربت جامءِ دینی و قرآنی مکاتبءَ پیش کت. رندءَ هر منطقهءِ عالماں گوں یکادگرءَ مسیتءِ یک کنڈےءَ گوں یک استادے چه دارالعلوم زاهدانءِ استاداں جمع بوت أنت و یک عالمے چه إے دگه عالمانی نیمگءَ وتی منطقهءِ حال و جاورانی پیش کت.
رند چه ظهرءِ نماز و سبارگ ورءَ میهماناں په استراحتءَ وتی  اقامت جاهاں رفت أنت، رند چه عصرءِ نمازءَ دگه دیدارے طبق عالمانی مسئولیت وشغلءَ در نظر گرگ بوتگ أت؛ که جمعه و پنچ وقتءِپیشنمازاں، دینی مدرسه یانی مدرس و استاداں، نبیسوک وندکار، وآزاتیں کار والایاں، هرپاٹے ءَ جدا گوں  مربوطیں استاداں دیدار کت و چه آیانی سوجان إش بهر زرت.
دارالعلوم زاهدانءِ دربروکانی دیدارءِ آخری بهر چارشنبه(2جمادی الثانی 1435همدپ گوں 2اپریل2014)، رند چه مغربءِ نمازءَ  گوں تلاوت آیاتے چه قرآن پاکءَ گوں قاری محمدیوسف موسویءِ توارءَ بنگیج بوت.
شیخ الإسلام مولانا عبدالحمیدءِ دریں گالاں، إے دیوانءِ آخری برنامه إتنت. واجه شیخ الاسلام مولانا عبدالحمیدءَ گرانبهائیں گپ، خدا و پیغمبرءِ دوستیءِ بارهءَ گپ جت و گوں تاکید په دینءِ خدمتءَ و دلگوش کنگ په تقواءَ و عالمانی احترام إیرکنگ په یکادگرءَ، آیانی توصیه کت که اعتدال و میانه رویءِ کشکءِ سرا گام بجن أنت و چه افراط و تفریطءَ دور ببت.
مولانا عبدالحمیدءَ ماں وتی گپانی آسرءَ، ملکءِ سیاسی جاور و تبدیلیانی “امیت وار کنوک” زانت و عالمانی توصیه کت که اهلسنتءِ حقوقءَ چه قانونءِ راهءَ رندگیری بکن أنت و إے بارهءَ گوں راجکماشءَ مکاتبه بکن أنت.
إے دوستانه إیں دیدار گوں شیخ الاسلام مولانا عبدالحمیدءِ دعاءَ و نماز عشاءِ وانگءَ آسر بوت.
گوشگی إنت که ماں دارالعلوم زاهدانءِ دربروکانی دومی دیدارءَ که اولی بر ماں سال 1382ءَ برجم دارگ بوتگ أت، دارالعلوم زاهدانءِ دربروک و فارغ التحصیلان بهرزرتگ أت.

 

 

 


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *