مروچی :شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

زاناں جمهوری کماشی ءِ امێدواراں سرپد انت که ملک چه جاگه ءُ جاورے دار ایت؟

زاناں جمهوری کماشی ءِ امێدواراں سرپد انت که ملک چه جاگه ءُ جاورے دار ایت؟

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ نمازجمعه ءِ دیوان ءَ (۱۸ خرداد ۱۴۰۳/ 7 جون 2024) گۆں اشاره به چاردمی دۆر شه جمهوری کماشی ءِ نام نبیسی ءَ، جمهوری کماش ءِ اختیارانی باروا جست کرت ءُ گوشت ئِے: زاناں آوان که په جمهوری کماشی ءَ نام نبشتگ گت اش کرتگ که توان انت رۆزیگی جاور ءَ جۆڑ کن انت؟ زاناں توان انت برابری ءَ اێر دار انت؟ اگاں نه توان انت گڑا پێسر شه اێشی که منّگ یا نه منّگ به انت اے باروا پکر کن انت.

واجه ءَ ملک ءِ نونێں جاور ءِ باروا تچکاتچک گوشت: ملک ٹوهترێں گپچل ءِ آماچ انت که آ مالی ءُ مالزانشتی گپچل انت. ماں راج‌دپتر ءِ دراجی ءَ ما نه دیستگ که ایران ءِ مردم گۆں چۆشێں مشکلاں دێم په دێم به انت ءُ زر اش چۆش بےارزشت بیت ءُ شه دنیا ءِ بےارزشت ترێں زراں بیت. گۆں اے بازێں ابرمی مڈیاں که استمان آوانی واهند انت ءُ پهکێں دنیا آوانی وازمندگ انت، پچے چۆش به بیت؟! اے ملک شه دنیا ءِ بےجۆڑه ئێں ملکان انت. تیوگێں نادارێں ملکانی زر شه مئے زر ءَ ارزشت اش گێشتر انت. نونێں سرکار ءُ پێسر ءِ سرکاراں هم نه توانتگ که تورم ءَ سات انت، هرچۆن که گچێنکاری ءِ درگت ءَ لبز اش دات ات که په مردمانی رۆزیگی جاور ءِ گهبودی ءَ جهد کن انت، بلێن هچ کارے نه کرت اش. کنگلایی ءُ وت‌کشی ماں ایران ءَ باز بوتگ، وهدے که ناداری ءُ فقر بێت گۆں وت فساد کار ایت. فساد ءِ ٹوهترێں سرچمگ ناداری ءُ بےتقوایی انت.

🔹 جمهوری کماش ءَ را بازێں اختیارے په آزاتی ءُ آمید ءِ اێر دارگ ءَ نێست

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ ایران ءِ استمان ءِ امێت‌داریانی باروا گوشت: کسے که لۆٹ ایت جمهوری کماش بیت، پرێشی پکر ء کرتگ که زاناں توانت کارے کنت؟ یا چۆ پێسریگاں بس لۆٹ ایت وعده دنت ءُ کارے مه کنت؟ ایران ءِ مردماں شه نابرابریاں گلگ دار انت، کسے که لۆٹ ایت چۆشێں گرانێں اگده ءِ را بڈ ءَ کنت، زاناں توانت اے نابرابری ءَ شه مردمانی سر ءَ دور کنت؟ زاناں آوان اختیار دیگ بوتگ انت که کارے کن انت؟

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: آیۆکێں جمهوری کماش بائد زانت که استمان ءِ لۆٹ چے انت. ایران ءِ مردماں درامدانی پدگیر نه انت، اگاں زهرشانی اش کرتگ په مشکلانی واستا بوتگ. مردم آزاتیَ لۆٹ انت، آیۆکێں جمهوری کماش ءَ اے باروا پکر کرتگ که زاناں توانت آزاتی ءُ آمید ءَ اێر دارایت ءُ نابرابریان ءَ دور کنت؟ زاناں جمهوری کماش توانت شه ملک ءِ تهے ءُ ڈن ءِ راج ءُ مذهبانی بودێں ءُ وسی ئێں مردماں کار گیت؟ ماں ایران ءَ شه بودێناں باز کم کار گرگ بیت ءُ گێشتر نابوداں کارگرگ بنت.

واجه ءَ گێش کرت: اگاں من آوانی جاگه ءَ بوتێن آں من هچبر اے اگده ءَ نه منّ ات، پچےکه اے منی کار نه انت، من طلبه ئے آں ءُ منی کار وانێنگ انت. اگاں من پهکێں وس ءُ تۆک ءِ واهند بوتێں آں بلێں مه توان آں وتی اگده ءِ رد ءَ کرد کن آں اگاں تیوگێں دنیا ءَ من ءَ دے انت من آیرا نه منّ آں. اے براساں که په جمهوری کماشی ءَ نام داتگ زاناں توان انت رۆزیگی جاور ءَ جۆڑ کن انت؟ زاناں توان انت برابری ءَ اێر دار انت؟ اگاں نه توان انت گڑا پێش شه آ اگده ءِ زورگ ءَ پد ءَ کش انت.

🔹 مردمانی باور ءِ رد ءَ آوان که نام نبشتگ نه توان انت کارے کن انت

مولانا عبدالحمید درشان کرت: ارمان که مردم ناامێت بوتگ انت ءُ باور دار انت که شه اێشانی دست ءَ کارے نه بیت. پێسر ءِ جمهوری کماشاں نه توانت نابرابریان ءَ دور کن انت، نه توانت اش گچێنکاری ءِ درگت ءِ اۆگامانی رد ءَ کرد کن انت، نه توانت اش شه بودێناں کار گر انت، پچے که کار دگرانی دست ءَ انت ءُ شه جمهوری کماش ءِ دست ءَ کارے نه بیت.

واجه ءَ گێش کرت: منی یات ءَ انت که دوازدمی سرکار ءِ درگت ءَ من ڈن ءِ کارانی وزیر ءِ کر ءَ شت آں ءُ گوشت آں که شما ماں دنیا ءَ180 سفارتخانه دار ات؛ به هل ات ده نپر اهل‌سنت به انت، 170 نپر ء دگه شیعه به انت. آیی گوشت گۆں جمهوری کماش ءَ شۆر کرت اێں ءُ پنچ نپر شه شما هل اێں شما آوانی نام ءَ دےات. ما نامان اش دات بلێں ڈن ءِ کارانی وزیر ءَ گوشت که پهکێں اختیار مئے دست ءَ نه انت، اگه آدگه مه لۆٹ انت ما هچ کارے نه توان اێں کن اێں. ما گوشت کم‌ته‌کم پنچ نپر به هل ات، بلێں آسر ءَ یک نپرے که دێمتر ءَ ات ات، هشت اش گۆں یک دگرے که آیرا هم پد ءَ در اش کرت.

🔹 پێسر ءَ په هرکس ءَ رأی داتگ اێں په ملکی ءُ مذهبی مشکلانی جۆڑ کنگ ءَ په‌دل نه بوتگ

🔹 اگاں نۆکێں جمهوری کماش مه توانت مشکلان ءَ حل کنت گڑا بس گوست ءِ پرام انت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: پێسر ءِ گچێنکاری ءَ ما گوشت که ما په ثواب ءَ رأی نه دےاێں پچےکه ما را مشکل هست، ما په ثواب ءَ نماز وان اێں ءُ رۆچگ گر اێں، ما په کسے رأی دے اێں که مئے مشکلان ءَ حل کنت.

واجه ءَ گێش کرت: پێسر ءَ په هرکس شه اصلاح‌طلب ءُ اصولگرائاں رأی داتگ اێں شه آوان عهد گپتگ اێں بلێں شه آوانی دست ءَ کارے نه بوتگ. گڈسر ءَ که ما رأی دات اصولگرائاں گوشت اے گشت ءَ به ما رأی دےات تاں گند ات ما چۆنَ کن اێں. ملکی مشکلانی باروا هم عهد ءُ لبز اش دات بلێں انگت کارے نه کرت اش، هاسکار مالزانشت ءُ رۆزیگی مشکلانی باروا بےسۆب بوت انت.

مولانا عبدالحمید دلگۆش گور دات: اگاں نۆکێں جمهوری کماش مشکلان ءَ جۆڑ مه کنت گڑا بس گوست ءِ پرام انت. هژدری انت که جمهوری کماش ءَ اختیار به بیت تاں توانت بدلی بیار ایت ءُ مردمانی وشنودی ءَ کٹ ایت. هرکس ملک ءِ کارمستری ءَ دست ءَ گیت تاں وهدے که ملک ءِ زر ءِ ارزشت بر مه گرد ایت استمان وشنود نه بیت. ماں ڈن ءِ سیاستاں بائد ٹگل بێت. اگاں ملک ءِ جاور اے رنگ دێم ءَ برۆت گۆں بازێں سکی ءِ آماچ به اێں. بازێں زبردستێں کارزانتے شه ملک ءَ شتگ انت. ملک انچێں جمهوری کماشے لۆٹ ایت که دگرانی دست ءَ شه ملک ءِ مڈیانی تها زور ایت ءُ ملک ءِ مڈیان ءَ په استمان ءُ ملک ءِ جند ءَ هرچ کنت. اگاں جمهوری کماش مه توانت چۆش کنت گڑا سۆبێں نه بیت.

🔹 سۆگه کن آں سیاسی بندیگان ءَ آجو کن ات

🔹 ماموستا خضرنژاد ءِ پاهو ءِ حکم دوارگ چارگ بیت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈسر ءَ گۆں اشاره به ماموستا محمد خضرنژاد ءِ پاهو ءِ حکم ءَ وتی بژن ءَ درشان کرت ءُ گوشت ئِے: دلبرێجۆکێں هالے ما را رستگ که ماموستا محمد خضرنژاد که شه کردستان ءِ صالح ءُ زبردستێں پاگواجهان انت، پاهو ءِ حکم دیگ بوتگ. ما باز بژنیگ اێں که چۆشێں صالح ءُ زبردستێں پاگواجه ئے پاهو ءِ حکم دیگ بیت. ما را امێت هست که آیی حکم ءِ باروا دوارگێں دلگۆشے بیت. ما ءُ کردستان ءِ مردماں ابید شه جوانی ءَ شه آ پاگواجه ءَ دگه چیزے نه دیستگ.

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: تیوگێں مردماں امێت‌دار انت که پهکێں بندیگێن پاگواجهاں آجو به انت. ما گۆں دلسۆچی ءُ خێرلۆٹی ءَ سۆگه کن اێں که سیاسی بندیگاں آزات به انت، پچےکه آوان په ملک ءِ خێر ءُ سۆب ءَ انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *