مروچی :دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

«آمید ءُ برابری» ایران ءِ تیوگێن راج ءُ مذهبانی کوکار انت

«آمید ءُ برابری» ایران ءِ تیوگێن راج ءُ مذهبانی کوکار انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نماز  جمعه ءِ دیوان ءَ (10 شهریور 1402/1 سپتمبر 2023) «آمید ءُ برابری» ءَ را شه ایران ءِ مردمانی مهمترین لۆٹاں زانت ءُ شه اهل‌سنتانی مذهبی آزاتیاں  ماں اے چلءُچار سال  ءَ سک ا نتقاد کرت.

🔹 په ستک گوش اێں که ماں ایران ءَ بودناکی‌پسندی نه انت

په سنی‌آنلاین ‌ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: یک چیزی که مرۆچی ایران ءِ راج ءُ مذهبان آیرا جار جن انت آمید ءُ برابری انت. راجکماش ءَ همے پنچ‌شمبی ءَ اهل‌سنتانی آزاتیانی باروا گپ جت ات که من آوانی باروا گێشواری کن آں.

مولانا عبدالحمید گوشت: ماں اے چل‌ءُچار سال ءِ دراجی ءَ اهل‌سنتانی لۆٹ آمید بوتگ که ایران ءِ پهکێن راج ءُ مذهبانی حق اێر دارگ بیت. هما حقے که ماں بنیادی کانود ءُ الس‌واجهی ءَ انت، مئے ملک که هم «الس‌واجهی» ءُ هم «اسلامی» انت بائد آمید ءَ اێر ئِے داشتێن که ارمان اێرنگ نه بوتگ.

🔹 چل‌ءُچار سال شه انقلاب ءِ عُمر ءَ گوز ایت، بلێن یک اهل‌سنتێن وزیرے هم ماں سرکار ءَ نه بوتگ

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: چلءُچار سال شه انقلاب ءِ عمر ءَ‌گوز ایت که اے سالاں یک وزیرے هم شه اهل‌سنت ءَ نه بوتگ گۆں اێشی که ماں اهل‌سنت ءَ‌ بودێن مردم باز انت. من په ستک گوش آں که ماں ایران ءَ بودناکی‌پسندی نه بوتگ.

مولانا عبدالحمید درائێنت: ماں اهل‌سنتانی استانانی بنجاهی شهراں چۆ زاهدان ءُ سنندج ءُ دگه شهراں آمید نێست. ماں آ استاناں که اهل‌سنت کم انت، اۆد ءَ اهل‌سنتان هچ کارگرگ نه بےانت. ماں انقلاب ءِ دۆر ءَ هچ اهل‌سنتے ماں سیستانءُبلوچستان ءِ شورای تامین ءَ کارگرگ نه بوتگ، ماں‌حالےکه هپتاد درصد شه اے استان ءِ مردماں بلوچ ءُ اهل‌سنت انت. من اے بن‌گپ ءَ رندگیری کرتگ ءُ گوشتگ که اگه شما ماں اے استاناں آمید ءَ اێر دار ات امنیت ءِ مشکل حل بیت ءُ سرکار ءُ مردمانی میانجین ءَ مهر ءُ محبت جۆڑ بیت.

🔹 اهل‌سنتان ماں تهران ءُ دگه ٹوهێن شهراں گۆں مسیتے نه بوگ ءَ آماچ انت

مولانا عبدالحمید گێش کرت:  راجکماش ءَ اهل‌سنتانی مسیتانی کچءُکساس ءَ بیان کرت ات. یک برے که من تهران ءَ شت آں یک کتابکے شه اهل‌سنتانی مسیتانی کچءُکساس ءَ جۆڑ اش کرت ات. من گوشت شما هلکانی مسیتان مرتَگ ءُ اد ءَ هۆر کرتگ. راست انت که ماں هلکاں و لهتے شهراں مسیت هست، بلێن مئے گپ مسیتے نه بوگ ماں ٹوهێن شهران انت ءُ شما مۆکل نه داتگ که اۆدے اهل‌سنتاں مسیت بند انت. تهران که ملک ءِ بنجاه انت ءُ شه ڈنے اهل‌سنتێن ملکاں مهمان کاینت اۆد ءَ مسیتے نێست که نماز بوان انت، لهتے نمازجاه هست، بلێن آ هم گۆں مشکلاں آماچ انت.

واجه ءَ گوشت اگه ماں تهران ءَ اهل‌سنتاں مسیت دیگ بوتێن انت شمے سۆب ءُ عزت ءِ سببَ بوت. مرۆچی اهل‌سنتاں په نماز ءِ وانگ ءَ ماں تهران ءَ مشکل دار انت، ماں‌حالےکه نماز په هچ‌کس ءَ ضرر نه دار ایت. نیویورک ءِ شهر ءِ شهردار ءَ جار جتگ که مسلمانانَ توان انت په آزاتی آذان دےانت ءُ نماز بوان انت ءُ ما به اے چیز ءَ پهر کن اێں. روس ءَ که ما شت اێں اۆد ءِ سرکار ءِ جهگیراں گوشت که ما به همێشی رستگ اێں که دگه دین ءُ مذهبانی کارانی تها دخالت کن اێں.

🔹 دین ءُ مذهب ءَ دولتی مه کن ات

مولانا عبدالحمید کچءُکساسانی باروا که راجکماش ءَ اهل‌سنتانی دینی وانگجاهانی آزاتیانی باروا دات ات گوشت ئِے: اے باروا پێسر ءَ مشکلاتے بوتگ که سرکار ءَ لۆٹ اتگ اهل‌سنتانی وانگجاه شیعه ئانی دست ءَ بےانت که اهل‌سنتاں آیرا سک اێر جت ءُ اے باروا هم بازێن سکیان اش سگ ات ءُ بازێنی بندیگ بوت انت. بازێن وانگجاهے که اے کانود ءَ را منّ ات اش یا تعطیل بوت انت یا مردمانی مێل آوانی نێمگ ءَ سست بوت. بازێن مسیتے هم همےرنگ بوت انت، ما ادا چشێن مشکلے نه دار اێں بلێن دگه جاهاں که مسیتانی پێشنماز ءَ سرکار ءَ گچێن کرتگ، مردماں آ مسیت ءَ را یله داتگ.

واجه ءَ درشان کرت: ما گوشتگ که انصاف نه انت که مئے مذهبی کاراں شیعه ئانی دست ءَ بےانت، همارنگ که انصاف نه انت که شیعه ئانی کاران اهل‌سنتانی دست ءَ بےانت. هر مذهب ءِ کاراں بائد هماوانی جندے دست ءَ بےانت. ما گوست ءَ کوکار کرتگ که دین ءُ مذهب ءَ سرکاری مه کن ات، ما په هچ ملک ءِ اێشرا پسندَ نه کن اێں که مذهب ءُ دین ءَ سرکاری کنت.

🔹 بائد اهل‌سنتانَ آزاتی داتێن ات ءُ آوانی مسیت ءُ نمازجاهان امنیتی مه کرتێن ات

🔹 هچ حکومتے حق نه دار ایت په مردمانی عبادت ءَ مزاحمت جۆڑ کنت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: مئے لۆٹ همێش ات که ماں جمهوری اسلامی ءَ آزاتی بوتێں که اے په جمهوری ءُ آیی سرۆکاں که پاگواجه انت، وشنامی ءِ سبب بوت. شما بائد اهل‌سنتان آزاتی داتێں ءُ آوانی مسیت ءُ نمازجاهان امنیتی مه کرتێن ات. گوستگێن پێشامداں که حجابے باروا بوت انت، گۆں بےحجابی ء لگ ات ات، اهل‎سنتانی نمازجاهان سر ءَ هم بێڑ اش کرت. من گوشت دو بێڑ ات که بیگ انت، یکے جنێنانی باروا که من گوشت بائد حجابے باروا تدبیر بیت ءُ جنێنانی سر ءَ سکی مه بیت، په هچ واکے روا نه انت که جنێنے را گیت ءُ کش دنت ءُ ماشینے تها دۆر دنت. نماز ءِ باروا هم من گوشت که نمازجاهانی دروازگان بند مه کن ات، نماز الله ءِ عبادت انت اسلام ءَ هم امر نه کرتگ که شه عبادت ءَ دێمداری بیت، بلکه اسلام ءَ امر کرتگ که شما شه هچ دینے ءِ عبادت ءَ دێمداری مه کن ات.

🔹 سێزدمی سرکار ءَ هم اهل‌سنتانی باروا وتی عهدانی سر ءَ عمل نه کرتگ

🔹 مئے مهمترین لۆٹاں ملکی مسائل انت

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: ما سێزدمی سرکار ءِ سر ءَ نقد دار اێں که مئے مردماں په وتی خێر ءُ سۆب ءَ رأی دات، بلێن اے سرکار ءَ به هچ کجام شه وتی گچێنکاری ءِ دۆرے عهدانی سر ءَ عمل نه کرت. گوشت ئِے شه اهل‌سنتاں استاندار ءُ وزیر ءِ کمککار ءُ سفیر گچێن کن آں، بلێن اێرنگ ئِے نه کرت. اهل‌سنتاں شمے براس ءُ همے ملک ءِ واهند ءُ همے ملک ءِ مردم انت، شما بائد اهل‌سنتانَ امێتوار کرتێن

مولانا عبدالحمید گوشت: من دۆ نیادے که گۆں راجکماش ءَ داشتگ گوشتگ آں که مئے اۆلی لۆٹ ملکی انت که پهکێن استمان ءِ لۆٹ انت ءُ پد ءَ اهل‌سنت ءُ دگه راجانی مشکل انت. ارمان که اهل‌سنتانی مشکلانی سبب لهتے نانبشتگێن سیاست انت. اے که ما گوش اێں اهل‌سنتێن کارمستراں باز کم انت ءُ ماں سلاهبندێن واکاں ءُ آمیدگس ءُ سرکار ءِ کابینه ءَ نه انت، اے پهکانی سبب هما نانبشتگێن سیاست انت. ما که اے بن‌گپ ءَ رندگیری کرتگ سرپد بوتگێن که اهل‌سنتانی کار گرگ سرکارانی دست ءَ نه انت، شه دگه جائے که الله زانت کجا انت.

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: نون مئے مهمترێں ءُ گێشترێں لۆٹاں ملکی انت. ما اهل‌سنت ءُ شیعه ئانی میانجین ءَ دگری نه زان اێں. ما گۆں هر گپے که جێڑه جۆڑ کنت چپ اێں ءُ سۆگه کن اێں که شه چشێن هبراں پهرێز بیت. آمید ءُ آزاتی باز هژدری انت ءُ په حکومت کنگ ءَ بائد دل پراه بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *