مروچی :یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲
مولانا عبدالحمید:

اے پاهوئاں اسلام ءُ میان‌استمانی کانودانی بگیر ءَ انت؛ پاهو مه کن ات

اے پاهوئاں اسلام ءُ میان‌استمانی کانودانی بگیر ءَ انت؛ پاهو مه کن ات

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (15 اردیبهشت 1402/  5 مے 2023) بژن وارت که ماں اے هپتگ ءَ 20 بلوچ ماں ملک ءِ بندیجاهاں پاهو دیگ بوتگ انت. واجه ءَ اے کار ءَ را اسلام ءُ میان‌استمانی کانودانی بگیر ءَ زانت ءُ آیی بند کنگ ءَ لۆٹۆک بوت.

په سنی آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گوشت: اے رۆچان هال رس ایت که گێش شه بیست بلوچ ءَ په نشه باپاری ءِ بھتام ءَ پاهو اش داتگ. ما بهمانگ اێں که یک هپتگے تها اِنکه باز نپر که جن ءُ زهگے واهند انت، پاهو دیگ بےانت. کے آوانی زهگانی سرپرستی ءَ کنت؟ زاناں حکومتاں یتیم ءُ بےسرپرستێن جنێنانی باروا اگده ئِے نه دار انت؟ آوان که پاهو دیگ بوتگ انت پس ءُ ماس ءُ لۆگمان و سیاد دار انت؛ چنکه آوان دلسیاه بوتگ انت.

واجه ءَ درائێنت: شما اگه واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سیرت ءَ چار ات نه گند ات که یک اسیرے را کش ایت. تیوگێن پاهوئاں واجه رسول الله ءِ زمانگ ءَ شه دستانی لنککاں هم کمتر انت.

🔹مگه په استان ءِ مردماں کار چۆڑ ءُ کرتگ که نون آوانَ پاهو دےات؟!

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ خطیب ءَ گوشت: ما بلوچستان ءَ زند گوازێن اێں که باز زبهر انت ءُ کٹءُکار هم نێست. مگه سرکار ءُ حکومت ءَ اِدا کارجاه اڈ کرتگ یا کان ءُ دریاب ءَ په مردمانی کارمرز ءَ تیار کرتگ؟ حکومت ءَ ماں کجام بهر ءَ کار جۆڑ کرتگ که نون مردمانَ پاهو دنت؟ مردم بےکار انت. مگه نه زان ات که بازێنے شه مردماں شه گشنگی ءَ اے کارے پد ءَ انت؟ ما انچێنانَ درستَ کن اێں که په پنصدهزار ءُ یک میلیون تومن ءَ اے کارے پد ءَ شتگ انت ءُ کشگ بوتگ انت. سیستان ءُ بلوچستان ءِ ورنا باز انت، بلێن بےکار انت ءُ ناوانندگ انت. مگه شما پراوانی وانگ ءَ کارے کرتگ؟

واجه ءَ گێش کرت: شمے ازم بس پاهو انت. اے ازمے نه انت. پاهو ءِ کانود ءُ بازێن کانودے که پارلمان ءَ هم منّتگ واجه رسول الله ءُ مهتر علی ءُ میان‌استمانی کانودانی بگیر ءَ انت. یک مشکلے که شه انقلاب ءِ اول ءَ هست همێش انت که کانودان تاں نون ٹگل نه وارتگ. اے کانودانَ مردمانی مجگ ءَ نزآورتگ، شه الله ءِ نێمگ ءَ و نه انت، انسان ءِ مجگ رد کنت. اے کانوداں باید بدل بےانت.

🔹کسے که وتی استمان ءَ کش ایت چۆن آیی سر ءَ برۆسه بیت؟

مولانا عبدالحمید درشان کرت: واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ زمانگ ءَ صحابه ئان گوشت آ بَنڈانَ که مسلمانانی رازانَ گۆں دشمنان پاشان کن انت ءُ آوانَ مسلمانانی بگیر ءَ شۆرێن انت، کشگ بےانت. واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ درائێنت: اگاں من آوان کش آں دنیا ءِ مردمَ گوش انت محمد – صلی‌الله‌علیه‌وسلم-  وتی استمان ءَ کش ایت، چۆن آیی سر ءَ برۆسه کن اێں؟! واجه رسول الله نه لۆٹ ات که آ بنڈان که چنکه گشت لۆٹت اش واجه ءَ کش انت ءُ آیرا جادو اش کرت، کشیت اش. درگوزگ ءُ رحم همێش انت.

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: ما گۆں دلے جهلانکی ءَ گوش اێں که اے پاهوئانی دێم ءَ گر ات، پچےکه اے په استمان ءُ ملک ءَ چَٹی دار انت. پچے دنیا بگوش ایت که ایران پاهو ءِ گێشتری کچءُکساس ءَ دار ایت. کجام سرکار وتی استمان ءَ کش ایت؟! اے شمے استمان انت ءُ اێشانی کشگ روا نه انت. آوانَ که انتقادَ کن انت بندیگ مه کن ات، به هل ات هبر دےانت.

🔹گێشتری ظلم ءَ را به ملک ءَ ءُ مزن‌رهشۆن ءَ هماوان کرتگ که شه انتقاد ءَ دێمداری اش کرتگ

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: ٹوهترێن ظلم ءَ را به ملک ءَ ءُ مزن‌رهشۆن ءَ هماوان کرتگ که شه انتقاد ءَ دێمداری اش کرتگ. ماں دنیا ءَ هچ کس شه واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ برزتر نه انت؛ شه آ واجه ءَ هم انتقاد بوتگ. صحیح ئێں حدیثے تها هست که وهدے که آ واجه ءَ خیراتان بهر کرت یکے را چیزے نه دات ئِے. یکے شه صحابه ئاں سے گشت گوشت که پچے آیرا نه دات ات؟ واجه ءَ آیرا سرپد کرت که پچے نه داتگ ئِے. همےپێم یک برے یهودی ءِ که شه واجه ءَ وامے لۆٹ ات ترندی کرت. صحابه بدگیر بوت انت، بلێن واجه ءَ گوشت به هل ات ئِے حقے لۆٹ ایت. امر کرت که گێشتر شه حقے دیگ بیت.

واجه ءَ گوشت: نه بائد ماں دنیا ءَ کسے خط قرمز بیت. انتقاد پائدگ دار ایت ءُ راه ءَ پچ کنت. اگاں کسے را مه هل ات که شه من که شمے پێش نماز آں انتقاد کنت. گڑا منی حقے تها ٹوهترێن ظلم ءَ را کرتگ ات. تاں وهدےکه شه من انتقاد مه بیت من نه توان آں وتی کارانی ردی ءَ ودی کن آں ءُ وت ءَ جوان بکن آں. شما مزن‌سسائانَ نه هشت که گۆں ملکے ٹوهێناں نیاد کن انت ءُ گپ جن انت. اے هم به مزن‌رهشۆن ءُ هم کارمسترانی سۆب ءَ انت که مردم گپ جن انت ءُ انتقاد کن انت.

🔹بندیگ کنگ ءُ کشتنَ نه توانت شمے مشکل ءَ جۆڑ کنت؛ تۆجیل تهنا ترانکاری ءُ هبرانی گۆش دارگ انت

مولانا عبدالحمید گێش کرت: آ کس ءَ که الله پاک ءَ یا استمان ءُ کانود ءَ پهکێن چیزان آیی دست ءَ داتگ، نه بائد هاسێن پاٹی ءِ آیرا گرۆپ کن انت. هرکسے که اگده ءِ دار ایت بائد پهکێن مردم آیرا گند انت ءُ گپءُ تران کن انت. من پکا بێسه دار آں که بندیگ کنگ ءُ کشگ تۆجیل نه انت ءُ مشکل جۆڑ نه بنت، بلکه تۆجیل ترانکاری ءُ انتقادانی گۆش دارگ انت.

🔹ملکی زر ءِ سرێن پرشتگ ءُ ملک پوره بن‌بست ءَ رستگ

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: مرۆچی ملک گۆں ٹوهێن مشکل ءُ بن‌بستے دێم‌په‌دێم انت. سلاهبندێن واکاں ءُ کارمنداں گشنگ انت. پهکێن پاٹیاں ناوشنود انت که زرے ارزشت کم بوتگ. زر ءِ سرێن پرشتگ. شما را وار ات ات که اے مشکل ءَ چۆڑ کن ات بلێن نه توانت ات بندشانَ زور ات. جوهری انرژی ءَ چنکه ارزشتَ داشت که ایران ءِ جاور اے رنگ بیت؟ شما مردمانی گپان گۆش نه کرت، بائد مه هشتێن ات ملکے جاور اینکس خراب بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *