مروچی :چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

مذهبی دیدانک ءَ هم نه توانتگ ماں ایران ءَ برابری بیار ایت

مذهبی دیدانک ءَ هم نه توانتگ ماں ایران ءَ برابری بیار ایت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۲۶ اسفند ۱۴۰۱/17 مارس 2023)، تهے ءُ ڈنے سیاستانی گٹ بیگ ءِ سبب ءَ را مذهبی دیدانکاں ماں گوستگێن چلءُچار سالاں ءَ زانت.

🔹الله پاک مردمانی سزا دیگ ءُ ظلم ءَ سگت نه کنت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید مردمانی سزا دیگ ءُ کشگ ءَ را گران‌ترێن گناه زانت ءُ گوشت ئِے: گران‌ترێن گناهے که الله آیرا سگت نه کنت دگرانی سر ءَ ظلم کنگ انت که شه شرک ءُ کفر ءَ هم بدتر انت. واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم چنکس وتی کاسدان سۆگه کرتگ که «شه مظلوم ءِ دعا ءُ آه ءَ ترس ات» پچےکه مظلوم ءِ کوکار مردمے گس ءَ سۆچ ایت ءُ آیی سرنبشت ءَ تباه کنت. بازێن فساد ءُ گناهے هست ءُ شرک شه گردان بدتر انت، انگت سگت بےانت، بلێن ظلم دگرانی سر ءَ هچ سگت نه بیت.

🔹تنک دیدانکێن کارمستر مردمان گۆں سکیان آماچ کنت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گۆں ارمان شه تنکێن دیدانکاں ماں ملک ءِ راه برگ ءَ، درشان کرت: شه ملک ءِ 44 سالانی رێسءُپرێس ءَ معلوم بیت که دیدانک ءُ چارگ باز هژدری انت. تنکێن دیدانک مشکل جۆڑ کنت. الله پاک ءِ دید پراه انت که دنیا ءَ راه بارت ءُ گۆں مزنێن دید ءَ پهکان چار ایت. الله پهکان رۆزی دنت، حتا هما که الله ءِ بدگوشی ءَ کنت ءُ په الله ءَ شریک گیت، یا هچ الله ءَ نه من ایت، الله همایرا هم رۆزی دنت. لهتے وخت ءَ ما هم بهمانگ بےاێں که پچے الله آوان نه جنت، بلێن الله حکیم ءُ زانتکار انت، آوانَ وار دنت. اگاں الله ظالم ءُ مخالف ءَ نه جنت پرێشی انت که بلکێن توبه کنت ءُ شه وتی کردار ءَ پشۆمان بیت.

واجه ءَ تچکاتچک گوشت: الله ءِ تب ءُ رهبند ءَ گچێن کن اێں. تنکێن دیدانک ماں لۆگمان ءَ هم مشکل جۆڑ کنت. اگاں جائے کارمسترے ءِ دیدانک تنک بیت مردم گۆں سکیان آماچ بےانت. پراه دلی الله ءِ رحمت انت.

🔹تیوگێن کوکار ءُ زهرشانیانی سبب مذهبی دیدانک انت

مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به مذهبی دیدانکاں ماں ملک ءَ گوشت: چیزے که ما مئے ملک ءَ پێش آت همێش ات که دیدانکاں مذهبی بوت انت. مذهب یک بهرے شه دین ءَ انت. دین باز پراه انت، بلێن مذهب ءِ سیمسر باز تنک انت. پمێشا کارمسترانی دیدانک هم تنک انت. اگاں مرۆچی اهل‌سنت، شیعه ءُ دگه مذهب ءُ گێشتری مردمانی کوکار چست بوتگ انت، پهکانی سبب همے چیز انت.

واجه ءَ درائێنت: اهل‌سنتان گلگ دار انت که 43 سال انت گۆں نابرابریان آماچ انت. اهل‌سنتانی وسیاں ماں استاں ءُ ملک ءِ مزنێن کاراں کارگرگ نه بنت. ملک ءِ دۆمی ٹوهێن آباتی اهل‌سنت انت، اهل‌سنت جست کن انت که مئے جاگه ماں ملک ءِ راه برگ ءُ سلاهبندێن واکاں ءُ عدلیه ءَ کجا انت؟

🔹شیعه ئانی وسیاں هم گۆں نابرابریان آماچ انت

مولانا عبدالحمید گوشت: مئے درێن شیعه ئان هم شه نابرابریان گلگ دار انت ءُ گوش انت که آوان که باز مذهبی نه انت، بلێن لائک ءُ وسی ئێں مردم انت، دلگۆش نه بےانت، هرکس که مذهبی بیت هرچۆن هم که لائک ءُ وسی مه بیت کار گرگ بیت. هچ‌بر راج ءُ مذهبانی میانجین ءَ برابری نه بوتگ.

واجه ءَ گێش کرت: اے جوانێن گپے که ایران ءِ استمان سنگل سهرے. اے ٹوهێن استمان چۆ سنگل سهر ءَ شه وڑوڑێن رنگاں جۆڑ بوتگ که مذهبی دیدانک ءَ نه توانتگ آوانی میانجین ءَ برابری بیار ایت. اے مشکلان که نون ماں مئے ملک ءَ جۆڑ بوتگ انت، پهکانی سبب همے مذهبی دیدانک انت.

🔹سلاه‌بند ءُ امنیتی دیدانک ملک ءَ ملش/ لُکُٹ کنت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: ما په بازێن راجکماشے گۆں اے شرط ءَ رأی/ ووٹ دات که مئے استان امنیتی مه بیت. ماں تیوگێن ملک ءَ همے دیدانک هست ءُ کاران هم دُرێن سلاهبندانَ دیگ بےانت. ما گۆں سلاه‌بنداں مخالف نه اێں، ما آوانی دۆزواه اێں، بلێن اے دیدانک ملک ءَ لکٹ کنت ءُ دێمروی ءِ دێم ءَ گیت.

واجه ءَ سکّ سۆگه کرت: حکومت ءِ دیدانک بائد پراه بیت، نه بائد مذهبی بیت که چشێن دیدانکے پرۆش وارت. پچےکه یک راج ءُ مذهبے نه توانت ملک ءَ راه بارت.

🔹مذهبی دیدانک سبب بوتگ تاں ملک ءِ زر اے کساس بےارزشت بیت

مولانا عبدالحمید تچکاتچک گوشت: وهدےکه دیدانک پراه بیت، سکی ءُ گرءُهلاں زورگ بےانت، گڑا مردماں هم سێر بےانت ءُ زر ءِ ارزشت باز بیت. اے زر ءَ زمانے ارزشت داشتگ، تاں اۆد ءَ که مئے یات ءَ انت هپت ریال یک دلار بوتگ. بلێن مرۆچی مذهبی دیدانک سبب بوتگ که اے زر اێنکس بےارزشت بیت. اے دیدانک به اسلام ءَ نقصان رسێن ایت. واجه‌کار ءُ کارمستر ءُ مزن‌سسا ءِ پاگواجهاں بائد اے باروا چارگے درگێج انت ءُ مشکلان جۆڑ کن انت.

🔹گهترێن راه پرێشی که ملک شه اے گٹ ءَ رک ایت، اێش که مردمانی لۆٹاں منگ بےانت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈسر ءَ په مردمانی لۆٹانی منگ ءَ سک سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: منی دیدانک اێش انت که اگاں جێڑهاں په جوانی جۆڑ بےانت ءُ مردمانی لۆٹاں منگ بےانت، گڑا ملک شه اے گٹ ءَ رک ایت ءُ گهترێن راه هم همێش انت. امێتوار اێں اگاں اے رنگ بیت استمان هم درگوز کنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *