مروچی :سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

ماں «اسلام سیاسی ءَ» دین شه سیاست ءَ پدگیری کنت، بلێن ماں«سیاست اسلامی ءَ» سیاست شه دین ءَ

ماں «اسلام سیاسی ءَ» دین شه سیاست ءَ پدگیری کنت، بلێن ماں«سیاست اسلامی ءَ» سیاست شه دین ءَ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۵ اسفند ۱۴۰۱/ 24 فبروری 2023) «اسلام سیاسی» ءُ «سیاست اسلامی» ءِ دگری ءَ ٹک درشان کرت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید درائێنت: شه قدیم ءَ دو دیدانک ماں اسلام ءَ بوتگ. من لۆٹ آں مردم آوانی باروا گێشتر زان انت. یک دیدانکے «اسلام سیاسی» ءُ آدگه «سیاست اسلامی» انت. اسلام سیاسی ءِ بزانت اێش انت که دین اسلام سیاسی دینے. ما گوش اێں بائد دین ماں اے دنیا ءُ آدگه دنیا ءَ ما را سۆبێن کنت. بلێن اسلام سیاسی همێش انت که دین شه سیاست ءَ پدگیری کنت که هرچی سیاست بگوش ایت، دین هما انت، اے اسلام سیاسی انت.

واجه ءَ گوشت: ماں انقلاب ءِ اول ءَ یکے شه تهران ءِ آدێنگ ءِ اماماں گوشت ات ما بائد ماں اسلام ءِ چارچوب ءُ سیمسر ءَ کردار بکن اێں ءُ شه آیی در مه به اێں. بلێن ایران ءِ پێسرے مزن رهشۆن ءَ گوشت که هرچی سیاست بلۆٹ ایت، اسلام هما انت. اے هما دیدانکے که اسلام باید شه سیاست ءَ پدگیری کنت.

🔹ماں سیاست اسلامی ءَ حاکم ءَ مردم گچێن کن انت، نه الله

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ «سیاست اسلامی» ءِ باروا ٹک گوشت: دۆمی دیدانک که مئے دیدانک انت، سیاست اسلامی انت. سیاست اسلامی همێش انت که سیاست بائد شه دین ءَ پدگیری کنت ءُ نبائد شه دین ءِ سیمسر ءَ در بیت. آ چیزاں که دین ءَ مکن کرتگ سیاست نه توانت آوان آزات کنت، اے دیدانکے بزانت اێش انت که دین سیاسی نه انت، بلکه سیاست دینی انت ءُ بائد شه دین ءَ پدگیری کنت. آ چیزاں که دین ءَ حرام کرتگ اولی‌الامر نه توانت حلالش کنت.

🔹ماں مئے دیدانک ءَ انسانی حقاں باز هژدری انت

مولانا عبدالحمید تچکاتچک گوشت: ماں اے دیدانک ءَ که من آیی دگریان گوشت، وهدے میاریگ جست‌کنۆکے کر ءَ رئوت حرمت ءُ احترام دار ایت ءُ جست‌کنۆک نه توانت آیرا بےشرپی کنت یا شه آیی په زۆر استه گیت. آمیدگس ءِ قاضیاں وت‌مستر انت ءُ هچ کسے پدگیر نه انت، بس حقے پدگیر انت. قاضی ءَ اولی‌الامر گچێن کنت، بلێن قاضی شه اولی‌الامر ءَ پدگیری نه کنت، بلکه شه حق ءُ آمید ءَ پدگیری کنت. همارنگ که قاضی شریح مهتر علی ءَ په آمیدگس ءَ لۆٹ ات، وهدےکه مهتر علی امیرالمۆمنین ات ءُ آیی توانت قاضی ءَ شه کار ءَ در کنت، بلێن په یک یهودی ءِ جێڑه ءَ آمیدگس ءَ شت. ماں نونێن حكومتاں چشێن آزاتی نێست.

🔹مئے دل په درد بیت وهدے که مردم نه توان انت نان ءُ گۆشت گر انت

مولانا عبدالحمید گۆں انتقاد شه ملک ءِ رۆزیگی جاور ءَ، آیرا «تهے ءُ ڈنے بےپکارێن سیاستانی» آسرات زانت ءُ گوشت ئِے: مرۆچی ایران ءِ استمان گۆں بازێں سکیاں آماچ انت. گرانی ءُ تورم ءَ سرێن ءَ را پرۆشتگ. ڈالر 52 هزار تومان ءَ رستگ، مردمانی هنتکان تباه بوتگ انت، کسےکه چیزے را بها کرتگ نه توانت دوارگ آیرا گیت، پهکێن مردماں گۆں مشکلاں آماچ انت، سرکارے نۆکران هم وتی جن ءُ زهگانی هرچَے دێم ءَ منتگ انت.

  واجه ءَ گوشت: گۆں دلسۆچی ءَ گوش آں که پچے چشێن دارا ءُ هزگارێں ملکے چۆ کهنێن ایران ءَ که مدام خزانگ ئِے پر بوتگ انت، اقتصاد ئِے اێرنگ بیت؟ اے مشکلانی رۆتگ رۆزیگی نه انت، بلکه ملکاری انت. وهدے که تهے ءُ ڈنے ملکاریاں برابر نه انت ءُ گۆں بازێں ملکاں جێڑه دار اێں گڑا برورد همێش بیت. ما شمے دۆزواه اێں، شمے دشمن نه اێں، ما په مردماں دل په درد اێں که نان ءُ گۆشتے گرگے وس ءَ هم نه دار انت. مئے زر ءِ ارزشت رۆچ په رۆچ کمتر بیت ءُ الله زانت که آسرات ئِے چۆں بیت.

واجه ءَ درشان کرت: تهے ملکاریانی بےپکاری سبب بوتگ انت تاں مردماں زهرشانی کن انت. اگاں ملکاریاں جۆڑ بےانت گڑا پهکێن رۆزیگی مشکلاں هم جۆڑ بےانت.

🔹🔹انقلاب ءِ بن‌هشت اێرکنۆک ءَ گوشتگ اگاں نه توان ات مردمانی هزمت ءَ کن انت کار ءَ یله دےات

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گێش کرت: ملکے ساتگ گۆں پراهێن دیدانک ءَ بیت. تاں وهدے که استمان ءِ دێم ءَ وتی پێسرے ردیان نه منتگ ات، دێمروی جۆڑ نه بیت. پێسرے مزن‌رهشۆن ءَ کارمستران گوشت ات که «اگاں نه توان ات مردمانی هزمت ءَ کن ات به هل ات دگرے هزمت کنت.» اێشی بدل ءَ که مردمان بندیگ کن ات به هل ات گپ جن انت که بارێن چے ءَ گوش انت. دۆزواه ءُ نگدکنۆکانی گپان گۆش دار ات.

🔹مه هل ات ايران ءِ استمان په ناداری ءِ سبب ءَ گۆں فساد ءَ آماچ بیت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: ماں تیوگێں دنیا ءَ ملکی سۆباں شه دگه ملک ءُ استمانانی سۆباں دێمتر انت. کارمستراں هم بائد اے ملک ءُ استمان ءِ سۆبان شه دگرانی سۆباں دێمتر زان انت ءُ مه هل انت استمان شه شدیگی ءَ مر انت ءُ شه ناداری ءَ گۆں فساد ءَ آماچ بےانت، پچےکه ناداری فساد کار ایت. مه هل ات که شمے استمان پنڈگ کنت یا دزی کنت.

🔹🔹

🔹نزیک به 17 گونڈل ماں زاهدان ءِ هۆنێن جمعه ءَ کشگ بوتگ انت/ نه منّ اێں که گوش ات یک واکے رد کرتگ

واجه ءَ گێش کرت: شه چار نێمگ ءَ ماں نمازجاه ءَ آسکاری بوت ءُ مردماں نمازجاه ءِ تها ءُ دروازگانی دپ ءَ جنگ بوت انت. نزیک به صد نپر شهید ءُ سێصد نپر مئے کچ ءُ کساسانی رد ءَ ٹپی بوتگ انت که هشتاد نپر انگت دُرا نه بوتگ انت. یکے شه بانۆکان په نام زربی‌بی اسماعیل‌زهی که هما پێشامد ءَ ٹپی بوت ات چنکه رۆچ پێسر ءَ بێران بوت.

واجه ءَ درشان کرت: گوش انت که یک نپرے رد کرتگ. ما اێشرا نه منّ اێں. یک نپر یک یا دو نپر ءَ کش ایت، بلێن کسے که اێنکس ءَ کش ایت شه جاے حکم ئِے گپتگ ءُ کنۆک هم باز بوتگ انت. ما را امێت ات که کنۆکان همے نمازجاه ءِ دێم ءَ پاهو دیگ بےانت. مهتر علی ءُ اهل‌بیتانی عدالت همێش انت. اگاں اے چیز زبر دَرا بیت، اے مردم درگوز کنۆکێں مردم انت. واجه ءَ دێمتر ءَ گوشت: په ما ملکی سۆباں شه هر چیزی هژدری انت. شما ملکی مشکلان جۆڑ کن ات تاں مردماں زهرشانی مه کن انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *