مروچی :جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

ملک ءِ راه برگ بائد کاربلدێن سیاست‌زانتانی دست ءَ بیت

ملک ءِ راه برگ بائد کاربلدێن سیاست‌زانتانی دست ءَ بیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ آدێنگ ءِ نماز ءِ دیوان ءَ (۲۱ بهمن ۱۴۰۱/ 10 فبروری 2023) شه اێشی که  ملک ءِ سیاسی اگدهاں «نظامیانی» دست ءَ انت، انتقاد کرت ءُ سک سۆگه ئِے کرت که سیاست‌زانت ءُ کاربلداں ملک ءَ  راه بر انت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گۆں انتقاد شه اێشی که انقلاب ءِ کارمسترانی دیدانکاں رۆچ په رۆچ گونڈترَ بیت گوشت ئِے: ماں 57 ءِ انقلاب ءَ که نون آیی سالرۆچ انت، آ زمانگ ءِ مردماں دیست که مردم گۆں چه واهشت ءُ وشالی ءُ اُمێتے په انقلاب ءِ سۆبێن بیگ ءَ جهد اش کرت. پهکێن پاٹیاں شه وڑوڑێن راج ءُ مذهباں په امێتے گۆں انقلاب ءَ هوار بوت انت.

واجه ءَ گوشت ما هرچی شه انقلاب ءِ اول ءَ که آ درگت ءَ دیدانکاں گهتر ات انت، دورتر به اێں اێشی بدل ءَ که تجربه ءُ آزمود کٹ اێں ءُ گهتر به اێں، مشکل ءُ سکیاں گێشتر بوتگ انت. بازێنے شه آوان که انقلاب ءِ اول ءَ هوار بوتگ انت، کم کم یا جتا بوتگ انت یا ما آوانَ جتا کرتگ ءُ آوانَ وار نه داتگ اێں.

🔹جنێناں درجه دو ئێں نندۆک بوت انت ءُ اهل‌سنتاں درجه سےئێں

مولانا عبدالحمید دێمتر ءَ ٹکاٹک گوشت: تاں سالاں رۆزیگی مشکلاں اے رنگ نه ات انت، بلێن هرچی دێما شت اێں رۆزیگی مشکلاں گێشتر بوت انت. من مدام ڈاه داتگ که دیدانکانَ گونڈ مه کن ات، بلکه پراه اش کن ات. به هل ات هر پاٹی ءِ ماں حکومت ءَ بهر زور ایت، پهکانَ امێتوار کن ات، بلێن هرچی شه انقلاب ءِ عُمر ءَ گوست تجربه ءِ کٹگے بدل ءَ دیدانکاں گونڈتر بوت انت.

واجه ءَ شه نابرابریاں گلگ کرت ءُ گوشت ئِے: ارمان که نابرابریان باز باز بوتگ انت. جنێناں راستی که درجه یکێن نندۆک نه بوتگ انت، بلکه درجه دو ئێں نندۆک بوت انت. اهل‌سنت ءُ دگه راج ءُ مذهباں گۆں بازێن نابرابریاں آماچ بوت انت. ما اهل‌سنت زان اێں که اے درگت ءَ گۆں چۆنێن سکیاں آماچ بوتگ اێں، مدام جار جتگ اێں که درجه دو ئێں نندۆک بوتێن اێں هم زبر ات، بلێن درجه سےاێں نندۆک اێں. کارمسترانَ گوشت اهل‌سنت درجه یکێن نندۆک انت، بلێن گواچن ءَ اێرنگ نه ات، ما نه وزیرے داشتگ ءُ نه استاندارے.

🔹ما اصلاح‌طلبانی زمانگ ءَ هم جنێنانی حقانی لۆٹۆک بوت اێں

مولانا عبدالحمید درشان کرت: جنێنان هم همے ملک ءِ نندۆک انت ءُ نندۆکی حق دار انت. جنێنانی حقاں انگت دلگۆش نه بوتگ انت. اے منی گپاں نونێن گپ نه انت، بلکه من پێسر ءَ هم گپ جتگ آں. اصلاح‌طلبانی زمانگ ءَ هم جنێنانی حقان جار جتگ آں ءُ آوانی باروا ترانکاری کرتگ آں. اے نابرابریاں اسلام ءِ خلاف ءَ انت. وختے حکومت اسلامی انت بائد برابری بیت ءُ پهکانی حقاں برابر دیگ بےانت.

🔹په ما ملکی مسائل باز هژدری انت/ ما ایران ءِ استمان ءِ سربرزی ءُ عزت ءَ لۆٹ اێں

واجه ءَ گوشت ما نه لۆٹ اێں راجی ءُ مذهبی مسائلانی باروا باز گپ کن اێں. په ما ملکی مسائل باز هژدری انت، پچےکه تیوگێں استمان ءِ مسائل انت. پهکێن ایرانیاں ایران ءِ جاهمنند انت ءُ پهکان براس ءُ گُهار انت. ما پهکێن راجی ءُ مذهبی اقلیتاں یکے اێں ءُ من مدام گوشتگ که ما شیعه ءُ سنی نه دار اێں، کارمستران په شیعه ءُ سنی ءِ جێڑهاں تکانسر مه بےانت. ایران ءِ مردماں یکےانت، پهکاں ایران ءِ نندۆک انت ءُ وتی برابرێں نندۆکی حقانَ لۆٹ انت.

🔹ملک ءَ بائد سیاست‌زانتاں راه بر انت نه سلاه‌بندێن واکاں

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: نون ملک سلاه‌بندێن واکانی دست ءَ انت. ما سلاه‌بندێن واکان دۆست دار اێں، آوان مئے زهگ انت، بلێن آوانی اگده دێمپانی شه ملک ءِ سیمسران ءُ ملک ءِ امنیت انت. سیاست‌زانتاں بائد ملک ءَ راه بر انت. آوان که ماں ملکاری ءَ کاربلد انت ءُ اے باروا بودشت ءُ وس دار انت بائد ملک ءَ راه بر انت.

🔹په ملک ءِ سیمسر ءُ جێڑهاں تکانسر مه به ات؛ په ملک ءِ مشکلاں تۆجیلے درگێج ات

شیخ‌الاسلام ءَ درائێنت: ملک ءِ گێشتری مردماں هر لۆٹے که دار انت بائد آوانی لۆٹ منّگ بیت. اے چیز گۆں ترانکاری ءَ جۆڑ بےانت. ما پهکان ایرانی ءُ یک لۆگمان ءِ مردم اێں. مئے سۆب ءُ چٹی یکے. گۆں ترانکاری ءَ توان اێں راستێن راه ءَ درگێج اێں که اے جنێن ءُ مردێن ءُ گێشتری مردمانی لۆٹ انت.

واجه ءَ گوشت: ملک ءِ مشکلانَ گۆں سرءُسۆج شه مردماں جۆڑ کن اێں. ان‌شاءالله رۆشنائێن آیۆکے دێما دار اێں، په دگه چیزاں تکانسر مه به ات. په ملک ءِ سیمسر ءُ راجی ءُ مذهبی جێڑهاں هم تکانسر مه به ات. الله پاک اے جێڑهان گۆں وتی مزنی ءَ جۆڑ کنت. ما را امێت هست که آیۆک ءَ جوانێن گپ بشکن اێن.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *