مروچی :یکشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۲
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

تیوگێں اسلامی پاٹیاں اے چیزے سرا تپاک دار انت که شه اهل‌بیتانی سیرت ءَ پدگیری کن اێں

تیوگێں اسلامی پاٹیاں اے چیزے سرا تپاک دار انت که شه اهل‌بیتانی سیرت ءَ پدگیری کن اێں

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نمازے دیوان ءَ (14 مرداد 1401/ 7 اگوست 2022) درشان ئِے کرت:

سجهێں مسلماناں اهل‌بیتانَ دۆست دار انت. اهل‌سنتاں وتی فقه ءِ رد ءَ په هچ‌کس ءَ گێش شه سے رۆچ ءَ سوگَ نه کن انت ءُ به سالمرک ءُ هپتم ءُ چلم ءَ باور نه دار انت. هماپێم که په واجه رسول الله ءُ خلفای راشدین ءُ هچ واجه‌کارے سالمرک ءَ سوگَ نه کن انت ءُ سیاهێں پچ گورا نه کن انت؛ اے آوانی فقه ءِ رد ءَ انت، البت اێشی بزانت اے نه انت که آوان شه اے پێشامد ءَ دلگران ءُ دلسیاه نه انت، بلکه آوان شه اهل‌بیتانی سیرت ءَ پدگیریَ کن انت.

واجه ءَ گێش کرت: سجهێں مسلماناں اێشی سر ءَ تپاک دار انت که باید شه اهل‌بیتانی سیرت ءَ پدگیری کن اێں. آ چیز که سببَ بیت الله ءُ اهل‌بیتان ماں دنیا ءُ آخرت ءَ وشنود بےانت اێش انت که مسلمانان شه الله ءِ حکمان ءُ آ واجه‌کارانی سیرت ءَ پدگیری کن انت. نبائد تهنا الله ءُ پیامبر ءُ اهل‌بیتانی محبت ءَ جار جن اێں، بلکه شه آوانی حکم ءُ سیرت ءَ هم پدگیری کن اێں.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ گوشت: هماپێم که اهل‌بیتاں یکویی ءَ را کمار کرتگ، گهتر انت که تیوگێں مسلماناں هم اے بابت ءَ شه آوان پدگیری کن انت. همدگر ءِ عزت ءُ مقدساتانی حرمت ءَ سات انت ءُ همدگرے باورانی بےشرپی ءَ مه کن انت. دشمنان مدام جهدَ کن انت تاں مسلمانان گۆں وت جنگ ءُ مێڑ کن انت پچےکه آوان شه اے جاور ءَ سۆبَ بر انت. مسلمانان بائد وتی دشمن ءَ پجاه بیار انت.

🔹 شه مسلمانانی یکویی ءُ براسی ءِ زلورتاں اێش انت که همدگرے مذهبی دیوانانَ سگّ انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانی دێمتر ءَ مسلمانانَ سۆگه کرت که همدگرے مذهبی دیوانانَ سگ انت ءُ گوشت ئِے: من ماں پێسرے جمعه نماز ءِ دیوان ءَ هم گوشت که مئے شیعه ئێں براسانی سۆگ ءِ دیوانانی امنیت ماں دنیا ءِ کنڈ کنڈ ءَ ساتگ بیت تاں آوان توان انت وتی مذهبی دیوانانَ ماں محرم ءِ ماه ءَ وتی باور ءُ مذهبے رد ءَ برجم دار انت.

واجه ءَ درّائێنت: شه یکویی ءُ براسی ءِ زلورتاں اێش انت که مسلمانان همدگر ءَ سگّ انت ءُ اسلامی پاٹیاں په وتی مذهبی دیوانانی برجم دارگ ءَ آزات بےانت. اگاں مسلماناں همدگر ءَ سگّ انت آوانی یکویی گێشترَ بیت ءُ دلش هم نزیکَ بےانت.

🔹 عاشورا ءِ رۆچگ، پد شه رمضان ءِ رۆچگ ءَ گێشترین ثواب ءَ دار ایت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ په عاشورا ءِ رۆچگ ءَ سۆگه کرت ءُ درشان ئِے کرت: عاشورا ءِ رۆچ ءَ رۆچگ گر ات. اسلام ءِ اول ءَ ءُ دێم شه اێشی که مبارکێں رمضان ءِ رۆچگ فرض بیت، عاشورا ءِ رۆچگ فرض بوتگ، بلێں پد شه اێشی که رمضان ءِ رۆچگ فرض بوت، آیی فرض زورگ بوت ءُ بس مستحب انت. عاشورا ءِ رۆچ ءِ رۆچگ پد شه رمضان ءِ رۆچگ ءَ گێشترین مزّ ءُ ثواب ءَ دار ایت.

🔹 لۆگ‌واجه ءُ گس‌بانک په همدگر ءَ الله ءِ رحمت انت

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈی بهر ءَ لۆگ‌واجه ءُ گس‌بانکانَ په همدگرے حقانی کمار کنگ ءَ سۆگه کرت و گوشت ئِے: لۆگ‌واجه ءُ گس‌بانک الله ءِ رحمت انت، بائد همدگر ءَ سگّ انت. وهدےکه لۆگ‌واجه ءُ گس‌بانکاں وتی حرمت ءَ سات انت ءُ همدگرے حقانَ کمار کن انت ءُ گۆں همدگر ءَ مهر ءُ محبت کن انت، اے مهر ءُ حرمت ءِ ساتگ ءُ حقانی کمار کنگ به آوانی زهگانَ رس ایت ءُ چاگرد شه اێشی سۆبَ بارت.

واجه ءَ گێش کرت: پرێشی که زندگی براهدار بیت بائد انت که لۆگ‌واجه ءُ گس‌بانکاں همدگر ءَ سگّ انت ءُ مهر ءُ محبت کن انت. واجه رسول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ ماں حجةالوداع (گڈی حج) ءَ مردێنانَ گوشت که منی سۆگه ءَ جنێنانی بارو ءَ منّ ات ءُ گۆں آوان په شری ءُ جوانی رفتار کن ات.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گێش  کرت: هچ‌کس نبائد لۆگ‌واجه ءُ گس‌بانکانی زندگی ءِ تها دخالت کنت. پس ءُ ماس، براس ءُ گهاراں «لۆگ‌واجه ءُ گس‌بانکانَ» په آوانی جند ءَ به هل انت ءُ آوانی زندگی ءِ تها دخالت مه کن انت. اے خیر ءُ برکت ءُ الله ءِ رحمتے سببَ بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *