مروچی : 29 آذر , 1400
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

ملکے خیر ءُ مصلحت همێش اِنت که آزاد شهر ءِ امام جمعه ئے بن‌گپ هلاس بیت

ملکے خیر ءُ مصلحت همێش اِنت که آزاد شهر ءِ امام جمعه ئے بن‌گپ هلاس بیت

🔹 عزل ءُ محاکمه ئے پاترپ پد شه عذر لۆٹی ءَ شر نه انت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (26 آذر 1400/ 17 دسمبر 2021) گۆں اشاره به هبر ءُ حواشی ئے که مولانا محمدحسین گرگیج بارو ءَ جۆڑ بوتگ درشان ئِے کرت: پێسرے جمعه ءَ مولانا محمدحسین گرگیج ماں آزادشهر ءِ جمعه ءِ دیوان ءَ هبرے دات ات که سبب بوت مشکلات ءُ حواشی ئے جۆڑ بیت. من اے بارو ءَ گۆں مولانا ءَ هبر داتگ ءُ چهرگ ءَ آیی گمان نه کرتگ که لهتے مردم آ هبر ءَ توهین زان انت. پد شه زهرشانی ءُ نگداں آ واجه ءَ عذر لۆٹ ات.

واجه ءَ گێش کرت: مولانا گرگیج ٹکاٹک گوشتگ که اهانت به اهل بیتاں آیی مراد نه بوتگ ءُ ما را هم بێسه است که آیی چشێن مول ءُ مرادے نه داشتگ، پچےکه اهل بیت تیوگێں مسلمانانی انت ءُ مولانا ئے عذرلۆٹی شه شیعه ۆ سنیاں بوتگ. وهدے که آ واجه ءَ دیست لهتێنے آیی هبران ءَ توهین زانتگ، گۆں اێشی زانت ءَ که اهل بیت رضی‌الله‌عنهم شه تیوگێں مسلمانانی مقدساتان انت هم شه شیعه ءُ هم شه سنیان عذر ئِے لۆٹ ات. ما صحابه ءُ اهل بیتان ءَ دۆست دار اێں، پچےکه آ واجه‌کاران رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سیاد ءُ ارادتمند انت.

مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به اێشی که «مولانا گرگیج ءِ مول ءُ مراد اهانت نه بوتگ» ٹکاٹک گوشت ئِے: وهدےکه آ واجه ئے مراد توهین نه بوتگ، بلێں انگت عذر ئِے لۆٹ ات، باید اے بن‌گپ هلاس بوتێں ءُ مئے ملک ءِ خێر هم همێش انت که اے بن‎گپ هلاس بیت. منی لۆٹ شه درّێں ذمه‌وار ۆ شیعه ءُ سنیانی پاگواجهاں اێش انت که اے بن‌گپ ءَ هلاس کن انت، عزل ءُ محاکمه ئے پاترپ وهدے زبر ات که آ شه وتی هبر ءَ جهل مه یهتێں ءُ عذر ئِے مه لۆٹێں.

واجه ءَ گوشت: مولانا محمدحسین گرگیج اهل‌سنتانی نیام ءَ نامءُتواری ئێں مردمے که تیوگێں مردم آیرا دۆست دار انت. اگاں پێسر ءَ نگدے هم داشتگ ئِے پله‌مرزی هم کرتگ ئِے ءُ مدام شه مردمان لۆٹ اتگ ئِے که ماں گچێنکاریاں بهر زور انت. آیی یکّویی پرۆشان ءَ انچێں ترندێں هبر داتگ که برے ما آوان ءَ صلاح نه زانتگ. مولانا گرگیج آوان ءَ که لۆٹ اتگ اش سنی ءُ شیعیانی نیام ءَ اختلاف پرێن انت ءُ حکومت ءِ مخالفان ءَ گۆں ترندێں هبران یات کرتگ. مولانا ئے گوست ۆ نێکیان ءَ هم گند ات، تهنا آیی گوست ءِ نگدان ءَ مه گند ات، بلکه آیی پله‌مرزیان ءَ هم سێل کن ات.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ شیعه ءُ سنیانی پاگواجهان ءَ سۆگه کرت ءُ گوشت ئِے: منی سۆگه هم به سنی ءُ هم به شیعیانی پاگواجهاں اێش انت که حرمتان ءَ سات ات، اهل‌بێتانی بارو ءَ که شیعه ءُ سنیانی نیام ءَ هوار انت ءُ صحابه که شه اهل‌سنتانی مقدساتان انت، آوانی بارو ءَ هبرے گوشگ مه بیت که توهین‌آمیز زانگ بیت، باید پهکاں شیوار بےانت تاں دشمن ءَ وارے مه رس ایت.

🔸 تپاک گۆں اۆپار، درگوز کنگ، هوارێں چیزانی ساتگ ءُ پلگار شه توهین ءَ جۆڑ بیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به یکّویی ئے ارزشت ءَ گوشت ئِے: مسلمانانی تپاک ءُ اسلامی مذاهبانی نزیکی په ما باز هژدری انت ءُ ارزشت دار ایت. شاید ما کارے کرت مه کن اێں بلێں پهکان ءَ په یکّویی ءَ سۆگه ءَ کن اێں. هر وڑێں ناتپاکی ابید شه ضرر ءَ هچ سۆبے نه دار ایت.

واجه ءَ گێش کرت: ناتپاکی ماں اسلامی ملکاں سبب بوتگ که بازێں مشکلے جۆڑ بیت که آیی پدرّێں درور سوریه ءُ یمن ءُ عراق انت. په ناتپاکی ئے سبب ءَ لهتێں ملکاں پنجاه سال ءُ لهتێن ءَ صد سال پَدروی کرتگ. ماں اے ملکاں مردماں شه گشنگی ءَ مر انت، هماپێم که صد سال پێسر ءَ شه گشنگی ءَ مرتگ انت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ سکّ سۆگه کرت: شیعه ءُ سنی ءِ تپاک که مدام یکجا زند اش گوازێنتگ، چیزے که ما پهکاں آیی لۆٹۆک اێں. اسلامی امت باید یکے بےانت ءُ گواچنی ئێں تپاک تهنا گۆں اۆپار ءُ درگوز کنگ ءَ جۆڑ بیت.

واجه ءَ گوشت: ماں ایران ءَ په اهل‌سنتاں بازێں مشکلے جۆڑ بوتگ که لهتێں تروندێں شیعه یان به اهل‌سنتانی مقدساتان توهین کرتگ، ما انتقاد ءُ زهرشانی کرتگ، بلێں وهدےکه آوان عذر لۆٹ اتگ ما درگوز کرتگ برے اگاں آوان عذر نه لۆٹ اتگ ما اۆپار کرتگ تاں یکویی مه پرش ایت، ما بس اصلاحے لۆٹۆک اێں.

مولانا عبدالحمید درشان کرت: یکویی په حکومت ءِ مزناں هم باز هژدری انت. مزن رهشۆن ءَ مدام سۆگه کرتگ که شیعه ءُ سنی باید هوارێں چیزان ءَ سات انت. تپاک، بزاں هوارێں چیزانی ساتگ ءُ شه مقدساتانی توهین ءَ پلگار کنگ.

واجه ءَ وتی هبرانی گڈسر ءَ گوشت: بی‌بی فاطمه رضی‌الله‌عنها ءُ رسول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سرجمێں خانداناں په ما الگو انت ءُ ما باید آوانی راها بر اێں. اے واجه‌کارانی وفاتانی رۆچاں احتیاط کن اێں تاں به کسے توهین مه بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *