مروچی : 22 آذر , 1400
مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به ایران ءِ جوهری ترانکاریانی نۆکێں دور ءَ:

ایرانی ترانکاراں ماں وین ءِ جوهری ترانکاریاں شه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سیرت ءَ پدگیری کن اَنت

ایرانی ترانکاراں ماں وین ءِ جوهری ترانکاریاں شه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سیرت ءَ پدگیری کن اَنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نمازے دیوان ءَ (19 آذر 1400/ 10 دسمبر 2021) گۆں اشاره به ایران ءِ جوهری ترانکاریانی نۆکێں دور ءَ ماں وین ءَ، اے ترانکاریان ءَ په هر دو پاٹی ءَ وارے زانت ءُ ایرانی ترانکاران ءَ په پدگیری شه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سیرت ءَ سۆگه ئِےکرت.

سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءِ ردءَ مولانا عبدالحمید ماں اے دیوان ءَ گۆں اشاره به مردمانی رۆزیگی مشکلان درشان کرت: ایران ءِ مردماں شه معیشت ءِ بابت ءَ گۆں سکّیاں آماچ انت. یک نێمگی، ظالمانه ۆ بےانصافی ئێں بندشاں سبب بوتگ انت که ایران ءِ درّێں مردماں باز سکّی کشّ انت. زندگی په مردمان باز سکّ بوتگ.

زاهدان ءِ جمعه ءِ خطیب ءَ گۆں اشاره به ترانکاریانی نۆکێں دور ءَ ایران ءُ میان استمانی زۆرآورانی نیام ءَ درشان ئِے کرت: ایرانی پاٹیان ءَ سۆگه ءَ کن آں که شه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ سیرت ءَ په جوانی پدگیری کن انت، صلح حدیبیه ءُ واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءِ تیوگێں زندگی په ما درس ءُ رهشۆنی انت.

واجه ءَ گێش کرت: ماں ترانکاریاں جهد بیت که برورد په دو ئێں پاٹیاں بُرد ـ بُرد بیت، اگاں قرار اِنت چیزے دے اێں باید آیی بدل ءَ چیزے گر اێں. اے ٹک ماں میان استمانی کانودان منتگێں رهبندے ءُ واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سیرت هم اێشر ءَ منّ ایت.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی امێتواری ءَ درشان کرت که نونێں ترانکاریاں پرۆش مه ور انت ۆ گوشت ئِے: اے گشتے ترانکاریاں په دوئێں پاٹیاں وارے. وهدےکه مزن رهشۆن ءَ فتوا داتگ که جوهری سلاحے جۆڑ کنگ حرام اِنت نباید اے سکّیاں ایرانے مردمانی سر ءَ به یهتێن انت، همے فتوا په دنیا ءِ مردمانی سرپد کنگ ءَ بس ات، بلێں انگت ایران ءِ استمان گۆں سکّیان آماچ اِنت ءُ دنیا ءِ زۆرآوراں نیمۆن ءَ کن انت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ درشان کرت: امێتوار اێں جوهری ترانکاریاں جوانێں آسراتے داشته بَےانت ءُ ظالمانه ئێں بندشاں ءُ ایران ءِ استمان ءِ چنکه ساله ئێں رنجاں هلاس بَےانت. الله تعالی آفت ءُ آسمانی ءُ زمینی ئێں بندشان ءَ دور کنت.

🔸اگاں ایران ءِ سیزدمی دولت مه توانت اهل‌سنتانی مشکلان ءَ دور کنت، ٹوهێں ناامێتی ئے جۆڑَ بیت

زاهدان ءِ جمعه ئے امام ءَ گۆں اشاره به اهل‌سنتانی مشکلاں ءُ تبعیض ءُ نابرابریاں ماں دولتی کارانی دیگ ءَ، ٹکاٹک گوشت: تبعیض ءُ نابرابری ایران ءِ اهل‌سنتانی هوارێں درد انت. 43 سال اِنت که اهل‌سنتاں گۆں تبعیض ءَ آماچ انت ءُ شه آوانی وسیاں ماں ملک ءُ استانانی ٹوهێں منصباں کار گرگ نه بوتگ.

واجه ءَ گێش کرت ما امێتوار اێں آیت‌الله رئیسی ایران ءِ راجکماش اے اهل‌سنتانی گڑتی ءَ دور کنت. ایران ءِ اهل‌سنت شه ملک ءِ اصلی ئێں جهمنندان انت که په ملک ءِ سیمسرانی ساتگ ءَ هون اش داتگ ءُ ماں ایران ءُ عراق ءِ هشت سال جنگ ءَ وتی جان ءَ ندر اش کرتگ. ایران ءِ اهل‌سنتاں به ایران ءُ اسلام ءَ پهر ءُ شأن ءَ کن انت ءُ اێشر ءَ وتی حقَ زانت انت که اے مشکل اش حل بیت.

واجه شیخ‌الاسلام وتی هبرانی گڈسر ءَ به «حاجی بجار سهراب‌زهی»، یکے شه زاهدان ءُ خواش شهرے کماشانی وفات ءَ اشاره کرت ءُ په آ خدابیامرز دعای مغفرت کرت ءُ شه الله ءَ پرایی برزێں درجه لۆٹۆک بوت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *