مروچی : ۵ مرداد , ۱۴۰۰
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ٹوهێن عیدنمازے دیوانا:

ذمه‌واران خوزستانءِ مردمانِ دادا رس‌اَنت ۆ پراوان المی‌ئێں پکرے کن‌اَنت

ذمه‌واران خوزستانءِ مردمانِ دادا رس‌اَنت ۆ پراوان المی‌ئێں پکرے کن‌اَنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید په خوزستانءِ مردمانِ مشکلانِ حل کنگءَ سکّ سۆگه کرت ۆ شه ذمه‌وارانِ لۆٹ اِت که خوزستانیانِ توارا بُشکِن‌اَنت ۆ آوانِ آپے مشکلءَ حل کن‌اَنت.

همےپێم واجهءَ په سُهلءَ ۆ عدالتءِ اجراءَ ماں اۆگانستانءَ سکّ سۆگه کرت.

په زاهدانِ اهل‌سنتءِ جمعه ئے پیشنمازءِ کارگسءِ هال‌رسانی ئے بنجاهے سرهالءَ، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید پد شه ٹوهێن ائیدءِ نمازءَ (30 تیر 1400/ 4 جولای 2021) گۆں اشاره به خوزستانءِ مردمانِ زهرشانیءَ په بےآپی ئے باروا، درشانِ کرت: خوزستانءِ مردم که شه همے اێرانءِ مردمان اَنت ۆ ماں نپتی ۆ پرآپێں استانءِ زندَ گوازێن اَنت، بلێن تُنّگ اَنت ۆ آپ نه‌دارنت. ذمه‌واران تاں نون په آ مردمان آپءِ مشکلءَ کارے نه کرتگ درحالےکه آپ شه مردمے ائولی‌ئێں نیازان اِنت.

مولانا عبدالحمید گێش کرت: ذمه‌وارانءَ بازێن وارے بوتگ بلێن انگت نه‌توانتگ‌اِش گۆں جوانێں رهبندءِ په آ مردمانْ آپءَ بر اَنت، پمێشا مرۆچی خوزستانءِ مردمانِ توار چست بوتگ ۆ زهرشانیءَ کن اَنت. ما پهکان آ درّێں مردمانِ توار ۆ زهرشانیانءَ سرپدءَ بَےاێں ۆ آوانِ توار به اێرانءِ گِرد مردم ۆ همےپێم به ذمه‌واران رستگ.

واجهءَ ذمه‌وار ۆ خوزستانءِ مردمانَ گوشت: منی سۆگه به ذمه‌واران اێش اِنت که خوزستان ۆ اهوازِ مردمانِ توارا بُشکن اَنت ۆ پراوان پکرءِ زوراَنت، پچےکه آوانِ لۆٹ برحقێں لۆٹءِ. شه دگه نێمگءَ به خوزستانِ درّێں مردمانْ سۆگهءَ کنین که وتی اشکامءَ سات اَنت، پچےکه توار اِش مُچّانِ گوشءَ رستگ.

واجه شیخ‌الاسلامءَ گێش کرت: همےپێم شه نۆکێن دۆلتءَ لۆٹ‌اێں که آپے رسێنگءَ به خوزستانِ استانءِ کُنڈکُنڈءَ وتی کاران لڑءِ اولءَ به‌هِلّ ایت. پچےکه بے آپءَ زندگیءَ نه‌بیت، پمێشا نباید آیی باروا نادلگوشی ۆ سستی بیت.

واجهءَ وتی اۆمێتواریءَ را درشان کرت که آیت‌الله رئیسی ۆ نۆکێن دولت به خوزستانءِ مردمانِ مشکلان رسیدگی کن‌اَنت ۆ به آوانِ توارءَ جوانێں پسه‌ئے دَےاَنت.

اۆگانستانءِ مردمان په عدالت ۆ حقءِ اجرا کنگءَ توافق کن‌اَنت

زاهدانِ جمعه ئے اماما ماں دگه بهرے شه وتی هبران به اۆگانستانءِ سُهلءَ پد شه درآمدێں واکان در بیگءَ اشاره کرت ۆ گوشتِ: مئے دعا اێش اِنت که اۆگانءِ استمان به سهل ۆ تاهیر ۆ امنیتءَ رس اَنت ۆ اے وهدے بیت که مردم گۆں وت سهل ۆ توافق کن‌اَنت.

مولانا عبدالحمید دێم ۆ درا گوشت: بازێنءِ شه اۆگانستانءِ استمانءَ اسلامی شریعتءِ اجراءَ لۆٹ اَنت ۆ اے باز جوانێں چیزءِ؛ اسلامی شریعت چیزءِ نێست که کسے شه آیی ترس ایت، اۆگانستانءِ استمان مسلمان اَنت ۆ به دینءَ باور دارنت.

واجهءَ په عدالت ۆ حقءِ اجراءِ سرے توافقءَ سکّ سۆگه کرت ۆ گێشِ کرت: مگه چه مشکلءِ هست که اۆگانستانءِ مردم شه دولت ۆ استمان ۆ طالبان، گرد په عدالت ۆ حقءِ اجرا کنگءَ توافق کن اَنت ۆ امنیت ماں ملک ءَ بیت. اۆگانستان به امنیتءَ نیاز داریت تاں اے ملت وتی ملکءَ جۆڑ کن اَنت ۆ گۆں دنیاءَ پایدگدارێں رهوت داشتگ بَےاَنت ۆ ملکءِ داشته بےانت که پهرۆشأن ۆ امنیتءِ سبب بیت.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گێش کرت: من پێسرءَ ماں یک گپءِ گوشت که هر اسلامی حکومتءِ وهدے سۆبمندَ بیت که شه پیامبر ۆ خلفای راشدینانِ سیرتءَ گامگێج کنت؛ اگه شه قرآن ۆ حضرت رسول صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ۆ خلفای راشدین ۆ اهل‌بیت رضی‌الله‌عنهم انِ بستارءَ کارمرز بیت، المی تیوگێن مردم شه مسلمان ۆ بےدین ۆ حتی دنیائے ادگه مردم راضیءَ بےانت. باید شه حضرت رسول صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ۆ واجه‌ئێن صحابه‌ئانْ گامگیج بیت که چۆن وتی مخالفان ءَ سگّ اِت‌اِش.

واجهءَ گێش کرت: من مدام گوشتگ که آ شخصیتءِ را منّین که گۆں مخالفان ننداِیت ۆ آوانِ جوانێں ۆ راستێن هبرانءَ منّ ایت. اگاں سگّگ ۆ بستار باز بیت به رحمتءَ بدلَ بیت. مولانا عبدالحمید گۆں سُهلے واهگءَ ماں اۆگانستانءَ درشان کرت: دعا کن اێں الله اۆگانستانءِ باندات‌دێمءَ که گۆں ما هم‌سیمسر اَنت، رۆشن کنت. هردوئێں پاٹی که ماں جنگءَ کشگَ بےانت شه یک استمانءِ اَنت ۆ هردو کلمۀ اسلامءَ وان اَنت. ما اۆمێت‌وار اێں هردو سهل کن‌اَنت ۆ په عدالتءِ اجراءَ ۆ فسادءِ دێمگریءَ توافق کن‌اَنت.

واجهءَ گوشت: اسلام په وش‌تبی ۆ امانتداری ۆ عهدانِ پوره کنگءَ سکّ سۆگه کرتگ. البت اێرنگ مه‌بیت که کسءِ لۆٹ ایت گۆں اسلامءِ نامءَ وتی هبرءَ پچیت ۆ شه اسلامءِ نامءَ بدکارمرز کنت. اگاں هما چیزے که پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ۆ خلفای راشدین رضی‌الله‌عنهم ۆ شریعتءَ گوشتگ، کنگ بیت، پهکان راضیءَ بےانت.

زاهدان جمعه ئے اماما وتی هبرانِ گڈی‌سرا سکّ سۆگه کرت که دنیائے مردم په گواچنی‌ئێں اسلامءِ گندگءَ تُنّگ اَنت. اگاں الله پاکے پرمانان ۆ حضرت رسول صلّی‌الله‌علیه‌وسلّمءِ راهشۆنیان اجرا بےانت، گڑا مخلوک هم راضیءَ بےانت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.