مروچی :دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
واجه مولانا عبدالحمید ماں گپ ۆ تران گوں سنی‌آنلاین ءَ:

دینی وانگجاهان سرا آ وڑ چارۆگند کنگ بیت که آیان وتواجهی ۆ آزاتی پوره ساتگ بیت

دینی وانگجاهان سرا آ وڑ چارۆگند کنگ بیت که آیان وتواجهی ۆ آزاتی پوره ساتگ بیت

سنی‌آنلاین| همے زوتا سیستان ۆ بلوچستانے اهل‌سنتانِ دینی وانگجاهانِ سرمستران پد شه اێشی که گوں وت نیادِ اش کرت ۆ دیوانے برجمِ اش داشت، گوں آیت‌الله محامی، مزن رهشۆنے جهگیر ماں استان ءَ هم گند ۆ نندِ اش کرت. اے بن‌گپے باروا ۆ دینی وانگجاهان سرمستران نیادے باروا گۆں آیت‌الله محامی، گوں شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، سیستان ؤ بلۆچستانِ شورا هماهنگیِ دینی وانگجاهانی اگده‌دارا گلگدارے کرتگ اێں.

🔸شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گوں مئے هالکار ءَ گوشت: دینی وانگجاه ۆ مذهبی کاران وتواجهی مدام شه اهل‌سنتے پاگواجه یانِ مهم اێں گڑتیان بوتگ. پمێشا دینی وانگجاهان سرمستران اول گوں وت نیاد کرت ۆ پدا گوں آیت‌الله محامی گند ۆ نندِ اش کرت.

مولانا عبدالحمید گێش کرت: دینی وانگجاهانِ سرمسترانِ گند ۆ نند گوں آیت‌الله محامی که یک دۆستانه اێں گند ۆ نندے ات، اهل‌سنتانِ پاگواجه یان وتی گڑتیانَ درشان کرت که هر چۆن بنیادی کانودے دوازدمی اصلے رد ءَ دگه مذهبان وتی وانێنگ ءِ باروا آزات اَنت، بلێن پرێشان اَنت که نبادا دینی وانگجاهان آزاتی ساتگ مه بیت ۆ مذهبی کاران تها دخالت بیت.

دارالعلوم زاهدان سرمسترا درشان کرت: ماں اے گند ۆ نند ءَ پاگواجه ۆ دینی وانگجاهانِ سرمستران تأکید کرت که هچ کارگسے اهل‌سنتانِ مذهبی کاران تها دخالت مه کنت ۆ اهل‌سنتانِ مذهبی آزاتیان ماں هر جاوری ساتگ به‌یَنت.

واجه ءَ گیش کرت: همےپێم اهل‌سنتانِ دینی وانگجاهان سرمستران اے ٹِکّے سرا تأکید کرت که اهل‌سنتانِ پاگواجه یان، برابری‌لۆٹ اَنت ۆ اهل‌سنتانِ وانگجاه و مسیتان تاں انون نه تهنا هچ ضرری په ملک ۆ حکومت ءَ نداشتگ، بلکه مدام په برابری، مردمان نزّیکی، یکویی، امنیت ۆ ملکے سۆبمندیان جهدِ اش کرتگ، طورے که اهل‌سنتانِ وانگجاهان په ملکے امنیت ۆ یکویی ءَ بازێن اثرے داشتگ اَنت.

سیستان ؤ بلۆچستانِ شورا هماهنگیِ دینی وانگجاهانی اگده‌دارا درشان کرت: ماں آ دیوان ءَ اے هبر هم گوشگ بوت که دینی وانگجاهان سرے چارۆگند کنگ مشکلے نداریت ما به حکومت ءَ اے حقا دےاێں که مئے وانگجاهانِ سرا چارۆگند کنگ بیت تاں دلجمع بیت که ماں اے وانگجاهان هچ جهدے حکومتے سوبمندیان هلاپ ءَ نه بیت ۆ اے وانگجاهان هاس بنیادی کانود ۆ مذهبی آزاتیان رد ءَ جهدَ کن انت.

مولانا عبدالحمید درشان کرت: دینی وانگجاهان سرمستران ماں اے دیوان ءَ تأکید کرت که ما آ رهبندان ءَ که ماں شورای مدیریت و برنامه‌ریزی ئے اساسنامه ئے تها آتگ اَنت، نه منّ اێں، بلێن اگه هما پێسرے وڑ ءَ شه مزن رهشۆنے جهگیرے نێمگ ءَ چارۆگند کنگ بیت گڑا ما منّ اێں.

🔸 واجه ءَ دێمتر ءَ به آیت‌الله محامی هبران ماں آ دیوان ءَ اشاره کرت ۆ گوشتِ: آیت‌الله محامی ماں آ دیوان ءَ هم گوشت که ما دینی وانگجاهانِ وتواجهی ءَ ساتێن ۆ اے باروا شمے وڑ ءَ منّ اێں که دینی وانگجاهانِ وتواجهی ساتگ بیت ۆ اے باروا هچ دخالتے مه بیت.

مولانا عبدالحمید تاکید کرت: اهل‌سنتان پاگواجه یان ۆ دینی وانگجاهان سرمسترانَ منّ اَنت که هما کساس ءَ چارۆگند کنگ بیت که پێسر ءَ هر دو پاٹی یان منّتگ که دینی وانگجاهان پراستی وتی وتواجهی ۆ قانونی آزاتیانَ داشته به‌ینت.

دارالعلوم زاهدان سرمستر ءَ وتی هبرانِ دێمتر ءَ گوں اێشی که ماں آ دیوان ءَ «هر دو پاٹی یان شه همدگرے هبران وشنود ات اَنت» درشانِ کرت: دیوانے گڈسر ءَ آیت‌الله محامی دلجمی دات که مۆکلَ نه دنت ماں مذهبی آزاتیان ۆ دینی وانگجاهانِ وتواجهی ئے تها مشکل ءِ جوڑ بیت که مئے اهل‌سنتێں براسان پرێشان به‌ینت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *