مروچی : 12 بهمن , 1399
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا:

دینی مسیت ۆ وانگجاهانِ وتواجهی ئے ساتگ، شیعه ۆ سنی ئے لوٹ اِنت

دینی مسیت ۆ وانگجاهانِ وتواجهی ئے ساتگ، شیعه ۆ سنی ئے لوٹ اِنت

 اهل‌سنتان مسیت ۆ وانگجاهانَ په چمّ سیاسی ۆ امنیتی مه چارت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (10 بهمن 1399/ 29 جنوری 2021) گۆں اشاره به دینی مسیت ۆ وانگجاهان اگده ۆ ذمه‌واریا ماں یکّویی ۆ امنیت ءِ جوڑ بیگا، په «مسیت ۆ دینی وانگجاهانِ وتواجهی ئے ساتتن» ۆ پرێشی که «اهل‌سنتان مسیت ۆ وانگجاهان په چمّ سیاسی ۆ امنیتی چارگ مه بینت» تأکید کرت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: سر ۆ چێرے/ انقلابے راجدپتر شاهد اِنت ۆ  الله ءَ زانت که مسیت مکی ۆ دارالعلوم زاهدان ۆ سیستان ۆ بلوچستانے تیوگێن دینی مسیت ۆ وانگجاهان، شیعه یانِ بینت یا سنیانِ، په یکّویی ۆ امنیت ۆ ترۆندی ئے دێمگری ۆ همےپێم دێمگری شه آوان که لوٹت اش ناامنیا شه اے استان نێمگا ماں گرد ملکا پترێن اَنت، باز مؤثر بوتگ اَنت ۆ مزنین کردے بوته.

واجه ئا دێمترا گێش کرت: دینی مسیت ۆ وانگجاهان ماں سیستان ۆ بلوچستان ءَ ٹوهێن بنجاه اَنت که په یکّویی ۆ امنیت ءِ ساتگ ءَ باز پایدگ اش داشتَه. البت امنیتی ۆ انتظامی ۆ سلاح‌بندێن واکان هم ماں اے پڑا به وتی اگده ءَ عمل کرته، بلێن دینی مسیت ۆ وانگجاهان هم اثر داشته.

دارالعلوم زاهدانِ سرمسترا گوشت: مردمانِ نیاما یکّویی ۆ براسی آورتن شه پاگواجه‌ئان اصلی اێں اگده‌ئان اِنت. یک رۆچے دورچارۆک ۆ عقل مندێن واجه‌ئے که شه همسایگێن ملکان زاهدانا آت ات، منا گوشتِه: درێگی ما وتی ملکا «دارالعلوم» ءِ داشتێن که اۆدا هم ناتپاکی ۆ ناامنی مه بوتێن.

زاهدان جمعه ئے پێشنمازا وتی هبرانِ دێمترا په «دینی مسیت ۆ وانگجاهان وتواجهی ئے ساتتن ءَ» تأکید کرت ۆ گوشتِه: یکّے شه آزاورانِ لوٹان چه شیعه ببنت یا سنی، اێش اِنت که دینی مسیت ۆ وانگجاهانِ باروا سیاسی ۆ امنیتی اێں دیدانک مه بیت. همےپێم آزاوران لوٹ اێش اِنت که دینی مسیت ۆ وانگجاهان دولتی مه بنت، مردمی ۆ وتواجه به بنت، دینی مسیت ۆ وانگجاهانِ وتواجهی ساتگ بیت، پچےکه اے وتواجهی باز هژدری ۆ اثردار اِنت.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبران دێمترا گۆں اشاره به ایرانشهر اهل‌سنتانِ مزنێن مسیت ءِ بنداتے ڈالێنگا درشان کرت: همے زوتا ایرانشهرا پێشامدے کپت که سبب بوت بازێنے گلگ کننت. منی لۆٹ سه ولی فقیه ئے جهگیرا ۆ دولتے مزنێن جهگیرا ۆ سیستان ۆ بلۆچستانے دگه ذمه‌واران اێش اِنت که گۆں دورچاری ۆ پکرا اے بن‌گپا گێش ۆ گیوار کننت. گۆن زانتے که من دارین منا بێسه است که ایرانشهر مسیت په یکّویی ۆ براسی ئے گێشتر کنگا اِنت.

واجه‌ئا درشان کرت: اپسوز اِنت که لهتێن شه ذمه‌واران که شه دگه جاهان آتگ اَنت، ردێن سرهالانَ باورَ کننت، بلێن اگه اے سرهالان شه استانے مردم ۆ پاگواجه‌ئانِ نێمگا شوهاز به بنت معلومَ بیت که راست نه اَنت ۆ دینی مسیت ۆ وانگجاهان ماں اے استانا په یکّویی ۆ براسی ءَ جهد کننت.

زاهدان جمعه‌ئے اماما تأکید کرت: مئے لوٹ اێش اِنت که په اهل‌سنتانِ مسیت ۆ وانگجاهان آزگ‌سما مه بیت ۆ مردمانَ اجازه دیت که ماں مێتگ ۆ هلک ۆ کلّگان مسیت جوڑ کننت ۆ اے پڑا هچ مکنے مه بیت.

واجه‌ئا گوشت:‌ دینی مسیت ۆ وانگجاهان عبادت ۆ یات دیگے بنجاه اَنت. اسلامی  سر ۆ چێر شه همے زانش‌جاه ۆ وانگجاه ۆ مسیتان چِست بوت، په همێشی وفات بوتگێں اماما گوشت اَت: «مسیتان اسلامے سنگر اَنت؛ آوانَ سکّ سات اِت»

سیستان ۆ بلوچستان وهدے توانت توسعه ودی کنت که استانے راج ۆ مذهبان تپاک کننت

استانے جهگیران شه مردمان حقان دێمپانی کننت

مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبران مه زاهدان اهل‌سنتان جمعه نمازا که ڈاکٹر حسینعلی شهریاری، زاهدان مردمان جهگیر مه پارلمان ءَ هم ائۆلی اێن هبرکنۆک بوت اَت، آیرا وش آتِ گوشت ۆ درشان کرت: ڈاکٹر شهریاری مه طبابت ۆ سیاستے پڑاں باز آزمودکارێن مردے. آیی پارلمانے کمیسیون بهداشتے کارمستر اِنت که نونێن جاورا گرانێن ۆ هژدری اێن اگده ئے.

زاهدان جمعه ئے خطیبا دێمترا گوں اشاره به «رنگ رنگێں قوم ۆ مذهبان» ۆ «بلوچ ۆ زابلیان قدیمی اێن سیادی ۆ نزیکی ءَ» مه سیستان ۆ بلوچستان ءَ، درّائینته: سیستان ۆ بلوچستانے مردم شه شیعه و سنی ۆ بلوچ ۆ زابلیا چنکه قرن اِنت که په براسی گوں وت زندگی اِش کرته ۆ گوں وت شه هما قدیم ءَ سیادی ۆ نزیکی اش داشته که په دێمپانی شه یک دیگرے حق ءَ گوں وتی مال ۆ جان ءَ اۆشتاتگ اَنت.

واجه‌ئا گێش کرت: برےبرے که لهتێن مردم شه ملکے دگه ڈیه‌ئان به سیستان ۆ بلوچستان ءَ آتگ اَنت ۆ شه اێشانِ سیادی ءَ سهی نه بوتگ اَنت یا په وتی نفع ۆ سۆبے خاطرا راجی ۆ مذهبی اێن بن‌گپانَ پێش اش کرته، اے کِرد په ملک ۆ استان ۆ حکومتے نفع ءَ نه بوته.

زاهدان جمعه ئے اماما سیستان ۆ بلوچستانے توسعه ءَ را تهنا مه «راج ۆ مذهبان تپاکی ءَ» زانت ۆ گوشتِه: سیستان ۆ بلوچستان ءِ توسعه ۆ آبادی بے راج ۆ مذهبان تپاکی ءَ جۆڑ ءَ نه بیت، حاص دو ٹوهێن راج که «زابلی» ۆ «بلوچ» اَنت ۆ شه اے استانے جاهمنندان اَنت.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دێمترا تأکید کرت که استانے جهگیران شه مردمان حقان دێمپانی کننت ۆ گوشته: مئے لۆٹ شه زاهدان درّێن جهگیران ۆ استانے آدگه درّێن جهگیران اێش اِنت که شه اے مردمان حقان دێمپانی کننت، تاں آوان حقے تها ظلمے مه بیت. ما قانود ءَ قبول دارن، قانود به مردمان نفع ءَ اِنت، بلێن اپسوز اِنت که لهتێن شه ذمه‌واران وتی دلے وڑ ءَ کردَ کننت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *