مروچی :جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲

مولانا عبدالحمید پسّه په ایرانشهر اهل‌سنتان مسیت جامع ئے بنداتے ڈالێنگا

مولانا عبدالحمید پسّه په ایرانشهر اهل‌سنتان مسیت جامع ئے بنداتے  ڈالێنگا

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید په ایرانشهر اهل‌سنتان مسیت جامع ئے بنداتے ڈالێنگا، وتی بژن ءَ را  درشان کرت ۆ آیرا «بےپکری اێں کردے» زانته ۆ «نوکێن چارگ» ۆ آ مسیتے «بندگے اجازت دیگا» لوٹۆک بوت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ایرانشهر اهل‌سنتان مسیت جامع ئے ڈالێنگے باروا درشان کرت: ایرانشهر اهل‌سنتان مسیت جامع ئے بنداتے ڈالێنگ باز بدێن هالےات که سبب بوت اے استانے مردم گمیگ ۆ پرێشان به بنت.

مولانا عبدالحمید دێمترا گێش کرت: هرچۆن که اے مسیت ءَ شه پێسرا قانودی اێں جواز داشته ۆ همایی ردا کار بنگێج بوته، بلێن پرێشی که پێسرے جواز ءِ باروا لهتێن هوربند ءَ زهرشانی کرته، آ مسیتے ذمه‌واران ۆ حاص مولانا محمدطیب په کارے دێما برگ ءَ رندگیر بوتگ اَنت که نۆکێن جواز گراَنت.

واجه‌ئا درشان کرت: مولانا محمدطیب ایرانشهر مسیت جامع ئے کارمستر باز میانه رو ۆ قانون مدارێن مردے که شِرّے پدا نه اِنت، بلکه یکّویی ۆ تپاکی ئے پدا اِنت ۆ اے استانے پاگواجه آیرا منّنت ۆ شه آی پشتیبانیَ کننت. مولانا محمدطیب مولانا قمرالدین رحمه‌الله زهگ ۆ آ واجه ئے یادگارنت که مولانا قمرالدین ایرانشهر سنی ۆ شیعه ئان پِسّے جاها بوته.

زاهدان جمعه ئے اماما دێمترا گوشت: من پێسرا سهی بوت اۆن که شۆرے بوته که ایرانشهر مسیت جامع ئے بندات ءَ ڈالێننت، پمێشا من په لهتێن شه استانے مزنین ذمه‌واران گوانک جت ۆ گوشت اۆن که اے اصلاً جوانێن کردے نه اِنت، باید دێمِ گرگ بیت. آ ذمه‌وار ءَ هم قول دات نه هلّیت که ڈالێننتِه. بلێن اپسۆز که ایرانشهر اهل‌سنتان مسیت جامع ئے بندات ءَ را گوں بےپکری ۆ دور نه چاری ءَ ڈالێنت اِش.

مولانا عبدالحمید ٹوهێن مسیت جامع ئے بندگ ءَ را شه ایرانشهر اهل‌سنتان هژدری اێں نیازان زانت ۆ گوشته: هما پێم که ملکے بازێن مێتگے تها کم‌ته‌کم یک ٹوهێن مسیتے هست که جمعه ئے نماز ۆ ٹوهێن دیوانان اۆدا برجم دارگ بینت، اے هم ایرانشهر مردمان حق اِنت که یک ٹوهێن مسیت جامع ئے داشته بینت که بازێن مردمے تهے جا بیت.

زاهدان جمعه ئے پێشنمازا گێش کرت: مئے لۆٹ اێش اَت که اے مسیت ءَ را پجّ اِش کرت اێں. اگه بالفرض کارگسی اێں مشکلے داشتِه ٹالێنتنے بدلا اصلاح بوتێن. من ٹالێنتنا په مردمان تپاکیا مضرّ زانین.

واجه‌ئا گوشت: مئے لۆٹ اێش اِنت که ایرانشهر اهل‌سنتان مسیت ءِ باروا نۆکێن چارگے بیت آ مسیتے بندگے اجازه دیگ بیت. اے شۆر په اسلامی براتی ۆ یکویی ۆ ملکے سۆبمندیا پایدگ داریت.

مولانا عبدالحمید درشان کرت: استان ۆ ملکے ذمه‌واران باید وتی سگّتن ءَ گێشتر کننت. مردمان لۆٹ شه آیت الله محامی مزن رهشۆنے جهگیرا ۆ همے پێم استاندارا اێش اِنت که مه هلَّنت نه سگّ ۆ ترۆندێن مردم گوں وتی بےپکرێن کردان آ زحمتان که په اے استانے امنیت ۆ تپاکیا بوتگ اَنت، بےپۆک کننت.

مولانا عبدالحمید گڈسرا مردمانَ په «اشکام ءِ ساتتن ءَ» سۆگه کرت ۆ گوشتِه: مئے لۆٹ شه مردمان اێش اِنت که وتی اشکام ءَ ساتنت ۆ مۆکل مه دینت که کسّے بد کارمرز کنت. ایرانشهرِ مسیتِ جامع ئے بن‌گپ هم شه قانونی اێں راهان رندگیری ءَ بیت که ما را امێت هست گوں پکر ۆ دورچاریءَ گێش ۆ گیوار بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *